Mjedisi, Filtrimet & Landfillet

Home > Aplikime > Mjedisi, Filtrimet & Landfillet

Mjedisi, Filtrimet & Landfillet

Në mbarë botën, asgjësimi i materialeve të mbeturinave është një problem në rritje. Një landfill është një organizëm i gjallë, që sjell vazhdimisht sfida të reja inxhinierike. Kjo vlen jo vetëm për landfillet , por edhe për situatat kur ekziston nevoja për të mbrojtur tokën nga ndotja nga faktore të jashtem, si p.sh. lagunat e kullimit të minierave ose vatrat e kullimit , pellgjet për shkarkimin e ujit shiut pranë autostradave dhe njesite e depozitimit të llumit në bujqësi.

Përvoja e fituar me disa projekte ka çuar në risi të shumta falë të cilave ne tani ofrojmë një gamë të gjerë materialesh dhe teknologjish. Përdorimi i gjeogridave për të përforcuar dheun mundëson pjerrtësinë e shpateve brenda njesive të landfillit, duke maksimizuar vëllimet e disponueshme për depozitimin e mbetjeve; veshjet tona të padepërtueshme MacLine™ përmbajnë, mbyllin dhe mbrojnë ndotjen nga mbetjet e përmbajtura; MacMat™ kufizon erozionin nga shpatet e këtyre instalimeve ndërsa gjeokompozitët e kullimit MacDrain™ kullojnë lëngjet (lëngët ose gazrat) nga landfillet.

Ne u ofrojmë klientëve ekspertizën tonë në lidhje me zhvillimin e dizajneve të integruara për landfillet dhe mbrojtjen e zonave të ndotura. Fleksibiliteti dhe aftësia e gjerë e prodhimit na lejojnë të personalizojmë produktet për t’iu përshtatur kërkesave specifike të projektit. Ne kujdesemi për sigurinë dhe mjedisin: prania e personelit tonë gjatë përgatitjes së rregulloreve të BE-së për landfillet, së bashku me shenjat CE, na bën të ofrojmë produkte dhe zgjidhje që plotësojnë kërkesat e duhura legjislative.