Konštrukcie vystužovanie zemných svahov

Problémy pri úprave pôdnych svahov

Zmena sklonov násypov nad rámec prirodzeného uhla vnútorného trenia môže viesť k narušeniu stability svahov. Táto situácia môže nastať pri rozširovaní ciest pri budovaní nových diaľnic, alebo pri príprave plôch pre výstavbu na svahovitom teréne.

Zlepšovanie vlastností hornín za pomoci geomreží. Vystužovanie hornín geomrežami, zlepšuje vlastnosti hornín v porovnaní s nespevneným stavom. Okrem toho zvyšuje aj ich únosnosť a umožňuje budovať násypu pod strmším uhlom. Geomreže sú pri výstavbe ukladané vodorovne do zhutnenej vrstvy horniny, spevňujú ju svojou vysokou pevnosťou v ťahu, nízkym predĺžením a dobrým vzájomným pôsobením.

Horniny so slabou nosnosťou a horniny v seizmických oblastiach. Naše vystužené horninové konštrukcie a násypy majú ideálne vlastnosti aj v prípade, že sú postavené na zeminách s nízkou únosnosťou, nakoľko sú schopné absorbovať nerovnomerné sadanie oveľa lepšie než tuhé konštrukcie. Toto má obrovský prínos aj v seizmických oblastiach, kde sú naše riešenia vystavené silným seizmickým účinkom.

Naše georiešenia pomáhajú k trvalej udržateľnosti. Naša neprekonateľná ponuka výstužných geomreží MacGrid® WG, Paragrid® a Paralink® maximalizuje možnosť využiť lokálny vyťažený materiál ako zásyp vystuženej konštrukcie. Takto sa znižuje objem vyvážaného a dovážaného materiálu, podporuje trvalá udržateľnosť a znižuje sa pohyb kamiónov znečisťujúcich prostredie.

Potenciálne úspory nákladov. Keď naši odborníci začínajú pracovať s klientmi na riešeniach na vystuženie svahov, venujú hlavnú pozornosť úspore nákladov na projekt vďaka využitiu materiálu dostupného priamo na mieste spolu. V kombinácii spolu s geomrežami môže byť táto úspora obrovská.

Hybridné konštrukcie prinášajú znižovanie nákladov a lepšiu funkciu

S našimi skúsenosťami a odbornými znalosťami v tejto oblasti riešení a pomocou návrhového softvéru MacSTARs dokážeme spojiť výstužné geomreže s inými riešeniami, ako sú naše výrobky Terramesh® a Green Terramesh®, pri návrhu hybridných konštrukcií, ktoré ponúkajú ďalšie výhody z hľadiska efektivity nákladov a rýchlejšej montáže.

Sme hrdí na naše skúsenosti s budovaním megakonštrukcií. Tieto odborné znalosti nám umožnili úspešne vybudovať mnohé „mega konštrukcie“ – naše vystužené horninové konštrukcie bez problémov dosahujú výšku viac ako 30 m. V skutočnosti sme úspešne navrhli a realizovali konštrukcie s výškou viac než 70 m – pravdepodobne ide najvyššiu takúto konštrukciu na svete.

Podpora rastu vegetácie na spevnených svahoch. Ak si klienti vyžiadajú „zelený“ svah, zazelenanie konečného vystuženého svahu je dôležité. Dokážeme pomôcť aj s výberom vhodných zmesí osív, ornice a výrobkov na ochranu proti erózii. Formálnejšie a mestskejšie architektonické estetické prvky ponúka naša vystužená horninová konštrukcia s betónovými tvarovkami v líci, MacWall®. Líce z betónových tvaroviek dotvára estetický dojem murovanej
steny, no ako zásyp je použitá hornina vystužená geomrežami. Toto riešenie prináša našim klientom výhody z hľadiska ceny a efektívnosti výstavby.

Klincovanie zemín ako alternatíva k spevňovaniu svahov. Ak v rámci projektu nie je dostatok voľného miesta na vybudovanie konštrukcie z vystuženej horniny, môže sa svah zastabilizovať klincovaním. Klincovaním zeminy sa zabezpečí celková stabilita svahu a rohož MacMat® zaistí flexibilné opevnenie a protieróznu ochranu horniny medzi klincami.

Našim vystuženým horninovým konštrukciám dôverujú klienti pri budovaní diaľničných, železničných a súkromných stavieb po celom svete.

Produkty

need more information maccaferri