ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนปกคลุม (Capping)

Home > Solutions > ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนปกคลุม (Capping)

ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนปกคลุม (Capping)

Image

ระบบปกคลุม (Capping) หรืองานปิดบ่อขยะเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการเมื่อปิดผนึก หลุมฝังกลบเหมืองที่ปนเปื้อนหรือพื้นที่เกษตรกรรม มันมักจะรวมอยู่ในการออกแบบโดยทั่วไปมากขึ้นสําหรับการปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการฟื้นฟูสมรรถภาพในภูมิทัศน์ที่มีอยู่ นี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในงานเหมืองร้างหรือหลุมฝังกลบซึ่งถูกปิดเนื่องจากมีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการปิดคลุม ประสิทธิผลของการดำเนินการนี้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ได้แก่

• เพื่อระบายก๊าซมีเทนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการย่อยสลายของเสีย 

• เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ําฝน หยุดการปนเปื้อนและการสร้างสารชะล้างมลพิษส่วนเกินภายในบ่อ

• เพื่อสร้างสารตั้งต้นที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพืชพรรณธรรมชาติ 

• เพื่อให้เข้ากันได้กับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 


พบกับความท้าทายของการกัดเซาะ การกัดเซาะเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปิดหลุมฝังกลบหลังจากการก่อสร้างระบบปิดคลุมขั้นสุดท้าย ในที่สุดพืชพรรณที่จัดตั้งขึ้นในระบบปิดคลุมจะนําหลุมฝังกลบกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม การป้องกันการกัดเซาะมักมีความจําเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ําฝนไหลบ่าในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชพรรณ เช่นเดียวกับวัสดุบุฐานจําเป็นต้องมีการเลือกวัสดุสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างระมัดระวัง 


Image

การเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันผ่านประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ของเรา 


ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันสําหรับลูกค้าตามการออกแบบและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสียในปัจจุบัน 

– MacLine® GCL bentonite geocomposites 

– แผ่นระบายน้ํา MacDrain® 

– MacLine® geomembranes 

– MacTex® H และ F แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานแยกชั้นและการกรอง

– MacTex® PN และ PH แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับการปกป้อง

– ตาข่ายเสริมกำลังดิน Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG 

– ตาข่ายเสริมกำลังดินแบบไฮบริด Paradrain® พร้อมฟังก์ชั่นระบายน้ําในตัว 


นอกจากนี้ยังอาจต้องใช้โครงสร้างการระบายน้ําและชลศาสตร์เพื่อควบคุมการไหลของน้ําและจํากัดผลกระทบของการกัดเซาะ ตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างและกฎระเบียบ เราใช้ประสบการณ์การป้องกันการกัดเซาะและการรักษาเสถียรภาพดินเพื่อตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างหลุมฝังกลบที่ทันสมัยและเพื่อพัฒนาการออกแบบที่กลมกลืนและใช้งานได้ตามกฎระเบียบปัจจุบัน