Mnohé funkce hydroizolace a obložení. Hydroizolace a opevnění nádrží, jezer a koryt vodních toků plní mnohé funkce, ať už jako nádrže na zastavení dešťové vody nebo k prevenci znečištění půdy kontaminovanou vodou. Tyto konstrukce se používají v mnoha sektorech trhu například jako:

  • kalové nádrže v zemědělství,
  • výluhové nádrže v báňských provozech,
  • nádrže na zastavení dešťové vody v případě liniových staveb,
  • skladovací nádrže v průmyslu,
  • nádrže pro zásobování vodou.

Různé podmínky a potřeby. Požadavky a podmínky návrhu bývají různé, záleží na potřebách daného segmentu trhu. V těžebním průmyslu je například nutné zadržovat silné chemikálie a drahé výluhy.

Integrované zkušenosti umožňující naplnění potřeb klientů. Díky našim odborným znalostem v oblasti skládek a ochrany životního prostředí dokážeme optimalizovat řešení, která odpovídají požadavkům našich klientů. Geomembrány MacLine® mohou být jen začátkem řešení. Ochranné geotextilie, konstrukce pro regulaci vodních toků a dokonce i vegetační pokryv, kterým je konstrukce citlivě zasazena do okolního prostředí. Tento integrovaný přístup je součástí naší databáze znalostí, ze které naši klienti čerpají vždy, když s námi spolupracují.

Ve vybraných zemích světa působíme nejen jako dodavatel hydroizolačních výrobků, ale dokážeme poskytovat kompletní služby, včetně podpory při navrhování, dodávkách materiálu, pomoci s instalací
nebo dokonce i samotných instalačních prací.

Produkty

need more information maccaferri