การระบายน้ําของโครงสร้าง

Home > Applications > การระบายน้ําของโครงสร้าง

การระบายน้ําของโครงสร้าง

การคงอยู่ของน้ําภายในดินที่อยู่ติดกับโครงสร้างอาจทําให้เกิดปัญหามากมาย การกําจัดน้ําออกจากดินด้วยระบบระบายน้ําเป็นสิ่งสําคัญมิฉะนั้นพื้นดินอาจอ่อนแอลงหรืออาจจะมีน้ำหนักสูงขึ้นทําให้ประสิทธิภาพของโครงสร้างเปลี่ยนไป ระบบระบายน้ําที่เพียงพอจะช่วยให้พื้นดินสามารถอัดตัวคายน้ำและทํางานได้ดีขึ้น 


การออกแบบให้ geocomposite ระบายน้ําได้อย่างเหมาะสมจะสามารถทดแทนการระบายน้ําด้วยกรวดแบบดั้งเดิมที่บริเวณหลังกําแพงกันดินและโครงสร้างอื่น ๆ เช่นชีทไพล์ กำแพงเสาเข็มและผนังอาคารชั้นใต้ดิน การระบายน้ําในแนวนอนมักจําเป็นในสนามกีฬาหรือพื้นที่ขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญกับปริมาณน้ำฝนที่รับได้ 

ซอฟต์แวร์การออกแบบของเราสนับสนุนลูกค้าในการเลือกระบบระบายน้ําที่เหมาะสมและยั่งยืนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ําในแนวตั้งหรือแนวนอนช่วงของ MacDrain™ geocomposites เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งช่วยลดการใช้หินและมลพิษจากการขนส่งของรถบรรทุก ในความเป็นจริง การวิจัยและพัฒนาของเราได้ข้อสรุปว่าการใช้ MacDrain™ สําหรับการใช้งานระบายน้ําในแนวนอนนั้นสามารถนําไปสู่การประหยัดวัสดุได้มากกว่าถึง 80%