Podzemná baňa

Naša ponuka riešení pre zabezpečenie tunelov, šácht a štôlní. Podzemné banské činnosti  zahŕňajú základné procesy a použitie špeciálnych techník na dolovanie cenných minerálov. Ponúkame rôzne riešenia na obloženie tunelov na účely kontroly uvoľňovania a padania trosky, ku ktorým často dochádza pri ťažobnej činnosti. V závislosti od konkrétnych rizík môže ísť o riešenia, ako sú oceľové… Read more »

Proces úpravy

  Úprava od začiatku až do konca. Proces úpravy je tvorený činnosťami vykonávanými po ťažbe nerastov a pokračuje až do momentu, kedy je vyrobený koncentrovaný minerál. Medzi rôzne etapy patria fragmentácia, granulovanie, mletie, triedenie a koncentrovanie. Naše odborné skúsenosti a riešenia, ktoré pomôžu podoprieť vysoké zaťaženie. Máme bohaté skúsenosti s výstavbou veľkých výsypných a oporných… Read more »

Proces skladovania

  Hodnota našich výrobkov pri procese skladovania. Bezpečné skladovanie hlušiny, odpadu, výluhov a toxických látok je dôležitá súčasť banských procesov. Do nášho sortimentu riešení patria geosyntetické membrány MacLine®, geomreže MacGrid® a drenážne geokompozity MacDrain®. Využívané sú v  podloží pre lúhovanie na kopách, odparovacích nádržiach a budovaní lagún. Súčasťou záchytných hrádzí sú často vystužené horninové konštrukcie… Read more »

Povrchové bane

open-pit-mines-i

  Naše efektívne riešenia pre bane so strmými svahmi Otvorené povrchové bane sa využívajú pri ťažbe hornín a zemín v blízkosti zemského povrchu. Pri ťažbe, nakladaní a manipulácii s materiálom sú potrebné ťažké mechanizmy a stroje. Z dôvodu maximalizovania objemu ťažby a minimalizovania priestoru potrebného pre prístupové cesty a ostatnú infraštruktúru musia byť sklony svahov… Read more »

Zatváranie bane

  Naša úloha pri zatváraní Vašej bane. Zatváranie bane a obnovenie ekosystému sú jedny z najdôležitejších činností životného cyklu bane. Ponúkame nepriepustné systémy s drenážnymi funkciami, ktoré zabraňujú vnikaniu vody do ložiska. A v neposlednom rade aj systémy na rýchle navrátenie vegetácie a ochranu pôdy proti erózii. Naše riešenia pre dlhodobú ochranu vody. Často vyvstáva… Read more »

Odvodňovanie sedimentov

S našimi riešeniami je odkaľovanie sedimentov jednoduchšie a lacnejšie. Odkaľovanie je odstraňovanie vody z horninového materiálu alebo zeminy filtráciou, odstreďovaním či inými postupmi oddeľovania pevných a kvapalných častíc. Ponúkame vynikajúce riešenie v podobe našich geotextilných túb, MacTube®, ktoré slúžia na odkaľovanie vysušenie banskej hlušiny, kalových nádrží či kalov. Sú špeciálne skonštruované tak, aby zadržiavali pevné… Read more »