Životné prostredie

Pochopenie zásad bezpečnej likvidácie

Likvidácia odpadových materiálov na celom svete predstavuje stále väčší problém, ktorý si vyžaduje rozširovanie kapacity skládok. Je dôležité si uvedomiť, že skládka nie je len „úložisko “ pre odpad, ale že ide o živý organizmus, ktorý prináša neustále sa meniace technické problémy. Trvalo sa zaoberáme zachovaním prírody a ochranou životného prostredia, a v súvislosti s tým našim klientom ponúkame skúsenosti v oblasti vypracovania integrovaných návrhov skládok odpadov a ochrany znečistených oblastí.

Ochrana krajiny. Týka sa nielen skládok, ale aj situácií, kedy je potrebné chrániť prírodné prostredie a pôdu pred kontaminovaním vonkajšími zdrojmi vrátane kalových nádrží na výluh z baní či sedimentačných nádrží pre lúhovanie na kopách, nádrží na zachytávanie dažďovej vody v blízkosti diaľnic a delených zásobníkov na uskladnenie kalu v poľnohospodárstve.

Dôležité rozdiely, ktoré si uvedomujeme na základe nadobudnutých skúseností

Hoci sú riešenia pre ťažbu a infraštruktúru podobné po technickej stránke, existujú dôležité rozdiely, ktoré geosyntetické riešenie musí zohľadňovať – väčšie zaťaženie, teplo, plánovaná životnosť a chemizmus prostredia.

Za týmto stoja naše hĺbkové vedomosti z oblasti geotechnických aplikácií ako aj skúsenosti s hydroizolačnými tesniacimi systémami.

Rôzne využitia výrobkov „Mac“. Geomreže na vystuženie zemín umožňujú budovať strmšie svahy v rámci delených skládok a maximalizovať priestor určený na likvidáciu odpadu. Naše tesnenia rady MacLine® zadržiavajú, prekrývajú a zabraňujú úniku škodlivých látok z uzavretého odpadového materiálu do prostredia.

Materiál MacMat® zase minimalizuje eróziu svahov pri týchto aplikáciách. Drenážne geokompozity MacDrain® zase slúžia na odvod kvapalín (kvapalín alebo plynov) zo skládok. Naše flexibilné a rozsiahle výrobné kapacity nám umožňujú prispôsobiť výrobky potrebám konkrétneho projektu.

Súlad s právnymi predpismi. Ponúkame široký sortiment materiálov a technológií vrátane geomreží, drenážnych geokompozitov, umelých tesnení a systémov na zlepšovanie podložia. Tieto výrobky a riešenia majú značku CE a spĺňajú požiadavky platnej legislatívy. Skúsenosti nadobudnuté na mnohých projektoch viedli k početným inováciám, ako sú geomreže na výstuž odpadového materiálu, a tiež aj účasti našich zamestnancov na príprave legislatívy EÚ
dotýkajúcej sa skládok odpadov a nakladania s odpadmi.

V niektorých častiach sveta ponúkame pre toto odvetvie stavebný dozor a komplexné riešenia na kľúč.

Riešenia

need more information maccaferri