ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov

Do tejto dôležitej oblasti patria mnohé odvetvia – všetky tie, kde je potrebné chrániť životnéprostredie pred znečistením. Medzi typické využitie našich riešení patria skládky odpadov, poľnohospodárske diela, akumulačné nádrže na dažďovú vodu, skladovacie nádrže a výluhové nádrže pri baniach.

Dôvera klientov. Naši klienti vyhľadávajú istotu, pretože tieto systémy sú vysoko kvalitné a účinné. Spoliehajú sa na naše riešenia, ktoré zabraňujú kontaminácii prostredia na skládkach či zhromažďujú ťažený výluh v baniach.

Klientom pomáhame dosahovať stanovené ciele. Výrobky z nášho širokého portfólia spájame do systémov, ktoré sú optimalizované pre potreby klientov. Flexibilné a rozsiahle výrobné kapacity nám navyše umožňujú prispôsobiť výrobky konkrétnym projektom.

Chránime Vás pred znečistením. Máme obrovské skúsenosti v oblasti vývoja integrovaných riešení na zachytávanie alebo ochranu znečistených zariadení či oblastí. Naše schopnosti vychádzajú zo skúseností v oblasti hydroizolácie a tesnenia, odvodňovacích drenážnych systémov a rozsiahlych vedomostí v oblasti vystužovaniahornín.

Poznanie do detailov. Skúsenosti nadobudnuté v rámci nespočetných projektov viedli k početným inováciám, ako sú napríklad špeciálne geomreže, ktoré sa používajú na vystuženie násypu tvoreného odpadovým materiálom.

Tesnenie, odvodňovanie a úspora s riešeniami „Mac“. Naše nepriepustné membrány MacLine® zabraňujú kontaminácii okolitého prostredia z odpadového materiálu. Drenážnegeokompozity MacDrain® odvádzajú dažďovú vodu zo svahov a prípadné priesaky z telesa skládok (kvapalín alebo plynov) a rohož MacMat® zabezpečuje protieróznu ochranu svahov skládok.

Vystužovanie konštrukcií skládok, banských stavieb a stavieb v poľnohospodárstve.Použitie geomreží MacGrid® na vystuženie hornín v polohách s obmedzeným záberom umožňuje budovať strmšie svahy a maximalizovať priestor dostupný na likvidáciu odpadu. Tieto riešenia sú používané nielen na skládkach, ale aj v baniach, napríklad pri vystužovaní háld odpadu, alebo pri výluhových nádržiach. Záchytné nádrže v blízkosti diaľnic alebo kalové nádrže v poľnohospodárskom priemysle sú tiež jedna z oblastí, kde je možné využiťnaše systémy.

Bezpečná a cenovo prijateľná likvidácia. Priemyselné znečistené vyťažené usadeniny a kaly sa môžu prečerpať do vakov MacTube®. Plášť vaku odfiltruje kal od kvapaliny, ktorá sa potom odvedie. Kal sa po vysušení likviduje oveľa bezpečnejším a efektívnejším spôsobom ako keď je v tekutom stave.

Súlad s právnymi predpismi. Všetky výrobky a riešenia majú značku CE a spĺňajúpožiadavky platnej legislatívy.

Aplikàcie

need more information maccaferri