Privacy Policy – GDPR

Politika privatnosti

Osnovna politika za marketinške aktivnosti

Ko je kontrolor podataka?

MACCAFERRI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS D.O.O. Bulevar oslobodjenja br. 197 11000 Belgrade Serbia – E-mail: [email protected]

Ko je službenik za zaštitu podataka?

Colin Partners – Avv. Valentina Frediani – [email protected] 

Ko su primaoci?

eksterni procesori podataka i svi dodatni kontrolori podataka i/ili zajednički kontrolori

 • Kompanija Maccaferri Group, za administrativne/fiskalne svrhe
 • organi javne vlasti u ispunjavanju regulatornih obaveza
 • Dobavljač usluga IT pomoći
 • Kompanija Maccaferri Group, ako je data saglasnost, za sopstvene potrebe vezane za marketing

Kako će se tretirati Vaši lični podaci?

Lični podaci
će se tretirati:
Tretman se odvija
na osnovu:
Lični podaci
što se tiču Vas:
za izvršenje i upravljanje zahtevom za učešće na događaju/konferenciji, uključujući arhiviranje i skladištenje, kao i komunikaciju sa primaocima i/ili trećim licima u zavisnosti od ugovornog odnosa i obaveza koje proizilazeplanirane aktivnosti za učešće na manifestaciji i posledično ispunjenje aktivnosti koje proizilaze iz zahteva za učešće• ime prezime
• fizička i telematska adresa
• broj fiksnog i/ili mobilnog telefona
• vezano za komercijalnu i/ili profesionalnu aktivnost
 
za ispunjavanje obaveza IT bezbednosti
legitimni interes kontrolora podataka ili trećih lica i primalacalogički pristup
Za slanje promotivnih saopštenja o uslugama/aktivnostima KontroloraVaš pristanak• ime prezime
• fizička i telematska adresa
• broj fiksnog i/ili mobilnog telefona
• vezano za komercijalnu i/ili profesionalnu aktivnost
Za saopštavanje ličnih podataka filijalama Maccaferri Grupe za njihove sopstvene svrhe takođe vezane za marketing (takođe van EU)Vaš pristanak• ime prezime
• fizička i telematska adresa
• broj fiksnog i/ili mobilnog telefona
• vezano za komercijalnu i/ili profesionalnu aktivnost

Kontrolor podataka Vas obaveštava da u bilo kom trenutku možete ostvariti pravo na žalbu nadležnom organu i druga prava predviđena članovima 15. i st. Evropske uredbe (EU) 2016/679.

Za više informacija, kontaktirajte nas na [email protected]

Informacije – Marketinške aktivnosti

 • Ko smo mi i kako upravljamo vašim ličnim podacima?

  Officine Maccaferri SpA, sa registrovanom kancelarijom u ulici Via Kennedi 10, 40069 Zola Predosa (Bolonja)(u daljem tekstu Kontrolor podataka), kao kontrolor podataka, brine o poverljivosti Vaših ličnih podataka i garantuje im neophodnu zaštitu od bilo kakvog događaja koji bi mogao da ih dovede u opasnost od kršenja.

  Kontrolor podataka primenjuje politike i prakse u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka i ostvarivanjem prava koja su priznata važećim zakonodavstvom. Rukovalac podataka vodi računa da ažurira politike i prakse usvojene za zaštitu ličnih podataka kad god to postane neophodno i u svakom slučaju u slučaju regulatornih i organizacionih promena koje mogu uticati na obradu Vaših ličnih podataka.

  Kontrolor podataka je imenovao službenika za zaštitu podataka kome možete da se obratite ako imate pitanja o politikama i praksama koje je usvojila Kompanija. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su sledeći: [email protected]

 • Kako i zašto Kontrolor podataka prikuplja i obrađuje Vaše podatke?

