Hrádze, priepusty a priečne stavby

Home > Riešenie > Hrádze, priepusty a priečne stavby

Hrádze, priepusty a priečne stavby

Image

Priečne stavby sa používajú na reguláciu vodných tokov, ktoré prenášajú pevné častice alebo sedimenty. Tieto stavby bránia toku, menia jeho hydraulické správanie a schopnosť erodovať. Máme viac ako storočné skúsenosti s aplikáciou vhodných priečnych stavieb používaných na reguláciu prúdenia vodných tokov. Naši inžinieri spolupracujú s klientmi a pri navrhovaní korýt, líniových a priečnych stavieb používajú návrhový softvér MacRA Studio. Ten umožňuje projektantovi rýchlo vykonať predbežné hydraulické štúdie na posúdenie potrebnej ochrany brehov alebo priečnej stavby. Naša knižnica produktov umožňuje použitie kombinácie umelých a prírodných riešení.

Typy hrádzí Hrádze sa podľa tvaru spodnej hrany v strede toku rozdeľujú na tri typy : zvislé hrádze, stupňovité hrádze a šikmé hrádze. Hlavným cieľom je určiť hydraulický profil, v ktorom sú prenos zaťaženia na dne a zanášanie v rovnováhe. Použitím hrádzí sa zmenšuje pozdĺžny sklon koryta, a tým aj prenos. Gabionové hrádze s povrchovou úpravou PoliMac sú robustné, poddajné, ľahko sa inštalujú a pri väčších stavbách sa používajú ako primárne aj protipovodňové hrádze. Reno Matrace Plus sa v prípade potreby používajú na lemovanie kontrolných nádrží alebo nádrží na rozptyl energie.

Image

Riečne rebrá a vlnolamy Rieky sú v mnohých krajinách súčasťou infraštruktúry, a preto musia byť splavné. Na udržanie konštantnej hladiny pre splav rieky sa môžu budovať pozdĺžne rebrá. Rebrá odvádzajú vodný tok smerom do stredu koryta a využívajú vymývanie vody, aby udržali splavné koryto otvorené. Gabionové pozdĺžne rebrá sa zvyčajne aplikujú vo forme valcových gabionov alebo vrecovitých gabionov. Priečne rebrá sú konštrukcie, ktoré vyčnievajú do riečneho koryta alebo ústia rieky, aby narušili prúdenie a odklonili ho od strany rieky, na ktorej sú rebrá postavené. Gabionové rebrá predstavujú osvedčené riešenie hlavných eróznych javov pozdĺž vodných tokov, ktoré sa vyznačujú vysokým dopravným zaťažením. Gabionové rebrá vytvárajú oblasti “hydraulického kľudu”, kde sa transportná záťaž koryta mení na usadzovanie, čím sa obnovujú erodované oblasti koryta a brehov. Na väčších riekach sa môžu vyskytovať aj riečne vlnolamy, ktoré sa používajú na odklonenie síl riečnej vody na brehy. Pri riečnych vlnolamoch sa používajú podobné technológie a návrhové prístupy ako pri našich pobrežných vlnolamoch. Patrí k nim nielen výber samotnej konštrukcie vlnolamu, ale aj ochranných matracov pre konštrukciu, ktorý má zásadný význam pre zabránenie vymývania. Mostné piliere – riešenia protieróznej ochrany Priečne stavby sa môžu týkať aj mostov, ktorých piliere často narušujú hydraulické správanie vodného toku. Vytváranie vírov v okolí pilierov môže zvýšiť eróziu spôsobenú vymývaním v okolí mosta. Výberom z našej ponuky systémov protieróznej ochrany môžeme klientom ponúknuť vhodné riešenia dlhodobej ochrany. Okrem toho môžeme poskytnúť podporu pri výbere najvhodnejšej technológie výstavby, ktorý minimalizuje narušenie vodnej dopravy a životného prostredia. Priepusty a priechody cez rieku – kontrola zameraná na eróziu Priečne prekážky cez vodný tok môžu spôsobovať problémy so sústredenou eróziou v dôsledku zmien hydraulických podmienok. Súčasťou novej cesty cez rieku môže byť často priepust, ktorý nasmeruje prirodzený tok rieky do umelého potrubia alebo rámovej konštrukcie. Tieto meniace sa hydraulické profily sústreďujú erózne sily na koryto rieky a musia byť kontrolované. Priehrady Priehrady sú špecifickým typom priečnej stavby a sú určené na zadržiavanie vody. Dôležitá je kontrola zadržiavanej vody a charakter priehrady. Na základe našich znalostí v oblasti hydrotechniky klientom vieme poskytnúť vhodný typ konštrukcie koryta a protieróznej ochrane, ktoré sú určené na reguláciu vody v okolí priehrady. Tam, kde sú priehrady vystavené erózii, či už na výpustoch, korune alebo čelnej strane, vieme tiež navrhnúť riešenie. Klientom vieme pomôcť vysporiadať sa s týmito rizikami a určiť, či si riešenie vyžaduje jednoduchú protieróznu ochranu alebo náročnejšiu hydrotechnickú konštrukciu.

This site is registered on wpml.org as a development site.