เหตุฉุกเฉินและน้ำท่วม

Home > Sectors > เหตุฉุกเฉินและน้ำท่วม

เหตุฉุกเฉินและน้ำท่วม

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เคยมีมาก่อนนําไปสู่ภัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบสูงอย่างต่อเนื่อง น้ําท่วมและภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจทําให้เกิดการสูญเสียชีวิต ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สิน 

ผลกระทบระยะยาวต่อชุมชนและระบบนิเวศ 

การปกป้องและป้องกันเป็นสิ่งสําคัญในการลดผลกระทบของภัยธรรมชาติ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Maccaferri ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เข้มข้นในการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อลดความไม่มั่นคงทางชลศาสตร์และการตอบสนองอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน