Máme více než sto let zkušeností s příčnými stavbami. Příčné stavby slouží k regulaci dynamického chování vodních toků, při kterém dochází k značnému transportu pevných částic a usazenin. Tyto stavby blokují tok, mění jeho průtokové vlastnosti a tak způsobují erozi. Máme více než sto let zkušeností v oblasti výběru vhodných příčných staveb sloužících ke kontrole průtoku vodních toků.

Řešení pomohou nalézt naši odborníci a návrhový software. Naši odborníci spolupracují s klienty a pomocí návrhového softwaru MAC.R.A. 1 a MAC.R.A. 2 navrhují koryta, liniové i příčné stavby. Projektantům tento přístup umožňuje rychle vypracovat koncepční návrhy na vyhodnocení potřebné ochrany břehů (Mac.R.A. 1) nebo příčné přehrázky (Mac.R.A. 2). Otevřená knihovna výrobků umožňuje spojovat umělá i přírodní řešení.

Gabionové přehrázky

Různé druhy přehrázek. Přehrázky se dělí na tři druhy podle tvaru jejich čela uprostřed proudu toku: svislé přehrázky, stupňovité přehrázky a svažité přehrázky.
Hlavním cílem je určit vodní profil, ve kterém jsou síly přenášení splavenin a zanášení dna vyrovnané. Použitím přehrázek se zmenšuje sklon toku, a tím i přenášení materiálu.

Funkce přehrázek. Gabionové přehrázky jsou robustní, pružné a snadno se instalují. Používají se jako hlavní i pomocné přehrázky na větších tocích. Matrace Reno slouží dle potřeby ke zpevnění akumulační oblasti.

Říční pobřežní hráze a vlnolamy

V mnoha zemích jsou řeky považovány za součást infrastruktury, a proto musí být splavné.
Pro zachování stálé splavné hloubky říčních vod se používají podélné pobřežní hráze. Odklánějí vodní tok směrem do středu kanálu a umožňují lépe využívat schopnost vody vymílat dno pro zachování otevřeného plavebního kanálu. Podélné pobřežní hráze se obvykle instalují pomocí válcovitých nebo pytlovitých gabionů.

Příčné pobřežní hráze jsou konstrukce, které vyčnívají do říčního kanálu nebo ústí, narušují jeho tok a přesměrovávají jej od břehu řeky, na kterém jsou pobřežní hráze vybudovány. Pobřežní hráze představují osvědčené řešení proti silné erozi podél vodních toků s vysokým dopravním vytížením. Pobřežní hráze vytvářejí úseky „vodního klidu“, kde se přenášení splavenin mění na ukládání a obnovují se erodované úseky říčního koryta a břehů.

U větších řek je možné použít i říční vlnolamy, které slouží k řízení sil říční vody na březích řeky. V říčních vlnolamech se používají stejné technologie a metody jako v pobřežních vlnolamech. Jde nejen o výběr samotné konstrukce vlnolamu, ale i matraci pod základem konstrukce, což je nutné pro
minimalizaci vymílání pod základy.

Mostní pilíře

Řešení na ochranu proti erozi. Příčné stavby se mohou týkat i mostů, jejichž pilíře jsou často vlivem vodního toku narušovány. Víry vznikající kolem pilířů mohou zvyšovat vymílání kolem mostu. Výběrem z naší nabídky systémů protierozní ochrany dokážeme našim klientům doporučit vhodné řešení dlouhodobé ochrany. Kromě toho poskytujeme technickou podporu jak systém instalovat a minimalizovat přerušení říční dopravy či úplně vyloučit narušení životního prostředí.

Propusti a přechody přes vodní toky Kontrolní opatření zaměřená na problémy s erozí. Příčné překážky napříč vodním tokem mohou způsobovat změny vodních podmínek. Součástí nové cesty přes řeku je často i propustek (konstrukce kruhového nebo obdélníkového tvaru), která narušuje přirozený tok řeky. Tyto změny vodních profilů soustředí erozní síly na dně řeky a musí být proto omezeny.

Přehrady

Jde o specifický druh příčné stavby, která slouží k přehrazení vody. Důležité je řízení přehrazení vody a stav přehrady. V návaznosti na naše znalosti v oblasti vodního hospodářství klientům dodáváme řešení protierozní ochrany, která slouží k regulaci vody v okolí přehrady.Dokážeme pomoci v jakékoliv situaci, kdy jsou přehrady vystaveny erozi, ať už na skluzech, hřebenech nebo v čele přehrady. Tato rizika pomáháme klientům překonávat – rozhodnutím o tom, zda řešení vyžaduje jednodušší ochranu proti erozi, nebo náročnější vodní dílo.

Produkty

need more information maccaferri