Vyztužené horninové konstrukce a vyztužování zemních svahů

Home > řešení > Vyztužené horninové konstrukce a vyztužování zemních svahů

Vyztužené horninové konstrukce a vyztužování zemních svahů

Image

Problémy při úpravě svahů. Změna sklonů násypů nad rámec přirozeného úhlu vnitřního tření může vést k narušení stability svahů. Tato situace může nastat při rozšiřování silnic, při budování nových dálnic nebo při přípravě ploch pro výstavbu na svažitém terénu. Zlepšování vlastností hornin za pomoci geomříží. Vyztužování hornin geomřížemi zlepšuje mechanické vlastnosti hornin v porovnání s nezpevněným stavem. Výztužné geomříže tak přispívají ke zvýšení únosnosti jednotlivých vrstev a umožňují budovat strmější násypy. Geomříže se při výstavbě ukládají vodorovně se zhutňovanou vrstvou, zpevňují ji svou vysokou pevností v tahu, nízkým prodloužením a dobrým vzájemným působením.

Horniny s nízkou pevností v tlaku a horniny v seismických oblastech. Naše vyztužené horninové konstrukce a náspy mají ideální vlastnosti i v případě, že se staví na zeminách s nízkou únosností, protože jsou schopny absorbovat nerovnoměrné sedání mnohem lépe než tuhé konstrukce. Tato skutečnost se dá výhodně využívat i v seismických oblastech, kde jsou naše řešení vystavena silným seizmickým účinkům. Naše geořešení pomáhají dosahovat trvalé udržitelnosti. Naše nepřekonatelná nabídka výztužných geomříží MacGrid® WG, Paragrid® a Paralink® maximalizuje možnost využít lokální vytěžený materiál jako zásyp vyztužené konstrukce. Takto se snižuje objem vyváženého a dováženého materiálu, podporuje udržitelnost a redukují se pohyby kamionů, které znečišťují prostředí.

Image

Potenciální úspora nákladů. Když naši odborníci začínají pracovat s klienty na řešeních v oblasti vyztužení svahů, věnují hlavní pozornost úsporám nákladů na projekt, které jsou výsledkem využití materiálu dostupného přímo na místě. V kombinaci s geomřížemi může být tato úspora obrovská. Hybridní konstrukce znamenají nižší náklady a lepší funkci. S našimi zkušenostmi a odbornými znalostmi v této oblasti řešení a s využitím návrhového softwaru MacSTARs dokážeme spojit výztužné geomříže s jinými řešeními, jako jsou naše výrobky Terramesh® a Green Terramesh®, do návrhu hybridních konstrukcí, které se vyznačují i dalšími výhodami, pokud jde o efektivitu nákladů a rychlejší montáž. Jsme hrdí na to, jaké máme zkušenosti s budováním „mega konstrukcí“. Tyto odborné znalosti nám umožnily úspěšně vybudovat mnohé „mega konstrukce“ – naše vyztužené horninové konstrukce bez problémů dosahují výšky více než 30 m. Ve skutečnosti jsme úspěšně navrhli a realizovali konstrukce vyšší než 70 m, pravděpodobně jde o nejvyšší vyztuženou konstrukci na světě. Podpora růstu vegetace na zpevněných svazích. Pokud klienti vyžadují „zelený“ svah, je důležité konečný vyztužený svah zazelenit. Dokážeme pomoci i s výběrem vhodných směsí osiv, ornice a výrobků na ochranu proti erozi. Formálnější a spíše „městské“ architektonické estetické prvky nabízí naše vyztužená horninová konstrukce s betonovými tvarovkami v líci, MacWall®. Líc z betonových tvarovek dotváří estetický dojem zděné stěny, ale jako zásyp se používá hornina vyztužená geomřížemi. Toto řešení přináší našim klientům výhodu, pokud jde o cenu a efektivitu výstavby. Hřebíkování zemin jako alternativa ke zpevňování svahů. Pokud projekt nenabízí dostatek volného místa na postavení konstrukce z vyztužené horniny, je možné svah stabilizovat hřebíkováním. Hřebíkováním zeminy se zajistí celková stabilita svahu a rohož MacMat® zajistí flexibilní opevnění a protierozní ochranu horniny mezi hřebíky. Našim vyztuženým horninovým konstrukcím důvěřují klienti při budování dálničních, železničních i soukromých staveb po celém světě.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.