Úpravy vodných tokov a kanálov

Keď je nutné upraviť vodné toky a kanály

Pod pojmom regulácia vodného toku sa rozumie výstavba koryta toku s navrhnutým prierezom, ktorý zabezpečí požadovaný prietok a kapacitu, za účelom zníženia rizika vzniku meandrov na riekach v zastavaných územiach alebo v blízkosti infraštruktúry. Bez kontroly by vodný tok mohol voľne erodovať okolitý terén a následne spôsobovať problémy. Na miestach, kde vodné kanály dopravujú čistú vodu cez znečistené územie, alebo naopak, môže byť koryto vyhotovené ako nepriepustné, napríklad na miestach so zavlažovaním poľnohospodárskej pôdy.

Prečo je nutné opevnenie. Na zachovanie dlhodobých prietokových parametrov tokov sa na brehoch a podľa potreby aj na spodnej časti toku často používa opevnenie. Bez opevnenia by v dôsledku šmykového napätia, ktoré pôsobí na styku vody a povrchu koryta vodného toku dochádzala k erózii. Opevnenie koryta má niekoľko funkcií:

  • znižuje straty vody presakovaním,
  • zlepšuje stabilitu brehov,
  • zabezpečuje ochranu proti erózii,
  • umožňuje vopred stanoviť hodnotu súčiniteľa drsnosti brehov a teda prietokovú kapacitu toku.

Výhody našich riešení pre úpravu vodných tokov a kanálov

Klientom ponúkame širokú paletu riešení úprav vodných tokov, ktoré vyhovujú väčšine vodohospodárskych aplikácií. Bez ohľadu na vybrané riešenie, všetky majú tieto spoločné vlastnosti:

  • pevnosť a životnosť,
  • flexibilita,
  • ekonomické náklady,
  • priepustnosť alebo nepriepustnosť v závislosti od potreby,
  • vopred stanovená drsnosť,
  • priaznivý vplyv na životné prostredie.

Znížením rýchlosti prúdenia vody sa znižuje erózia. Vybrané opevnenie chráni koryto pred eróziou tak, že zvyšuje jeho šmykový odpor a znižuje rýchlosť prúdenia vody na povrchu. Nižšia rýchlosť v oblasti styku vody a povrchu koryta vodného toku znižuje eróziu.

Sto rokov skúseností v spojení s modernými inováciami. Máme viac ako sto rokov skúseností v oblasti konštrukcií na úpravu vodných tokov. Naše riešenia sú postavené na týchto odborných znalostiach, ale aj na moderných inováciách, ako sú povrchové ochrany drôtov a techniky pôdneho bio inžinierstva.

Pochopenie projektu je zásadný prvý krok. Prístup našich odborníkov začína pochopením problémov klientov a typu vodného toku, ktorý je nutné kontrolovať. Pomocou návrhového softvéru Mac.R.A 1 a 2 navrhujeme korytá vodných tokov, pozdĺžne a priečne stavby, ako sú prehrádzky.

Ponúkame odstupňovanú, logickú paletu riešení na ochranu proti vodnej erózii. Pri každom výbere je zohľadnená jednoduchosť inštalácie. V ponuke systémov je všetko od ľahkých bio degradovateľných georohoží až po naše prvotriedne matrace Reno, ktoré ponúkajú vynikajúce vlastnosti a dlhodobú ochranu.

Uspokojenie projektantov i ekológov. Často spájame „umelé systémy“ s technikami pôdneho bio inžinierstva, ako sú výsadba živých rastlín a zazelenané matrace za účelom poskytnutia ideálneho riešenia, ktoré uspokojí ako projektantov tak aj ekológov.

Produkty

need more information maccaferri