ธุรกิจการเกษตร

Home > Sectors > ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร

ภาคการเกษตรและตลาดธุรกิจการเกษตรมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะอากาศที่รุนแรง สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกําลังเพิ่มความเสี่ยงของความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้การตกตะกอนที่รุนแรงอาจนําไปสู่การพังทลายของหน้าดินและการสูญเสียผลผลิตซึ่งเป็นเรื่องหน้ากังวลต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก 


Maccaferri มีส่วนช่วยในการใช้งานด้านวิศวกรรมหลายอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจการเกษตร การสนับสนุนชุมชนและลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

ประเภทธุรกิจ
Solutions