Riešenia

Riešenia

Bariery proti ozbrojeným silám
Náš ľahko a rýchlo nasaditeľný bariérový systém Defencell MAC chráni vojakov poskytovaním balistickej ochrany, zmierňovaním výbuchov a HVM bariér. GabPohľad
star
Bezpečnostné bariéry
Bezpečnostné bariéry sú špeciálne navrhnuté a plánované tak, aby zabránili vozidlám opustiť diaľnice alebo železnice a vojsť na inú infraštruktúru, doPohľad
star
Budovanie nových skládok odpadov na telese starých skládok
Miestne a štátne orgány, ktoré sa usilujú riešiť rastúci problém spojený s likvidáciou odpadových materiálov, môžu zvážiť možnosť znovu otvorenie uzatPohľad
star
Budovanie skládok odpadov
Prečo je pevný podklad dôležitý Podkladový bariérový systém je najcitlivejšia súčasť systému skládky, pretože musí chrániť podložie a podzemnú voPohľad
star
Debri Flow bariéry a bariéry proti plytkým zosuvom
Zemito kamenité toky a plytké zosuvy sú skvapalnené zosuvy pôdy obsahujúce rôzne materiály od jemných častíc až po veľké balvany prípadne konáre stromPohľad
star
Duny
Piesočné duny ponúkajú z hľadiska stability pobrežia významnú úlohu a majú obrovskú národnú hodnotu. Preto mnohé krajiny realizovali projekty na rekonPohľad
star
Dynamické bariéry
V určitých prípadoch padaniu skál nemusí byť z technického, topografického alebo ekonomického hľadiska opláštenie alebo povrchová stabilizácie svahov Pohľad
star
Gravitačné oporné konštrukcie
Stabilita gravitačných oporných konštrukcií je závislá od správneho spolupôsobenia gabionových košov a ich výplne, ktorá podopiera alebo stabilizuje nPohľad
star
Hrádze, priepusty a priečne stavby
Priečne stavby sa používajú na reguláciu vodných tokov, ktoré prenášajú pevné častice alebo sedimenty. Tieto stavby bránia toku, menia jeho hydraulPohľad
star
Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov
Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov plní mnoho funkcií, či už ide o vytvorenie nádrží na zachytávanie dažďovej vody, alebo o zabránenie znečisteniuPohľad
star
Konsolidácia a vystužovanie
Konsolidácia a vystužovanie sú techniky používané na stabilizáciu čelných stien a výkopov tunelov, ktoré umožňujú bezpečný a rýchly postup razenia tunPohľad
star
Konsolidácia pomocou drenážnych systémov
Erózia povrchových vrstiev svahov a ich nestabilita (v dôsledku výstavby alebo prirodzenou eróziou) môže byť spojená aj s neefektívnym odvedením dažďoPohľad
star
Konštrukcie na neúnosnom podloží
Násypy založené na súdržných alebo aluviálnych pôdach môžu kvôli stlačiteľnému charakteru základovej pôdy konsolidovať . Existuje niekoľko našichPohľad
star
Morská akvakultúra
Spoločnosť Maccaferri dodáva na mieru navrhnuté systémy morských akvakultúrnych sietí, ktoré sú pripravené na inštaláciu na plošinách a na mori. SpPohľad
star
Násypy na pilótach
Existuje mnoho prípadov, kedy je potrebné znížiť sadanie násypu v dôsledku konsolidácie neúnosného podložia. Napríklad: – Hrubé vrstvy neúnosnéPohľad
star
Násypy nad dutinami
Ochrana proti poklesom územia. Vysokopevnostné geomreže a geotextílie sa často používajú v oblastiach, kde je riziko poklesu územia po ťažbe, alebo v Pohľad
star
Násypy proti padaniu skál
Násypy na ochranu proti padajúcim skalám sú pasívne systémy a sú ideálnym riešením tam, keď nie je možné inštalovať systémy opláštenia skál, napríkladPohľad
star
Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb
Ochrana líniových vodohospodárskych stavieb sú vodné stavby, ktoré sú rovnobežné s tokom rieky. Tieto stavby sú často postavené na existujúcich prírodPohľad
star
Ochrana potrubí
Od roku 1981 poskytujeme inžinierske riešenia na ochranu, kotvenie, balastovanie a stabilizáciu podmorských potrubí a vedení. Vieme ponúknuť flexibilnPohľad
star
Ochrana svahov
Všetky prírodné svahy sú vystavené neustálym eróznym silám. Bez ohľadu na to, či bol svah v minulosti vytvorený ako súčasť novej výstavby, alebo je v Pohľad
star
Odvodnenie podložia násypov a vozoviek
“Odvedenie vody za účelom zvýšenia technických parametrov stavebného diela. Funkčnosť cestných komunikácií a železničných tratí môže byť ovplyvnená voPohľad
star
Odvodňovanie skládok
Problémy s kvapalným odpadom Likvidácia kvapalných odpadových látok je drahá a náročná na dopravu a môže viesť k ďalšej kontaminácii prostrPohľad
star
Plošná a horizontálna drenáž
Plošná a horizontálna drenáž predstavuje efektívnu metódu na spevnenie málo únosného podložia v dôsledku prítomnosti vody. Odvedenie vody z podložia pPohľad
