งานป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง

Home > Sectors > งานป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง

งานป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง

ตั้งแต่อดีตกาลผู้คนอาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ําและบริเวณชายฝั่ง ผลจากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรของชายฝั่งและแม่น้ําเป็นปัญหา นําไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงเช่นความเสื่อมโทรมของชายฝั่งและน้ําท่วม ปรากฏการณ์เหล่านี้กลายเป็นภัยคุกคามเมื่อสังคมไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น


ในปี ค. ศ. 1879 Maccaferri ได้ดําเนินการติดตั้งระบบป้องกันตลิ่งเป็นครั้งแรกของโลกบริเวณริมฝั่งแม่น้ํา Reno หลังจากน้ําท่วมครั้งใหญ่ เราได้สั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญของเราในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมภายในงานชลศาสตร์และการปกป้องชายฝั่ง วันนี้เรานําเสนอทักษะและเทคโนโลยีให้กับลูกค้าของเราเพื่อแก้ปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและมีความเคารพมากกันที่สุดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ.

Solutions