Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Zásady ochrany soukromí

V souvislosti s ochranou osobních údajů MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. opisuje metody přijaté správcem téhle internetové stránky s odkazem na zpracování osobních údajů použivateli.
Tohle je všeobecné oznámení v souladu s ustanoveními Všeobecné ochrany údajů EÚ regulovaných 679/2016 (GDPR) a jiných příslušných zákonů.

Při používání určitých služeb budou použivateli poskytnuté specifické a podrobné upozornění o ochraně osobních údajů v soulade s členkami 13 a/anebo 14 GDPR.

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT
Osobní údaje jsou zpracovávány v prostorech společnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
a) Osobní údaje zpracované na účely provozu internetové stránky
Informační systémy a softvérové postupy používané na provázku internetové stránky získávají v průběhu běžného chodu některé osobní údaje, kterých přenos je obsáhnutý v komunikačních protokolech internetu.
Zahrnuje to informace, které se neshromažďují za účelem spájení se s konkrétními jednotlivcem, ale svou vlastní povahou by mohli prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům umožnit třetím stranám identifikovat použivatele.
Tato kategorie uživatelů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných použivateli, kteří se připájejí na internetovou stránku a aplikaci, URI adresu požadovaných zdrojů, čas žádosti, metodu použitou na odeslání žádosti na server, velikost souboru získanou v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšný, chyba atd.) a další parametre související s operačním systémem a použivateli.

Takto shromážděné informace by se mohli použít na zjištění zodpovědnosti v případě počítačových trestních činů, které poškozují internetové stránky a aplikace.

b) Údaje přímo poskytované použivateli
Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání údajů požadované různými částmi této internetové stránky a aplikace se používají na účely zpracování žádostí použivatelů (včetně, avšak bez omezení na: případy, ve kterých jsou informace nebo objasnění požadované napásáním na e-mailovou adresu zveřejněné na internetové stránce a v aplikaci).
Specifické souhrnné informace věnované konkrétním službám na požádání budou poskytnuty nebo zobrazené na internetové stránce nebo v stránkách aplikace.

c) Cookie
Internetová stránka používá cookies a podobné technologie na zabezpečení správné funkce postupů a na zdokonalování zkušeností s online aplikacemi.
Pro používání soborů cookies si prosím přečtete kompletní informace kliknutím sem.

4. ULOŽENÍ DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. provozuje na požádání ukládání osobních údajů na menší období, jako to vyžaduje služba poskytována zákazníkovi, nebo dle požadavek platných právních předpisů. Pro každou službu vyžádanou zákazníkem MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. poskytne osobité upozornění o ochraně osobních údajů s podrobnostmi o období, na které budou uloženy osobní údaje, nebo o kritériích používaných na určení tohoto období.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje se zpracovávají na základe odlišného právního základu spravování v souladu s typem služby poskytnuté společností MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. Pro každou službu vyžádanou zákazníkem MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. bude poskytnuté osobité oznámení o ochraně osobních údajů s podrobnostmi o příslušném místě zpracování.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Funkce internetové stránky
Údaje posbírané v průběhu prohlížení se používají na získání anonymních statistických informací o používání internetové stránky a na sledování její správného fungování.

a) Právní základ pro zpracování dat

Legitimní zájem

Osobní údaje budou zpracovávány jenom v případě potřeby na provázku internetové stránky a zlepšení zkušeností s online aplikacemi.

b) Období uchovávání dat

V průběhu setrvání na internetové stránce.

Po uplynutí uvedených podmínek uchovávání budou údaje zničeny, vymazány nebo anonymizovány v soulade s technickými postupy vymazávání a zálohování.

7. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
S výjimkou údajů o přehlížení potřebných na implementaci IT protokolů je poskytování osobních údajů použivateli bezplatné a nepovinné. Neposkytnutí takových údajů však zabrání vykonání požadavek, vykonaných nebo zamyšlených ze strany použivatele.

