Planar-Horizontal-Drainage

Wzmocnienie gruntu za pomocą drenaży powierzchniowych i poziomych. Drenaż powierzchniowy i poziomy to skuteczne techniki konsolidacji gruntów osłabionych przez zawartą w nich wodę. Odwodnienie poprzez wprowadzenie uprzywilejowanej ścieżki filtracji, może korzystnie wpływać na właściwości gruntu w długim okresie czasu. Tradycyjnie do odwadniania używano żwiru i innych kruszyw naturalnych. Właściwości hydrauliczne żwiru mogą jednak być nieznane lub mogą pogarszać się w czasie.

Nowoczesne rozwiązania i materiały. Nowoczesnym rozwiązaniem jest wykorzystanie geokompozytu drenażowego. MacDrain® odprowadza wodę w gruncie z jednego miejsca w drugie. Geotekstylia przymocowane z jednej lub z dwóch stron geokompozytu chronią rdzeń drenarski i/lub rury drenarskie przed zakolmatowaniem gruntem lub innymi materiałami. Geokompozyty MacDrain® zostały zaprojektowane pod katem zastąpienia tradycyjnych, naturalnych materiałów drenażowych takich jak żwir lub piasek.

Poziome systemy odwadniające o dużej powierzchni często stosuje się pod sztucznymi murawami lub pod przepuszczalnymi nawierzchniami (np. pod parkingami, placami magazynowymi, itp.). Geokompozyty MacDrain® posiadają zdolność odprowadzania wody nawet wtedy, gdy są instalowane poziomo.

Aspekty do uwzględnienia. Dobór odpowiedniego poziomego lub powierzchniowego geokompozytu drenażowego MacDrain® zależy od wielu czynników:

  • przewidywane obciążenie
  • przewidywana wymagana zdolność przepływu
  • rodzaj materiału/gruntu, który będzie odwadniany (czysty, zanieczyszczony itp.)
  • gradient hydrauliczny
  • powierzchnia terenu, który będzie odwadniany

Nowoczesne oprogramowanie do rozwiązywania problemów gospodarki wodnej. Wykorzystując nowoczesny program obliczeniowy MacFLOW pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów odprowadzania wód opadowych, konsolidacji gruntów i ograniczania osiadań. Najlepsze rozwiązanie powinny uwzględniać nie tylko aspekty techniczne i ekonomiczne ale również prędkość i wydajność instalacji.

Produkty

need more information maccaferri