Význam kvalitního utěsnění či překrytí. Překrytí, neboli instalace povrchové „bariéry“, je důležitou součástí procesu utěsnění (nebo překrytí) skládky odpadů, kontaminované lokality nebo zemědělské plochy. Obvykle se začleňuje do univerzálního návrhu pro „přirozené prostředí“ a splynutí s ním. Obzvlášť důležité to bývá v případě likvidovaných báňských děl či starých skládek, které byly uzavřeny ještě před přijetím současné legislativy.

Účel překrytí. Účinnost překrytí má významný ekonomický a environmentální dopad. Jeho účelem je:

 • odvádět metan, který vzniká rozkladem odpadu
 • bránit infiltraci srážkové vody do tělesa skládky, s cílem zamezit vznik znečištěného louhu,
 • vytvořit podkladní vrstvu vhodný pro růst přirozené vegetace,
 • zajistit geomorfologickou slučitelnost s okolním prostředím.

Problémy s povrchovou erozí svahů. Eroze je problém, který může vzniknout při uzavírání skládky, po vybudování konečného systému nepropustného překrytí skládky. Vegetace jako součást systému překrytí pomáhá k integraci skládky do okolního životního prostředí. V době jejího zakládání je nutné zabránit rozrušování a odplavování povrchových vrstev svahů dešťovou vodou, k čemuž slouží protierozní ochrana.

Stejně jako v případě těsnění dna skládky je důležité pečlivě vybrat vhodný geosyntetický těsnící materiál.

Optimalizace řešení na základě odborných zkušeností a výrobků. Naše zkušenosti a široká nabídka výrobků nám umožňují optimalizovat nabízená řešení v souladu s platnými předpisy a legislativou o likvidaci a využití odpadů.

 • bentonitové geokompozitní georohože MacLine® GCL
 • drenážní geokompozity MacDrain®
 • geomembrány MacLine®
 • separační a filtrační geotextilie MacTex® H a F
 • ochranné geotextilie MacTex® PN a PH
 • geomříže pro vyztužování hornin Paralink®, Paragrid® a MacGrid® WG
 • hybridní geomříže Paradrain® s drenážní funkcí

Též může být potřeba přítomnost drenážních a hydraulických konstrukčních vrstev pro zajištění regulace odtoku vody a potlačení vlivu eroze.

Splnění požadavků výstavby a předpisů. Při plnění požadavků kladených na výstavbu moderních skládek a přípravu trvale udržitelného a funkčního návrhu v souladu s platnými předpisy čerpáme ze zkušeností s vodohospodářskými stavbami, protierozní ochranou a stabilizací povrchových vrstev půdy.

Produkty

need more information maccaferri