งานแยกน้ำ (Dewatering)

Home > Solutions > งานแยกน้ำ (Dewatering)

งานแยกน้ำ (Dewatering)

Image

ปัญหาเกี่ยวกับของเสียที่เป็นของเหลว การกําจัดของเสียในรูปของเหลวมีราคาแพง ยากต่อการขนส่งและอาจนําไปสู่การปนเปื้อนต่อไป 


แผ่นใยสังเคราะห์ของ Maccaferri ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและประหยัดมากขึ้น 


การกําจัดน้ําออกจากของเสียที่เป็นของเหลวจะช่วยลดปริมาตรของของเสีย MacTube® และ MacBag® ซึ่งเป็นถุงที่ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์ใช้สําหรับการแยกน้ําออกจากสารละลายอุตสาหกรรม, เหมือง, บ่อกากตะกอนหรือวัสดุอื่น ๆ

MacTube® ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์คอมโพสิตที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ของเสียในรูปของเหลวจะถูกสูบเข้าไปในถุงที่ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์และกักเก็บส่วนที่เป็นตะกอนของแข็งไว้ภายใน ในขณะที่ของเหลวจะถูกปล่อยออกมาผ่านผ้า กากของแข็งที่ระบายน้ำออกไปแล้ว สามารถทิ้งไว้ให้แห้งก่อนกําจัดได้โดยสะดวกและด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ระบบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของเรา การเลือกสารเร่งการตกตะกอน (flocculants) ที่เหมาะสมและอุปกรณ์การผสมสารดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแยกน้ำ

Image