ตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดรังผึ้ง ( MacWeb)

Home > Products > ตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดรังผึ้ง ( MacWeb)

ตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดรังผึ้ง ( MacWeb)

Image

ตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดรังผึ่ง (Geocells) ประกอบด้วยช่องว่างเซลล์ที่นำมาวางเรียงกัน ผลิตด้วยการยึดแถบวัสดุสังเคราะห์ (มีทั้งเรียบผิวเรียบ,มีรูพรุนสามาที่สามารถระบายน้ำหรือไม่ระบายน้ำได้) เพื่อขึ้นรูปเป็นสร้างโครงสร้างคล้ายรังผึ้ง การนำเอาวัสดุเหล่านี้ไปใช้งานี้พื่อใช้ป้องกันการกัดเซาะโดยการยึดดินหรือวัสดุอื่น ๆให้อยู่กับที่ Geocells ส่วนใหญ่จะติดตั้งในที่ที่มีดินแห้งและไม่มีการขึ้นของพืช ในบริเวณพืนที่ที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังถูกนํามาใช้ร่วมกับตาข่ายเสริมกำลังดินในด้านเพิ่มเสถียรภาพของดิน

Deep dive into ตาข่ายป้องกันการกัดเซาะชนิดรังผึ้ง ( MacWeb)