rockfall-embankment

Përdorimi i argjinaturave të mbrojtjes ndaj frënies së shkëmbinjve. Argjinaturat për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve janë sisteme pasive dhe janë një zgjidhje ideale kur sistemi i stabilizimit sipërfaqësor nuk mund të instalohet (p.sh. për skarpatet shumë të gjerë) ose kur pritja e shkëmbinjve të rënë nuk është e mundur për shkak se tërë shpati është i paarritshëm. Ato përdoren zakonisht si mbrojtje nga rreziqet natyrore, rrëshqitjet e tokës, rënies së shkëmbijve, orteqeve, problemet hidro-gjeologjike dhe më shumë.

Ripërdorurimi i materialeve të fituar në terren për të mbrojtur. Në ditët e sotme, argjinaturat e Maccaferrit për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve janë ndërtuar duke përdorur dherat e përforcuar, duke bërë të mundur që kontraktorët të përdorin materiale të fituara në terren që janë në dispozicion. Një shumëllojshmëri fasadash janë në dispozicion, duke përfshirë një fasadë argjinature me bimësi, e cila redukton ndikimin mjedisor dhe vizual të sistemit.

Reduktimi i nevojës për riparim me potencial të pothuajse të pakufizuar. Duke u ndërtuar nga dhera të përforcuar, argjinaturat tona ndaj rënies së shkëmbinjve janë të shkallëzuara për të akomoduar impaktet ekstreme të rënies së shkëmbinjve (deri në 20,000kJ) dhe gjithashtu për të devijuar rrjedhjet e mundshme të mbetjeve. Ndryshe nga gardhet pritëse ndaj rënies së shkëmbinjve, argjinaturat tona ndaj rënies së shkëmbinjve mund të përballojnë impakte të shumta dhe ndodhi të rënies së shkëmbinjve, pa pasur nevojë riparimi.

Analiza FEM përdoret për të projektuar argjinaturt tona me dhera të përforcuar duke ofruar një kapacitet prej 20,000kJ. Nëse është dhënë një hapësirë ​​e mjaftueshme, kapacitetet absorbuese të pakufizuar të energjisë janë pothuajse të arritshme.

Produktet

AL

need more information maccaferri