8. PŘÍJEMCI DAT
Osobní údaje můžou být oznámené stranám, které vystupují jako provozovatelé údajů (například dozorné orgány, úřady a veřejné organizace oprávněné požadovat údaje), nebo zpracované jménem společnosti stranami určenými jako sprostředkovatelé údajů, kterým se poskytují vhodné provázkové pokyny. Tito strany zahraňují kategorie:

a) Společnosti patřící do Maccaferri, pracující jako zpracovatelé údajů nebo na administrativní a účtoví účely (např. účely souvisíce s interními, administrativními, finančními a účetními činnostmi);

b) fyzické a/nebo právnické osoby, které poskytují Společnosti různé služby (např. dodavatelé služeb pro správu internetových stránek, jako jsou systémové outsourcingy, společnosti poskytující služby připojení na internet atd.). Tito strany můžou taky pracovat jako sprostředkovatelé údajů;

c) stranám a/nebo veřejným a soukromým subjektům se údaje oznámí na účely plnění nebo prosazování plnění osobitých povinností ustanovených zákony, předpisy a právními předpisy EÚ. Tito subjekty budou fungovat jako autonomní datové kontroloři nebo datové procesory.

9. STRANY OPRÁVNENY NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje jsou zpracovávány jednotlivci s dostatečnými technickými zručnostmi, zaměstnanci, spolupracovníky společnosti nebo externími stranami, jako zpracovatelé a referenti, kteří ve jméně společnosti plní technické a organizačné úlohy na internetové stránce.

10. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Údaje můžou být přesouvané mimo krajin EÚ, konkrétně:

a) Extra EÚ krajiny, kterého stupeň ochrany údajů považuje Evropská komise za přiměřenou v soulade s článkem 45 směrnice GDPR;

b) Extra EÚ krajiny jiné jako ty, které jsou uvedené v předcházejícím odseku a), po podepsaní standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou komisí v soulade s článkem 46, odst. 2, písm. c) a d) směrnice GDPR.

Kopii výše uvedených záruk je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů uvedených v následujícím odseku „Práva dotknuté osoby – stížnost orgánu dohledu“.

11. PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY – STÍŽNOST ORGÁNU DOHLEDU
Dle ustanovení GDPR postaveného na základe zákonnosti zpracování a způsobů zpracování, když jsou splněny podmínky, máte následující práva: přístup k údajům, jejich opravu/vymazání, nebo omezení zpracování údajů, které se týkají vašich údajů, nebo nametání vůči zpracování, jako i práva na přenos údajů.
Kromě toho máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby jste ovlivnili zákonnost zpracování na základe souhlasu před tímto odstoupením od smlouvy. Subjekty údajů mají právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v členském státe, ve kterém mají bydliště nebo kde pracují, nebo v členském státe, kde se uskutečnilo údajné porušení předpisů.

12. REFERENT PRO OCHRANU DAT
V případě jakýchkoli otázek ohledně zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte našeho Referenta pro ochranu údajů prostřednictvím e-mailové adresy: info@sk.maccaferri.com

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „KONTAKTUJTE NÁS“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje poskytnuté vyplněním formuláře budou zpracovány Společností na zpracování žádosti o informace v té jisté společnosti a/nebo její produktech/službách.
a) Právní základ pro zpracování dat
Plnění smlouvy zainteresovaných osob
b) Období uchovávání dat
Takové údaje se uchovávají až do zrušení souhlasu nebo ukončení vztahu so zákazníkem.
Po uplynutí uvedených podmínek budou uchovávané data zničené, vymazané nebo anonymizované v soulade s technickými postupy vymazávání a zálohování.

3. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Podmínkou poskytnutí požadovaných informací je poskytnutí údajů požadovaných ve formuláři shromažďování údajů. Proto neposkytnutí takových údajů neumožní společnosti splnit požadavku.

4. PŘÍJEMCI DAT
Osobní údaje můžou být oznámeny stranám vstupujících jako provozovatelé údajů (např. dozorné orgány a autority a veřejné organizace oprávněny požadovat údaje) nebo zpracovány jménem Společnosti stranami určenými jako zpracovatelé údajů, kterým se poskytují vhodné provázkové pokyny. Tyto strany zahrnují kategorie:
a) společnosti poskytující řídící a/nebo údržbářské služby pro webové stránky Společnosti;
b) společnosti ponoukající poštovné služby.

5. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou být zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávány výše uvedených činností a byli oprávněny na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

6. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
a) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Kontaktováním Společnosti prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu infok.maccaferri.com můžou dotknuté osoby požadovat od kontrolora přístup k osobním údajům, jako taky opravu nebo zmazání osobních údajů a taky jsou oprávněny omezit zpracování takových údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR a namítají zpracování v případě oprávněných zájmů kontrolora.
Kromě toho, v případě zpracování založeném na souhlase nebo smlouvě a je vykonávané automatizovanými nástroji, dotknuté osoby mají právo přijímat osobní údaje v struktuře běžně používaném a strojem čitelném formáte a přenášeném údaje na jiné údaje kontrolorem bez překážek.
Oprávněné osoby mají právo podat stížnost na příslušný úřad pro dohled v členském státě, v kterém mají bydliště nebo kde pracují, nebo v členském státe, kde došlo k údajnému porušení.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „VYHRAZENÁ OBLAST“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
i. Povolte registraci do Vyhrazené oblasti webové stránky, abyste získali přístup k novinkám, informacím a obsahu zpřístupněným společností prostřednictvím osobního účtu, který společnost vydala uživatelům.
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy shrnující dotknutou osobu.
ii. Všeobecný marketing: například prostřednictvím zasílání automatizovaných (např. textových správ a e-mailů) a tradičních (např. telefonické hovory) metod – obchodní informace týkající se služeb/produktů ponoukaných Společností nebo oznamování událostí společnosti a vykonávání průzkumu trhu a statistických analýz. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencí, zvyků, chování, zájmů dotknutých osob s cílem poskytnout personalizované obchodné informace/cílené akcie/nabídky a služby přizpůsobené potřebám/preferencí dotknuté osoby. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iv. Plnění povinností stanovených nařízeními a platnými vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Právním základem pro zpracování údajů je potřeba plnit zákonné povinnosti.
v. V případe potřeby na účely určení, výkonu nebo obrany práv kontrolora v soudném konaní. Právní základ pro zpracování údajů je legitimní zájem.

3. OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ DAT
Smluvní lhůta a po její uplynutí na základe nařízené doby 10 let. V případě soudního sporu, v průběhu celého trván soudního sporu, pokud lhůta na podání odvolání neuplynuli.

Po uplynutí výše uvedených termínů uchovávání budou údaje zničené, vymazané nebo anonymizované v souladu s technickými postupy vymazávání a zálohování.

4. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Poskytování údajů označených hvězdičkou (*) v registračním formuláři je povinné pro dokončení a plnění smlouvy; jakékoliv odmítnutí poskytnout výše uvedené údaje proto neumožňuje registraci ve vyhrazených oblastech.

5. PŘÍJEMCI DAT
Údaje můžou být zpracovávané externími stranami vystupujícími jako správcové údaje, např. jako autority a dozorné a kontrolní orgány a ve všeobecnosti aj veřejné nebo soukromé strany oprávněné požadovat údaje.
Údaje můžou být taktéž zpracovávané aj ve jméně Společnosti externími stranami určenými jako zpracovatelé údajů, pověření přiměřenými provázkovými pokyny. Tyto subjekty sú v podstatě zahrnuté do následujících kategoriích:
a. společnosti poskytující IT podporu a hostitelské společnosti;
b. společnosti poskytující služby řízení a údržby webových stránek;
c. dceřiné společnosti Společnosti, jak je daný souhlas.

6. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou byť zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávání výše uvedených činností a byli oprávnění na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

7. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
a) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Dotknuté osoby můžou požadovat od správců údajů přístup k osobním údajům, mazat je, upravovat nepřesné údaje, integrovat neúplné údaje, omezit zpracováni v případech uvedených v článku 18 GDPR, stejně jako předmět zpravováni v případech oprávněného zájmu správce údajů, kontaktováním společnosti e-mailem na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby mají nárok na přijímání údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formáte a tam, kde je to technicky možné, bez překážky převést na jiného provozovatele.
Dotknuté osoby mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na marketingové a/nebo profilové účely a namítat proti zpracování jejich údajů na marketingové účely včetně profilování souvisejícího s přímým marketingem. Pokud však dotknuté osoby preferují být kontaktovány výlučně tradičními prostředky, musí mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas len s přijetím komunikace automatizovanými metodami.
Dotknuté osoby mají právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v členském státe, ve kterém mají svoje obvyklé bydliště nebo místo výkonu práce, nebo v členském státe, ve kterém došlo k údajnému porušení.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O SPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ DLE NAŘÍZENÍ EÚ 2016/679 („GDPR“) – „NEWSLETTER“