star
Povrchová stabilizácia
Niektoré skalné svahy majú nestabilnú povrchovú vrstvu, ktorá často vyžaduje dodatočnú stabilizáciu. Ponúkame celý rad systémov na zaistenia povrchovePohľad
star
Primárne ostenie
Stabilita a vystuženie Primárne ostenie zabezpečuje stabilitu tunelovej konštrukcie a poskytuje okamžitú oporu pri razení. Toto dočasné nosné ostenPohľad
star
Prístavy a móla
Prístavy a móla je možné realizovať a chrániť pred eróziou pomocou našich technických riešení. Menšie prístavy a turistické prístavy už historicky pouPohľad
star
Protihlukové steny
Protihlukové steny slúžia na minimalizovanie prenášania škodlivého hluku z jedného miesta na iné. Predpisy upravujúce minimalizáciu ekologického vplyvPohľad
star
Siete proti predátorom
Spoločnosť Maccaferri dodáva na mieru navrhnuté siete proti predátorom, ktoré sú pripravené na finálnu montáž na rybej farme. Siete proti predátorPohľad
star
Sieťové koše pre rybie farmy
Spoločnosť Maccaferri dodáva na mieru navrhnuté prefabrikované sieťové koše pre rybie farmy. Sieťové koše KikkoNet sú vyrobené podľa špecifikácie Pohľad
star
Snehové zábrany a ochrana proti lavínam
Obyvatelia horských oblastí v snehových zónach boli vždy postihnutí rizikom lavín. Odlesňovanie a rozvoj turizmu v týchto regiónoch viedli k zníženiu Pohľad
star
Soil Nailing
Soil Nailing – klincovanie je technológia, ktorá sa dá použiť buď na prírodných alebo upravených svahoch a spočíva v inštalácii klincov na spevnenie sPohľad
star
Soil Veneer Applications
Pri pokladaní zeminy na plochy s nízkym uhlom vnútorného trenia hrozí, že sa zemina zo svahu zosunie. Táto situácia je prekvapivo častá a vyskytuje saPohľad
star
Úprava vodných tokov
Na brehy a v prípade potreby aj na dno koryta vodných tokov sa často aplikuje ochranná bariéra, aby sa zachovala dlhodobá funkčnosť toku. Bez ochrany Pohľad
star
Usmerňovacie bariéry – Attenuator bariéry
Systémy usmerňovacích bariér sa používajú na svahoch, kde je pod bariérou k dispozícii dostatočný priestor, na ktorom sa skaly môžu nakoniec zastaviť Pohľad
star
Uzatváranie skládok odpadov
“Prekrytie alebo inštalácia povrchovej bariéry je dôležitou súčasťou procesu utesnenia (alebo prekrytia) skládky odpadov, kontaminovanej bane alebo poPohľad
star
Vertikálna drenáž
“Hospodárenie s vodou zo stekajúcej vody alebo z mokrých povrchov v teréne je jedným z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich životnosť tejto stavbyPohľad
star
Vertikálne vystužené horninové konštrukcie s betónovým lícom
Situácie, ktoré vyžadujú naše cenovo efektívne konštrukčné riešenia V polohách, kde je pre výstavbu voľný len úzky stavebný koridor, alebo v mestPohľad
star
Vlnolamy a výhony
Vlnolamy môžu byť umiestnené priamo na mori alebo na pobreží a zvyčajne chránia prímorskú infraštruktúru pred vlnami a morskými prúdmi. Vlnolam rozptyPohľad
star
Vystužené horninové konštrukcie a vystužovanie zemných svahov
Výzvy pri úprave sklonu telies násypov Zmena sklonov násypov nad rámec prirodzeného uhla vnútorného trenia môže viesť k narušeniu stability svahoPohľad
star
Vystužovanie asfaltových vozoviek
Zvýšené namáhanie cestných komunikácií. Naše cesty sú extrémne zaťažené – rastú intenzity dopravy a rozpočty na údržbu sú limitované Jednoduché oPohľad
star
Vystužovanie okrajovej pôdy a skládok odpadu
Maximalizovanie objemov uskladneného odpadu na miestach s hustým osídlením “S nárastom svetovej populácie ľudstvo produkuje stále väčšie množstváPohľad
star
Závojové opláštenie
Opláštenie skál sa realizuje s cieľom zachytenia uvoľnených alebo opadajúcich skál. Padanie skál môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre infraštrukPohľad
star
Zvýšenie únosnosti podložia
Problémy spojené s cestami a koľajovými lôžkami z nestmelených vrstiev Podkladné vrstvy vozoviek, podložia násypov a železničných tratí vybudovanPohľad
star

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Filter by:
Rozšírené vyhľadávanie

Spoznajte našich odborníkov

Zastupujeme víťazného partnera pre komplexný svet civilného a priemyselného stavebníctva. Vďaka širokej škále naše produkty predstavujú odpoveď na rôzne technické požiadavky tohto odvetvia: od drenáže a ochrany, cez vodotesnosť štruktúr a krytov, úsporu energie a komfort bývania, až po kontrolu pary a problémy súvisiace s týmto odvetvím.

This site is registered on wpml.org as a development site.