Udržateľnosť

Udržateľnosť

Sme pevne odhodlaní riešiť environmentálne, hospodárske a sociálne aspekty holistickým prístupom. Pevne veríme v prijatie udržateľných prístupov a riešení počas celého životného cyklu projektu.

Od fázy návrhu inžinierského diela, ktorý prechádza fázou výroby a výstavby, až po odovzdanie stavby: všetky naše inžinierske riešenia sa zameriavajú na vytváranie dlhodobých výhod, ktoré presahujú samotný produkt.

Riešenia Maccaferri zmierňujú prírodné a antropogénne riziká, rešpektujú životné prostredie, zvyšujú bezpečnosť ľud a zlepšujú ich život.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

OSN stanovila ciele trvalo udržateľného rozvoja ako naliehavú výzvu na prijatie opatrení: prijali sme túto výzvu a zaviazali sme sa, že ich postupne dosiahneme.

Inštitúcie a úrady podniky vyzývajú, aby vypracovali udržateľné riešenia, ktoré zabezpečia spokojnosť a bezpečnosť komunít a životného prostredia v súlade s cieľmi stanovenými OSN v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.

Agendu 2030 tvorí 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) v rámci širšieho plánu 169 súvisiacich environmentálnych, hospodárskych, sociálnych a inštitucionálnych cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2030.

Sedem rokov po podpísaní Agendy 2030 sa v spoločnosti, v podnikoch a medzi vládami zvyšuje povedomie o potrebe prijať integrovaný prístup, konkrétne opatrenia na riešenie veľkého sociálno-ekonomického posunu, ako aj viacnásobné a zložité environmentálne a inštitucionálne výzvy. Mnohé podniky riešili Agendu 2030 začlenením zásad udržateľnosti do svojej stratégie a obchodného plánovania.

OSN definovala ciele trvalo udržateľného rozvoja ako naliehavú výzvu na prijatie opatrení. Pre spoločnosť Maccaferri je environmentálna udržateľnosť základom vízie, pričom pohotovo reagovala a zamerala svoju energiu na ciele zamerané na boj proti zmene klímy a ochranu environmentálneho ekosystému.

NÁŠ ZÁVÄZOK

PODPORA ZAVÁDZANIA ČISTEJ ENERGIE

Vyvíjame riešenia, ktoré podporujú prístup k cenovo dostupnej a čistej energii.

Spolupracujeme s úradmi s cieľom maximalizovať podiel zelenej energie v globálnom energetickom mixe.

Image
Image

ZAPOJENIE MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV

Podporujeme inkluzívny rast a vyvíjame riešenia, ktoré môže ľahko nainštalovať miestna pracovná sila bez špeciálneho školenia.

Mnohé komunity trpia čoraz väčším počtom prírodných katastrof, preto pracujeme na rýchlych a účinných opatreniach na zásah a obnovu ich ekonomík.

PODPORA INOVÁCIÍ

Podporujeme neustále zlepšovanie, aby sa dlhodobé ekonomické a environmentálne vplyvy stavby stali stredobodom projektovej činnosti.

Náš proces návrhu je zameraný na testovacie kampane a investície do hodnotenia výkonnosti našich riešení.

Image
Image

BEZPEČNOSŤ OSÔB A OCHRANA MAJETKU

Vyvíjanie riešení na mieru pre každý bezpečnostný problém, ktorému čelíme, nám umožňuje minimalizovať riziká.

Je potrebné chrániť ľudí, historické a kultúrne dedičstvo a infraštruktúru.

ZODPOVEDNÝ DIZAJN A VÝROBA

Optimalizáciou dizajnu podporujeme udržateľné hospodárenie s materiálmi s cieľom šetriť zdroje a predchádzať vzniku odpadu.  Naše úspechy zahŕňajú znižovanie, opätovné používanie a recykláciu materiálov.

Taktiež sa zaväzujeme k transparentnosti a poskytujeme objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o životnom cykle vplyve našich výrobkov na životné prostredie.
Zistiť viac >>>

Image
Image

INTEGRÁCIA DO PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

Záleží nám na naturalizácii našich inžinierskych stavieb a sme presvedčení, že začlenenie vegetácie a výsadbových techník už vo fáze návrhu je ďalšou ekologickou hodnotou našich riešení.

Pracujeme na zlepšení celkovej estetiky našich stavieb, aby sme ich lepšie začlenili do mestského prostredia.

REŠPEKTOVANIE A ZVYŠOVANIE BIODIVERZITY

Snažíme sa znížiť vplyv našich riešení na životné prostredie a dosiahnuť rovnováhu medzi technickým výkonom a prirodzenou integráciou.

Jedným z našich záväzkov je uprednostňovať riešenia, ktoré zvyšujú biodiverzitu, poskytujú dokonalé prostredie pre rôzne druhy a zohľadňujú aj prítomnosť voľne žijúcich živočíchov a rešpektujú ich.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.