Weirs-culverts

Viac ako sto rokov skúseností s priečnymi stavbami. Priečne stavby slúžia na reguláciu dynamických vodných tokov, ktoré unášajú pevné častice a usadeniny. Blokujú tok, menia jeho prietokové vlastnosti a spôsobujú eróziu. Máme viac ako sto rokov skúseností v oblasti výberu vhodných priečnych stavieb slúžiacich na kontrolu prietoku vodných tokov.

Naši odborníci a návrhový softvér sú tu na to, aby našli riešenie. Naši odborníci spolupracujú s našimi klientmi a pomocou návrhového softvéru, MAC.R.A. 1 a MAC.R.A. 2, navrhujú korytá, líniové a priečne stavby. Projektantom umožňuje rýchlo vypracovať koncepčné návrhy na vyhodnotenie potrebnej ochrany brehov (Mac.R.A. 1) alebo priečnej prehrádzky (Mac.R.A. 2). Otvorená knižnica výrobkov umožňuje spájať umelé a prírodné riešenia.

Gabionové prehrádzky

Rôzne druhy prehrádzok. Prehrádzky sú rozdelené na tri druhy podľa tvaru ich čela v strede prúdu toku: zvislé prehrádzky, stupňovité prehrádzky a svahovité prehrádzky. Hlavným cieľom je určiť vodný profil, v ktorom sú sily prenášania splavenín a zanášania dna vyrovnané. Použitím prehrádzok sa zmenšuje sklon toku, a tým aj prenášanie materiálu.

Funkcia prehrádzok. Gabionové prehrádzky sú robustné, pružné a ľahko sa inštalujú. Používajú sa ako hlavné i pomocné prehrádzky na väčších tokoch. Matrace Reno slúžia podľa potreby na spevnenie akumulačnej oblasti.

Riečne gabionové výhony a vlnolamy

V mnohých krajinách sú rieky považované za súčasť infraštruktúry, a preto musia byť splavné. Na zachovanie stálej splavnej hĺbky riečnych vôd sa používajú pozdĺžne gabionové výhony. Odkláňajú vodný tok smerom do stredu kanála a umožňujú lepšie využívať schopnosť vody vymieľať dno na zachovanie otvoreného plavebného kanála. Pozdĺžne gabionové výhony sa obyčajne inštalujú pomocou valcovitých alebo vrecovitých gabionov.

Priečne gabionové výhony sú konštrukcie, ktoré vyčnievajú do riečneho kanála alebo ústia, narúšajú tok a presmerovávajú ho od brehu rieky, na ktorom sú gabionové výhony vybudované. Gabionové výhony predstavujú osvedčené riešenie proti silnej erózii pozdĺž vodných tokov s vysokým dopravným vyťažením. Gabionové výhony vytvárajú úseky „vodného pokoja“, kde sa prenášanie splavenín mení na ukladanie a obnovujú sa erodované
úseky riečneho koryta a brehov.

Na väčších riekach môžu byť použité dokonca aj riečne vlnolamy, ktoré slúžia na riadenie síl riečnej vody na brehoch rieky. V riečnych vlnolamoch sú používané rovnaké technológie a metódy ako na pobrežných vlnolamoch. Ide nielen o výber samotnej konštrukcie vlnolamu, ale aj matracu pod základom konštrukcie, ktorý je nevyhnutný na minimalizáciu vymieľania pod základmi.

Mostné piliere

Riešenia na ochranu proti erózii. Priečne stavby sa môžu týkať aj mostov, ktorých piliere sú často narušené vplyvom vodného toku. Víry vznikajúce okolo pilierov môžu zvyšovať vymieľanie okolo mosta. Výberom z našej ponuky systémov protieróznej ochrany dokážeme našim klientom odporučiť vhodné riešenia dlhodobej ochrany. Okrem toho poskytujeme podporu v súvislosti s najlepším mechanizmom inštalácie, ktorý minimalizuje prerušenie riečnej dopravy či narušenie životného prostredia.

Priepusty a prechody cez vodné toky

Kontrolné opatrenia zamerané na problémy s eróziou. Priečne prekážky naprieč vodným tokom môžu spôsobovať problémy z dôvodu zmeny vodných podmienok. Súčasťou novej cesty ponad rieku je často aj priepust, ktorý narúša prirodzený tok rieky do konštrukcie kruhového alebo obdĺžnikového tvaru. Tieto zmeny vodných profilov sústredia erózne sily na dne rieky a musia byť obmedzené.

Priehrady

Ide o špecifický druh priečnej stavby, ktorá slúži na zahradenie vody. Riadenie zahradenej vody a stav priehrady sú dôležité. V nadväznosti na naše vedomosti v oblasti vodného inžinierstva klientom dodávame riešenia na ochranu proti erózii, ktoré slúžia na reguláciu vodyv okolí priehrady. Dokážeme pomôcť so situáciami, kedy sú priehrady vystavené erózii, či už na sklzoch, hrebeni alebo v čele priehrady. Klientom pomáhame prekonávať tieto riziká – rozhodnutím o tom, či si riešenie vyžaduje jednoduchšiu ochranu proti erózii alebo náročnejšie vodné dielo.

Produkty

need more information maccaferri