  Kontrolor podataka prikuplja i/ili prima informacije koje se tiču Vas, kao što su:

   

  • ime prezime
  • fizička i telematska adresa
  • broj fiksnog i/ili mobilnog telefona
  • vezano za komercijalnu i/ili profesionalnu aktivnost
  • logički pristup

  Vaši lični podaci biće objavljeni za:

  • upravljanje učešćem na događaju

  Obrada vaših ličnih podataka se odvija radi obavljanja preliminarnih aktivnosti i kao posledica upravljanja Vašim odnosom sa Kontrolorom podataka i onih koji su instrumentalni i funkcionalni za bilo kakvo njegovo obavljanje, kao i za izvršenje nekog drugog toka. Obaveze koje Kontrolor podataka mora da ispuni u zavisnosti od ugovora i posebnih propisa koji ga regulišu su:
  – knjigovodstvo
  – praćenje/ažuriranje uslova usluga.
  Saopštavanje Vaših ličnih podataka odvija se uglavnom prema trećim licima i/ili primaocima čija je delatnost neophodna za obavljanje poslova u vezi sa navedenim ciljevima, kao i za ispunjenje zakona, obaveza suđenja:

  1. Kompanija za IT podršku i hosting kompanija; kompanije koje nude usluge upravljanja i održavanja web stranica

  2) za potrebe IT bezbednosti

  Kontrolor podataka obrađuje Vaše lične podatke, uključujući računarske podatke (npr. logički pristup) ili saobraćaj prikupljen ili dobijen u slučaju usluge prikazanih na web stranicama ili na platformi koja kontroliše podatke u vezi sa podacima (npr. za registraciju događaja). U meri u kojoj je to neophodno i srazmerno da obezbeđuju bezbednost i sposobnost mreže ili osnovu servera povezanih sa njom da izdrže, na datom nivou bezbednosti, nepredviđene događaje ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost ličnih podataka koji se čuvaju ili prenose i na osnovu legitimnog interesa Kontrolora podataka.

  U ove svrhe, Kontrolor podataka obezbeđuje procedure za upravljanje povredom ličnih podataka (uvreda podataka) u skladu sa zakonskim obavezama koje je dužan da ispuni.

  3) za delatnost slanja promotivnih komunikacija

  Obrada Vaših ličnih podataka se odvija u cilju predlaganja novih usluga/proizvoda, slanja reklamnih materijala i radi istraživanja tržišta. Obrada Vaših podataka (kao što su ime, prezime, fizička i elektronska adresa, fiksni i/ili broj mobilnog telefona, koji se odnose na komercijalne i/ili profesionalne aktivnosti) može se odvijati za:

   

  • e-mail;
  • SMS;
  • telefonski kontakt čak i bez operatera;
  • papirna pošta.

  Predmetna obrada se može izvršiti ako date saglasnost za korišćenje podataka I u pogledu metoda komunikacije, tradicionalnih i automatizovanih, pomoću kojih se obrada odvija;

  4) za komunikaciju sa kompanijama Maccaferri grupe

  Štaviše, Vaši podaci, uvek uz Vašu saglasnost, mogu biti otkriveni kompanijama Grupe (uključujući OM-ove filijale navedene na sledećem linku Consociate Maccaferri u daljem tekstu „Povezane kompanije“), koje se takođe nalaze van EU za sopstvene svrhe, uključujući i one povezane sa promocijom njihovih proizvoda/usluga.

  Vaši lični podaci se ni na koji način neće širiti ili otkrivati neodređenim subjektima.

  Kontrolor podataka prenosi Vaše lične podatke u zemlje koje nisu članice EU, u Filijale (ovde je lista zemalja u kojima se nalaze) na osnovu saglasnosti koju možda želite da date. U tom smislu, obaveštavamo Vas da dotični transfer koji ne podleže nikakvoj posebnoj garanciji predviđenoj Uredbom EU, može predstavljati neke rizike u vezi sa potencijalnim pristupom Vašim podacima od strane bezbednosnih organa i/ili sličnih tela, a da Vi ne možete da prigovorite na takav pristup.

  Lični podaci koje Kontrolor podataka obrađuje u ovu svrhu su, između ostalog:

   

  • ime, prezime, fizička i elektronska adresa, fiksni i/ili broj mobilnog telefona
  • poreski ili PDV broj koji se odnosi na komercijalnu i/ili profesionalnu aktivnost.

Potrebna vam je tehnička pomoć?

Ovde smo da vam pomognemo sa vašim narednim projektom

This site is registered on wpml.org as a development site.