กำแพงกันเสียง

Home > Solutions > กำแพงกันเสียง

กำแพงกันเสียง

Image

กำแพงกันเสียงใช้สำหรับลดมลภาวะทางเสียงระหว่างสถานที่ต่างๆ กฎระเบียบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะทางเสียงและภาพที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานและงานอุตสาหกรรมในเขตที่อยู่อาศัยได้สร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับกำแพงกันเสียงและม่านกั้นการมองเห็น ซึ่งจําเป็นต้องมีเพื่อ

• ลดผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองให้เหลือน้อยที่สุด 

• ลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (แม้สําหรับโครงสร้างสูง) 

โซลูชันของ Maccaferri รวมคุณลักษณะทั้งสองนี้เข้าด้วยกันด้วยความสะดวกในการก่อสร้างและความคุ้มค่า คันดินกันเสียงจํานวนมากใช้เทคโนโลยีการเสริมแรงดินของเราโดยใช้ตาข่ายเสริมกำลังดินร่วมกับกล่องเกเบียนของเรา การรวมโซลูชันช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสุนทรียศาสตร์พื้นที่และความคุ้มค่าได้สําเร็จ ตาข่ายเสริมกำลังดิน ParaDrain ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราช่วยให้สามารถนําวัสดุถมคุณภาพต่ํากลับมาใช้ใหม่เป็นโครงสร้างทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอะคูสติก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Image