การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Home > Sectors > การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดั้งเดิมบางอย่างของมนุษย์มีความสําคัญต่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมโดยก่อให้เกิดมลพิษและการปล่อยสารอันตราย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่การกระทําของมนุษย์สามารถมีต่อสิ่งแวดล้อมได้นําไปสู่การรับรู้ถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

Maccaferri ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ เราทํางานเพื่อลดความเสี่ยงสําหรับชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และขอบเขตทางธรรมชาติ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนับไม่ถ้วนช่วยให้เราสามารถเลือกวิธีการรที่เหมาะสมกับความต้องการของโครงการที่เฉพาะเจาะจงและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solutions