Gabiony

Home > Produkty > Gabiony

Gabiony

Image

Maccaferri Gabion je k√īŇ° z dvojz√°krutovej siete r√īznych rozmerov, rovnomerne rozdelen√Ĺ na vn√ļtorn√© bunky, spojen√Ĺ s ńŹalŇ°√≠mi podobn√Ĺmi koŇ°mi a na mieste vyplnen√Ĺ kamenivom pre vytvorenie pruŇĺn√Ĺch, priepustn√Ĺch, monolitick√Ĺch konŇ°trukci√≠ ako s√ļ mas√≠vne gravitańćn√© m√ļry, obloŇĺenia kan√°lov, obklady a hr√°dze pre geotechnick√©, vodohospod√°rske a protier√≥zne projekty. Gabionov√© koŇ°e Maccaferri s√ļ vyr√°ban√© z vysokokvalitn√©ho oceńĺov√©ho dr√ītu. To, ńćo n√°s odliŇ°uje, je moŇĺnosŇ• vyr√°baŇ• gabiony s hrubŇ°√≠m priemerom dr√ītu, ńćo zvyŇ°uje mechanick√© parametre produktu.

Inovat√≠vna povrchov√° ochrana PoliMac¬ģ je aplikovan√° aj pri gabionoch, ktor√© je potom moŇĺn√© pouŇĺiŇ• v agres√≠vnejŇ°om prostred√≠ alebo tam, kde je vyŇĺadovan√° dlhŇ°ia ŇĺivotnosŇ• konŇ°trukcie. PoliMac¬ģ je revoluńćn√° povrchov√° ochrana, ktor√° dok√°Ňĺe odolaŇ• aj najagres√≠vnejŇ°√≠m podmienkam prostredia, ńćo vedie k znańćn√©mu zv√ĹŇ°eniu vlastnost√≠. PoliMac¬ģ zaruńćuje:
‚ÄĘ 10x vyŇ°Ň°iu odolnosŇ• vońći oderu
‚ÄĘ 2x vyŇ°Ň°iu odolnosŇ• vońći chemick√Ĺm vplyvom
‚ÄĘ 4x vyŇ°Ň°iu schopnosŇ• odol√°vaŇ• mrazom
‚ÄĘ 4x vyŇ°Ň°iu odolnosŇ• vońći UV Ňĺiareniu

Image

Pomocou nov√©ho softv√©ru Maccaferri GAWAC 3.0, vyvinut√©ho pre navrhovanie a optimaliz√°ciu gabionov√Ĺch m√ļrov, pouŇĺ√≠vateńĺ sa zozn√°mi s konceptom GSC, experiment√°lnym koeficientom, ktor√Ĺ ohodnot√≠ dlhodob√© vlastnosti konŇ°trukcie. Pomocou GSC z√≠skate:

‚ÄĘ Dlhodob√© vlastnosti pri Ňĺivotnosti konŇ°trukcie 120 rokov

‚ÄĘ Experiment√°lne testovan√ļ a numericky overen√ļ met√≥du

‚ÄĘ Cenovo efekt√≠vnejŇ°√≠ n√°vrh

‚ÄĘ V√Ĺznamn√Ĺ pr√≠nos pre Ňĺivotn√© prostredie N√°vrhov√Ĺ pr√≠stup GSC v kombin√°cii s gabionmi s povrchovou √ļpravou PoliMac¬ģ vedie k zn√≠Ňĺeniu mnoŇĺstva pouŇĺit√©ho materi√°lu na v√Ĺstavbu gabionov√©ho m√ļru a aŇĺ k 40% √ļspore emisi√≠ CO2. V podstate gabiony zvyŇ°uj√ļ biodiverzitu a rast veget√°cie, ńć√≠m zabezpeńćuj√ļ zn√≠Ňĺenie CO2: v porovnan√≠ s bet√≥nov√Ĺmi m√ļrmi s√ļ emisie zn√≠Ňĺen√© 10-kr√°t.

NaŇ°e gabiony zniŇĺuj√ļ celkov√© n√°klady pre v√Ĺstavbu:

‚ÄĘ Zn√≠Ňĺenie mnoŇĺstva materi√°lu: menej kameŇąa znamen√° √ļsporu! VńŹaka konceptu GSC sa mnoŇĺstvo materi√°lu potrebn√©ho na stavbu gabionov√©ho m√ļru drasticky zniŇĺuje.

‚ÄĘ LepŇ°ie vlastnosti: Povrchov√° √ļprava PoliMac zaruńćuje vynikaj√ļce vlastnosti v n√°rońćn√Ĺch podmienkach. Chr√°ni dr√īt a Ň°trukt√ļru konŇ°trukcie, ńć√≠m sa zn√≠Ňĺia n√°klady na √ļdrŇĺbu.

‚ÄĘ R√ĹchlejŇ°ia inŇ°tal√°cia: Zn√≠Ňĺenie mnoŇĺstva materi√°lu znamen√° jednoduchŇ°iu a r√ĹchlejŇ°iu inŇ°tal√°ciu. Optimalizovan√Ĺ n√°vrh zvyŇ°uje r√ĹchlosŇ• v√Ĺroby.

‚ÄĘ ŇĹivotn√© prostredie na prvom mieste: Zn√≠Ňĺenie mnoŇĺstva v√ĹplŇąov√©ho kameŇąa znamen√° zn√≠Ňĺenie zaŇ•aŇĺenia Ňĺivotn√©ho prostredia.

VyuŇĺite nov√Ĺ n√°vrhov√Ĺ pr√≠stup pre zn√≠Ňĺenie vplyvu konŇ°trukcie na Ňĺivotn√© prostredie! Poskytujeme spońĺahliv√© a porovnateńĺn√© inform√°cie o vplyve Ňĺivotn√©ho cyklu v√Ĺrobku na Ňĺivotn√© prostredie, zniŇĺovanie spotreby energie a materi√°lu: navŇ°t√≠vte str√°nku maccaferri.com/EPD. NaŇ°e produkty s√ļ k dispoz√≠cii aj vo forme BIM. NaŇ°e BIM objekty boli overen√© britsk√Ĺm zdruŇĺen√≠m British Board Agreement (BBA) ako re√°lne a vhodn√© zobrazenie fyzick√©ho produktu/syst√©mu. Syst√©m BIM skracuje ńćas a n√°klady na projektovanie a uńĺahńćuje spolupr√°cu medzi zainteresovan√Ĺmi stranami projektu. NavŇ°t√≠vte str√°nku maccaferri.com/BIM. Chcete sa dozvedieŇ• viac? Kliknut√≠m sem z√≠skate kontaktn√© √ļdaje najbliŇĺŇ°ej pobońćky k vaŇ°ej lokalite

This site is registered on wpml.org as a development site.