1. SPRÁVCE DAT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko, Tel: +421 2 20 24 00 56

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
i. Poslaná, e-mailem informační komunikací („newsletter“) osobám, které to výslovně požadují, zadáním jejich e-mailové adresy do příslušného formuláře na shromažďování údajů. Právní základ zpracování údajů je plnění smlouvy zabírající se dotknutou osobou.
ii. Všeobecný marketing: například prostřednictvím zasílání automatizovaných (např. textových správ a e-mailů) a tradičních (např. telefonické hovory) metod – obchodní informace týkající se služeb/produktů ponoukaných Společností nebo oznamování událostí společnosti a vykonávání průzkumu trhu a statistických analýz. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencí, zvyků, chování, zájmů dotknutých osob s cílem poskytnout personalizované obchodné informace/cílené akcie/nabídky a služby přizpůsobené potřebám/preferencí dotknuté osoby. Souhlas je volitelný a může být kdykoliv zrušený.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA DÁT
Shromážděné údaje budou uchovávané až do zrušení souhlasu („odhlášení“ od služby newsletter).
Po uplynutí výše uvedených termínů budou údaje zničené, vymazané nebo anonymizované v souladu s technickými postupy vymazávání a zálohování.

4. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ DAT
Poskytování údajů označených hvězdičkou (*) v registračním formuláři je povinné pro dokončení a plnění smlouvy; jakékoliv odmítnutí poskytnout výše uvedené údaje proto neumožňuje registraci ve vyhrazených oblastech.

5. ODHLÁSENIE
Použivatel se může odhlásit z téhle služby kliknutím na odkaz „odhlásit“, který se nachází v každém e-maile.

6. PŘÍJEMCI DAT
Údaje můžou být zpracovávané externími stranami vystupujícími jako správcové údaje, např. jako autority a dozorné a kontrolní orgány a ve všeobecnosti aj veřejné nebo soukromé strany oprávněné požadovat údaje.
Údaje můžou být taktéž zpracovávané aj ve jméně Společnosti externími stranami určenými jako zpracovatelé údajů, pověření přiměřenými provázkovými pokyny. Tyto subjekty sú v podstatě zahrnuté do následujících kategoriích:
a. společnosti poskytující IT podporu a hostitelské společnosti;
b. společnosti poskytující služby řízení a údržby webových stránek;
c. dceřiné společnosti Společnosti, jak je daný souhlas.

7. STRANY OPRÁVNĚNÉ NA ZPRACOVÁNÍ DAT
Údaje můžou byť zpracovávány zaměstnanci oddělení společnosti, kteří jsou zodpovědní za vykonávání výše uvedených činností a byli oprávnění na zpracování údajů a dostali vhodný návod na obsluhu.

8. PŘENOS OSOBNÍCH DAT MIMO EÚ
Data můžou být přenášeny mimo krajin EÚ, najme:
c) Krajiny mimo EÚ, kterých úroveň ochrany dat je považované za přiměřenou Evropskou komisí dle článku 45 GDPR;
d) Krajiny mimo EÚ okrem těch, které jsou uvedeny v předcházejícím odseku a), po podepsání standardních smluvních doložek přijatých/schválených Evropskou Komisí v soulade s článkem 46, odst. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kopii výše uvedených bodů je možné získat odesláním konkrétní žádosti kontrolorovi, dle způsobů specifikovaných v následujícím odseku „Práva dotknutých osob – stížnost orgánu dohledu“.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB– STÍŽNOST ORGNÁNU DOHLEDU
Dotknuté osoby můžou požadovat od správců údajů přístup k osobním údajům, mazat je, upravovat nepřesné údaje, integrovat neúplné údaje, omezit zpracováni v případech uvedených v článku 18 GDPR, stejně jako předmět zpravováni v případech oprávněného zájmu správce údajů, kontaktováním společnosti e-mailem na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby mají nárok na přijímání údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojem čitelném formáte a tam, kde je to technicky možné, bez překážky převést na jiného provozovatele.
Dotknuté osoby mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na marketingové a/nebo profilové účely a namítat proti zpracování jejich údajů na marketingové účely včetně profilování souvisejícího s přímým marketingem. Pokud však dotknuté osoby preferují být kontaktovány výlučně tradičními prostředky, musí mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas len s přijetím komunikace automatizovanými metodami.
Dotknuté osoby mají právo podat stížnost příslušnému orgánu dohledu v členském státe, ve kterém mají svoje obvyklé bydliště nebo místo výkonu práce, nebo v členském státe, ve kterém došlo k údajnému porušení.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This