Význam řízeného odtoku vod. Přebytek vody nebo nekontrolovaný tok podzemní vody v půdě může půdu oslabovat a vést ke vzniku mnoha problémů. Řízení odtoku povrchových vod či toku podzemních vod v terénu je jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění dlouhodobé funkčnosti konstrukce.

Nevhodnost tradičních štěrkových drenážních systémů. Význam účinné drenáže u staveb (jako jsou betonové opěrné zdi, pilotové stěny, štětovnice nebo konstrukce přicházející do styku se zeminou) a svahů je dobře znám, ale často přehlížen. Tradiční štěrková drenážní žebra jsou často budována, aniž by byla známa jejich skutečná schopnost odvádět vodu, přičemž zabírají zbytečně mnoho místa.

Naše rentabilní, technicky vyspělá a ekologičtější řešení. Nabídka drenážních geokompozitů MacDrain® představuje nákladově efektivní a technicky vyspělou alternativu k tradičním štěrkovým drenážním vrstvám. MacDrain® umožňuje volný průtok vody z okolní půdy. Zmenšením nebo úplným nahrazením štěrkových drenážních vrstev geokompozity Macdrain snížíme množství materiálu, který musí být odtěžen, odvezen a následně přivezen coby vhodný propustný štěrkový materiál. Snížením objemu přepravy materiálů se zvyšuje přínos tohoto řešení pro životní prostředí.

Určení správného postupu. Proces výběru vhodného drenážního geokompozitu začíná v našem návrhovém softwaru, MacFLOW, který umožňuje stanovit očekávaný průtok vody při definovaném zatížení a gradientu. Naše výrobní znalosti nám umožňují vyrábět drenážní geokompozity z různých kombinací geotextilií a drenážních jader s cílem najít nejvhodnější produkt pro konkrétní aplikaci, dosažení požadovaných parametrů a naplnění cílů technické a ekonomické optimalizace projektu.

Rychlost, vynikající vlastnosti a úspora. Na základě ověřování průtokových parametrů geokompozitů v laboratorních podmínkách a na základě kontroly kvality výroby mohou drenážní geokompozity MacDrain® nahradit tradiční štěrkové vrstvy, které se k odvodňování běžně používají. Drenážní geokompozity zároveň nabízejí rychlejší montáž, měřitelnou dlouhodobou účinnost a úsporu nákladů na výstavbu

Produkty

need more information maccaferri