กําแพงกันคลื่นและโครงสร้างชายฝั่ง

Home > Solutions > กําแพงกันคลื่นและโครงสร้างชายฝั่ง

กําแพงกันคลื่นและโครงสร้างชายฝั่ง

Image

กําแพงกันคลื่นและโครงสร้างชายฝั่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเช่นเมืองถนนทางหลวง ทางรถไฟ และโครงสร้างทางอุตสาหกรรม จากทะเล โครงสร้างเหล่านี้มักจะแข็งและการติดตั้งในแนวยาวตามแนวชายฝั่งทะเล และสามารถเพิ่มความสามารถในการสะท้อนของคลื่นตกกระทบ ดังนั้นการก่อสร้างเหล่านี้จึงอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์การกัดเซาะที่ซับซ้อนและหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ โครงสร้างจะถูกทําลายและกระทบต่อประสิทธิภาพของโครงสร้าง

โซลูชัน ‘Mac’ สําหรับกำแพงกันคลื่น 


ด้วยกําแพงกันคลื่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการลดความลาดชัน (ด้านทะเล) เพื่อลดการสะท้อนของคลื่นตกกระทบ โดยใช้การรวมกันของ MacTube®, MacBag®, Gabions และแมทเทรส (ทั้งแบบตาข่ายโพลีเมอร์หรือเหล็ก) ขึ้นอยู่กับลักษณะของการป้องกัน การทํางานของกำแพงกันคลื่นทะเลและความสามารถของวัสดุ พื้นที่ไซต์งานและความต้องการของลูกค้า การป้องกันชายฝั่งมีหลายรูปแบบซึ่งเราสามารถปรับให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของพื้นที่หน้างานและความต้องการของลูกค้า