Muret detare dhe strukturat bregdetare

Home > Zgjidhje > Muret detare dhe strukturat bregdetare

Muret detare dhe strukturat bregdetare

Image

Muret detare dhe strukturat e vijës bregdetare janë ndërtuar për të mbrojtur infrastrukturën si qytetet, rrugët, autostradat, linjat hekurudhore dhe instalimet industriale nga deti. Këto struktura janë zakonisht të ngurta dhe gjatësore me vijën bregdetare dhe mund të rrisin perballimin e valëve goditese. Për rrjedhojë, këto ndërtime i nënshtrohen fenomeneve komplekse të erozionit dhe nëse nuk trajtohen në mënyrë adekuate, struktura do të dëmtohet me pasoja në performancën e saj.

Zgjidhje ‘Mac’ për muret detare Ne muret detare është praktikë e mirë të zvogëlohet pjerrësia e tyre (nga ana e detit) në mënyrë që të zvogëlohet perplasja e valëve goditese. Kjo mund të arrihet duke përdorur një kombinim të MacTube®, MacBag®, Gabiona dhe Dyshekët (qoftë me bazë rrjetë polimerike ose çeliku), në varësi të karakteristikave të mbrojtjes së murit të detit dhe disponueshmërisë së materialeve.

Zgjidhje specifike te zones dhe klientit. Mbrojtja e vijës bregdetare mund të marrë shumë forma të cilat ne i optimizojmë sipas kushteve të vendndodhjes dhe kërkesave të klientit.