Pendat, kanalet dhe strukturat tërthore

Home > Zgjidhje > Pendat, kanalet dhe strukturat tërthore

Pendat, kanalet dhe strukturat tërthore

Image

Strukturat tërthore përdoren për të kontrolluar rrjedhat dinamike hidraulike që bartin lëndë të ngurta ose sedimente. Këto struktura pengojnë rrjedhën, duke ndryshuar sjelljen e saj hidraulike dhe aftësinë e saj për të gërryer. Ne kemi mbi një shekull përvojë në përzgjedhjen e strukturave të përshtatshme tërthore të përdorura për të kontrolluar rrjedhën e kanalit të ujit.

Inxhinierët tanë punojnë me klientët dhe përdorin softuerin e projektimit MacRA Studio për të projektuar kanale, struktura gjatësore dhe tërthore. Këto i mundësojnë projektuesit të kryejë me shpejtësi studimet paraprake hidraulike për të vlerësuar mbrojtjen e bregut ose pendën tërthore. Një bibliotekë e hapur e produkteve mundëson marrjen në konsideratë të një kombinimi të zgjidhjeve të krijuara nga njeriu dhe ato natyrore.

Image

Lloje të ndryshme të pendëve Pendat, sipas formës së faqes së poshtme të rrymës në qendër të rrjedhjes, ndahen në tre lloje, pendë vertikale, pendë me shkallë dhe të pjerrëta. Objektivi kryesor është përcaktimi i një profili hidraulik ku transportimi i ngarkesës së shtratit dhe llumëzimi janë në ekuilibër. Futja e pendës redukton pjerrësinë e shtratit dhe rrjedhimisht transportin. Pendat Gabion të veshura me PoliMac janë të forta, fleksibël dhe të lehta për t’u instaluar dhe përdoren si primare ashtu edhe si kundërpërgjigje në instalime më të mëdha. Reno Mattresses Plus përdoren për të veshur basenet e qetësisë ose të shpërndarjes së energjisë, kur kërkohet. Skolierat dhe valethyesit e lumenjve Lumenjtë janë një burim infrastrukturor në shumë vende, dhe për këtë arsye ata duhet të jenë të lundrueshëm. Për të ruajtur thellësinë e ujit të lumit në një nivel konstant të lundrimit mund të instalohen kanale gjatësore. Pendet devijojnë rrjedhën e ujit drejt qendrës së kanalit dhe shfrytëzojnë veprimin e pastrimit të ujit për të mbajtur të hapur kanalin e lundrimit. Pendet gjatësore të gabionit zakonisht instalohen duke përdorur gabione cilindrike ose gabione thes. Grykat e tërthorta janë struktura që dalin në kanalin ose grykëderdhjen e lumit, për të ndërprerë rrjedhën dhe për ta devijuar atë nga ana e lumit në të cilën janë ndërtuar. Pendet me Gabion përfaqësojnë një zgjidhje të provuar dhe të testuar për fenomenet kryesore të erozionit përgjatë rrjedhave ujore të karakterizuara nga ngarkesa e lartë e transportit. Ato krijojnë zona të “qetësisë hidraulike” ku transportimi i ngarkesës së shtratit ndryshon në depozitim, duke rivendosur zonat e gërryera të shtratit dhe brigjeve të lumit. Lumenjtë më të mëdhenj mund të kerkojne edhe valëthyes te lumenjve, të cilët përdoren për të menaxhuar forcat e ujit të lumit mbi brigjet e lumit. Teknologji dhe qasje të ngjashme, si ato të përdorura në valethyesit tane bregdetare, përdoren në valët e lumenjve. Këto përfshijnë jo vetëm zgjedhjen e vetë strukturës së devijimit/ndërthyesit, por edhe dyshekun e themelit për strukturën, i cili është i dobishëm në parandalimin e grryerjeve nën ndërhyrje. Skelat e urës – Zgjidhje për mbrojtjen nga erozioni Strukturat tërthore gjithashtu mund të lidhen me urat, kalatat e të cilave shpesh prishin kushtet hidraulike brenda një rrjedhe uji. Krijimi i vorbullave rreth kalatave mund të rrisë erozionin e gërryerjes rreth urës. Duke zgjedhur nga gama jonë e sistemeve të mbrojtjes nga erozioni, ne mund t’i këshillojmë klientët për zgjidhjet e përshtatshme të mbrojtjes afatgjatë. Për më tepër, ne mund të ofrojmë mbështetje për mekanizmin më të mirë për instalim që minimizon ndikimin në rrjedhen e lumit ose mjedisin. Kanalet dhe kalimet e lumenjve – Kontrolli i sfidave me ne fokus erozionin Pengesat tërthore përgjatë rrjedhës së ujit mund të shkaktojnë probleme të erozionit për shkak të ndryshimeve në kushtet hidraulike. Një rrugë e re mbi një lumë shpesh mund të përfshijë një kanal, i cili kufizon rrjedhën natyrore të lumit në një strukturë tubacioni ose tombino të krijuar nga njeriu. Këto profile hidraulike të ndryshueshme kane ne fokus forcat e erozionit në shtratin e lumit dhe duhet të kontrollohen. Digat Këto janë një lloj specifik i strukturës tërthore dhe janë të projektuara për të grumbulluar ujë. Menaxhimi i ujit të bllokuar dhe gjendja e digës janë të rëndësishme. Duke u mbështetur në njohuritë tona të inxhinierisë hidroteknike, ne u kemi ofruar klientëve zgjidhje kanalizimi dhe mbrojtjeje nga erozioni, të projektuara për të kontrolluar ujin rreth digës. Aty ku digat janë të ekspozuara ndaj erozionit qoftë në derdhjet, në kreshtën apo faqen e digës, ne mund të japim nje zgjidhje. Ne mund t’i ndihmojmë klientët të kapërcejnë këto rreziqe, duke përcaktuar nëse zgjidhja kërkon mbrojtje të drejtpërdrejtë nga erozioni ose nderhyrje hidroteknike më të detajuara.