Prehrádzky, priepusty a priečne stavby

Weirs-culverts

Viac ako sto rokov skúseností s priečnymi stavbami. Priečne stavby slúžia na reguláciu dynamických vodných tokov, ktoré unášajú pevné častice a usadeniny. Blokujú tok, menia jeho prietokové vlastnosti a spôsobujú eróziu. Máme viac ako sto rokov skúseností v oblasti výberu vhodných priečnych stavieb slúžiacich na kontrolu prietoku vodných tokov. Naši odborníci a návrhový softvér sú tu… Read more »

Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Mnohé funkcie hydroizolácia a obloženia Hydroizolácia a opevnenie nádrží, jazier a korýt vodných tokov plní mnohé funkcie, či už ako nádrže na zastavenie dažďovej vody alebo na predchádzanie znečisteniu pôdy kontaminovanou vodou. Tieto zabezpečujúce konštrukcie sú používané v mnohých odvetviach trhu ako: kalové nádrže v poľnohospodárstve, výluhové nádrže pri banských prácach, nádrže na zastavenie dažďovej vody… Read more »

Stabilizácia povrchovej vrstvy skalných svahov

Surface-Strengthning-and-Support

Zmierňovanie rizík spojených s nestabilnými povrchovými vrstvami Určité skalné svahy majú nestabilnú povrchovú vrstvu, ktorá si často vyžaduje dodatočnú stabilizáciu. Ponúkame paletu vysoko pevných sieťových systémov, ktoré sú určené na použitie v spojení s ukotveniami na zvýšenie stability nestabilnej povrchovej vrstvy. Kľúčové faktory pri eliminovaní posunu nestabilnej masy.  Pri týchto problémoch je dôležité, aby vybraný… Read more »

Klincovanie zemín

Soil-nailing

Využitie techniky klincovania zemín Klincovanie zemín je spôsob stabilizácie, ktorý sa môže použiť buď na prírodných alebo upravených svahoch vložením výstuže do telesa svahu. Klince riešia problém celkovej stability svahu a sú spojené s lícovým systémom, ktorý zaisťuje povrchovú stabilitu. Naša ponuka riešení. Naše početné systémy na minimalizovanie rizika padania skál a ochranu proti erózii môžu predstavovať… Read more »

Protilavínové záchytné bariéry

snow-fences-and-avalanche

Opatrenia na zmiernenie rizika uvoľnenia lavíny Obyvatelia horských oblastí so snehom vždy čelili riziku lavíny. Potreba žiť v prostredí s takouto hrozbou viedla k pokusom o zmiernenie rizika zostavením zložitých konštrukčných systémov. Rastúce riziko uvoľnenia lavíny. Odlesňovanie a rozvoj turistickej infraštruktúry v týchto oblastiach majú za následok zníženie prírodných prekážok pre vznik snehových lavín. Zmena využívania… Read more »