ทุ่งหญ้าทะเลและการฟื้นฟูแนวปะการัง

Home > Solutions > ทุ่งหญ้าทะเลและการฟื้นฟูแนวปะการัง

ทุ่งหญ้าทะเลและการฟื้นฟูแนวปะการัง

Image

ความสําคัญของทุ่งหญ้าทะเล ทุ่งหญ้าทะเลสิ่งสําคัญในสภาพแวดล้อมชายฝั่งเนื่องจากช่วยลดความเร็วในการไหลของน้ำ เพิ่มการตกตะกอนและจํากัดการกัดเซาะ นอกจากนี้พวกมันยังเป็นที่อยู่อาศัยทางทะเลที่สําคัญสําหรับพืชและสัตว์ในขณะเดียวกันก็กักเก็บคาร์บอน 


โซลูชันของ Maccaferri สําหรับการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 


โซลูชันของเราสามารถใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเหล่านี้ ลดการไหลของกระแสในบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งหญ้าหญ้าทะเลเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืชใหม่ เราใช้ geomats MacMat® เสริมเพื่อให้รากของหญ้าทะเลที่เปราะบางงอกปกคลุมพื้นทะเลได้ดีขึ้น วิธีการที่คล้ายกันมักใช้ร่วมกับ MacBags® และ MacTubes® ในการฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายจากพายุ 


ปกป้องบึงเกลือบริเวณชายฝั่ง ในขณะที่ทุ่งหญ้าทะเลอยู่ใต้นทะเล บึงเกลืออยู่ในเขตน้ําขึ้น-น้ําลงและถูกน้ําท่วมทุกวัน บึงเกลือเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นดินและทะเล โซลูชั่นของเราสามารถใช้เสริมกำลังเพื่อปกป้องพื้นที่ที่สําคัญนี้ได้ เรามักจะได้รับความต้องการเสริมกําลังของช่องทางธรรมชาติและระบบป้องกันการกัดเซาะบริเวณขอบเขตเหล่านี้อยู่เสมอ