ระบบระบายน้ำสำหรับการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation)

Home > Solutions > ระบบระบายน้ำสำหรับการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation)

ระบบระบายน้ำสำหรับการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation)

Image

นอกเหนือจากการลอกของผิวดิน (ไม่ว่าจะผ่านการพัฒนาหรือกระบวนการทางธรรมชาติ) การขาดเสถียรภาพของเชิงลาดอาจมีสาเหตุมาจากการจัดการน้ําฝนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การก่อสร้างระบบคูระบายน้ําฝนและทางน้ำโดยทั่วไปมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด รางน้ำเหล่านี้อาจถูกกัดเซาะ จึงควรมีการดาดป้องกัน 

โซลูชันประสิทธิภาพสูงของเรา 


Maccaferri ได้พัฒนา MacDrain® TD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในรางระบายน้ําหรือเพื่อแทนที่กรวดระบายน้ําแบบดั้งเดิม วัสดุระบายน้ําที่ทันสมัยเหล่านี้ช่วยลดปริมาณการใช้กรวด หินและการขนส่งกรวด หินไปยังพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้สามารถจํากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การผลิตในโรงงานที่ควบคุมคุณภาพและผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ระบบระบายน้ําของเรายังมีอัตราการระบายน้ำที่สามารถนำไปคำนวณออกแบบได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากท่อระบายน้ํากรวดแบบดั้งเดิม

Image