การกำจัดตะกอนปนเปื้อนสารพิษ

Home > Solutions > การกำจัดตะกอนปนเปื้อนสารพิษ

การกำจัดตะกอนปนเปื้อนสารพิษ

ความยากลําบากกับการจัดการตะกอนที่ปนเปื้อนสารพิษ ตะกอนที่ปนเปื้อนมีอยู่ในหลายสถานที่เช่นในแม่น้ํา ปากแม่น้ําและทะเลที่อยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบจากมลพิษเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ เว้นแต่จะมีการทำให้เบาบางลง ซึ่งเทคนิคที่ใช้คือการขุดลอกและการแทนที่ด้วยวัสดุอื่น แต่วิธีการดังกล่าวมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

เทคนิคใหม่ในการคลุมบ่อฝังกลับ


เทคนิคใหม่ของการการจำกัดตะกอนปนเปื้อนสารพิษบริเวณพื้นที่ ซึ่งลดความจำเป็นในการขุดและกำจัดตะกอนปนเปื้อนนอกสถานที่ การแยกหรือปิดพื้นที่มลพิษจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเกี่ยวข้องกับการผสมกันของเมมเบรน ทราย กรวด และชั้นป้องกันการกัดเซาะ

ข้อควรพิจารณาต่างๆ สำหรับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม การเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา ธรณีเทคนิค อุทกพลศาสตร์ กฎระเบียบ ลักษณะตะกอน และการใช้ประโยชน์ทางน้ำ การวิเคราะห์แบบกว้างๆ นี้ควรพิจารณาและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับการคมนาคมเลียบชายฝั่งและการกัดเซาะในพื้นที่

กลุ่มผลิตภัณฑ์กรองเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ Sealing Mattress ของ Maccaferri สามารถตอบโจทย์ความต้องการกักเก็บตะกอนของโครงการได้