Officine Maccaferri
ROMÂNIA
Țară

Login

Politica de confidentialitate

Prin intermediul acestei Politici de Confidențialitate Maccaferri Romania S.r.l. intenționează să descrie metodele adoptate în cadrul administrării acestui website cu referire la procesarea datelor personale ale utilizatorilor.
Acesta este o declarație generală, care respectă prevederile Regulamentului 679/2016 (GDPR)cu privire la Protecția Datelor Personale din cadrul UE și ale altor legi aplicabile.
Atunci când folosesc anumite servicii, utilizatorilor li se vor furniza declarații specifice și detaliate în conformitate cu Articolele 13 și/sau 14 din cadrul GDPR.

1. OPERATORUL DE DATE
Maccaferri Romania S.r.l., Gafencu Grigore Street No.9, 014132, ap B11 Bucharest, Romania – Telephone: +40 21 7942220

2. LOCAȚIA PROCESĂRII DE DATE
Datele personale sunt procesate la sediul Maccaferri Romania S.r.l.

3. DATELE PERSONALE CARE SUNT PROCESATE
a) Datele personale procesate în scopurile operării Website-ului
Sistemul de informații și procedurile de software folosite la operarea Website-ului necesită, în timpul decurgerii normale a operării, anumite date personale ale căror transmitere se află în mod implicit în protocoalele de comunicare de pe Internet. Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu indivizi anume, ci însăși prin natura acestora, prin intermediul procesării și asocierii cu datele deținute de către terțe părți, le permit utilizatorilor să fie identificați. Această categorie de date include adresele de IP sau numele de domenii ale calculatoarelor folosite de către utilizatori care se conectează la Website și Aplicație, adresele IUR (Identificatorul Uniform de Resurse) ale resurselor cerute, durata cererii, metoda folosită pentru a trimite cererea, mărimea fișierului obținut în răspuns, codul numeric care indică statutul răspunsului de la server (reușit, eroare, etc.) și alți parametrii care au legătură cu sistemul de operare și cu utilizatorii.
Informațiile colectate în acest fel pot permite asumarea răspunderii în cazul oricăror infracțiuni informatice care daunează Website-ului și Aplicației.
b) Datele furnizate de către utilizatori în mod direct
Corespondența opțională, explicită și voluntară a datelor, după cum sunt cerute de către diferite secțiuni ale acestui Website și ale acestei Aplicații, este folosită în scopul de a procesa cererile utilizatorului (inclusiv, dar nefiind limitat la: cazurile în care informațiile sau clarificarea sunt cerute în scris la adresa de e-mail găsită pe Website și pe Aplicație).
Sumarul specific cu privire la informațiile dedicate serviciilor particulare la cerere vor fi furnizate sau afișate pe paginile Website-ului și pe Aplicație.
c) Cookie
Website-ul folosește cookies-uri și alte tehnologii asemănătoare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a procedurilor și pentru a îmbunătăți experiența aplicațiilor online.
Pentru utilizarea cookies-urilor, vă rugăm să citiți informațiile complete dând click aici.

4. PĂSTRAREA DATELOR
Maccaferri Romania S.r.l. operează pentru a păstra datele personale pentru o perioadă scurtă de timp, după cum necesită serviciul furnizat Clientului sau după cum se cere de către legea aplicabilă. Pentru fiecare serviciu cerut de către un client, (Compania) va furniza o declarație specifică de confidențialitate care conține specificarea perioadei pentru care datele personale vor fi păstrate sau criteriile carevor fi folosite la determinarea acelei perioade.

5. BAZELE LEGALE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele vor fi procesate în temeiul diferitelor baze legale de procesare, în conformitate cu tipul de serviciu furnizat de către Maccaferri Romania S.r.l. Pentru fiecare serviciu cerut de către client, Maccaferri Romania S.r.l. va furniza o declarație de confidențialitate specifică, cu menționarea motivului legal pentru care se efectuază procesarea.

6. SCOPUL PROCESĂRII DATELOR
Funcționarea website-ului
Datele colectate în timpul navigării sunt folosite pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea Website-ului și pentru a monitoriza funcționarea corectă a acestuia.
a) Baza legală pentru procesarea datelor
Interesul legitim
Datele personale vor fi procesate doar în măsura în care procesarea este necesară pentru operarea website-ului și pentru a îmbunătăți aplicațiile online.
b) Perioada reținerii datelor
Pe toată durata sesiunii de pe Website.
După ce termenii de reținere menționați mai sus au expirat, Datele vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și rezervă.

7. OBLIGATIVITATEA FURNIZĂRII DE DATE
Excluzând datale de navigare, cerute pentru implementarea protocoalelor de IT, furnizarea de date personale de către utilizatori este gratuită și opțională. Totuși, nereușita de a furniza asemenea date va face imposibilă realizarea cererilor făcute sau intenționate spre a fi făcute de către utilizator.

8. BENEFICIARII DATELOR
Datele personale pot fi comunicate părților în calitate de operatori de date (cum ar fi organele de supraveghere și autoritățile și organizațiile publice utorizate pentru a cere date) sau procesate în numele Companiei de către părțile desemnate ca și procesori de date, care sunt furnizate împreună cu instrucțiuni de operare corespunzătoare. Aceste părți includ următoarele categorii:
a) companiile care aparțin companiei Maccaferri, care lucrează ca și procesori sau în scopuri administrative și de contabilitate (de ex. scopuri care au legătură cu activități interne, administrative, financiare și de contabilitate);
b) persoane fizice și/sau juridice care furnizează diferite servicii Companiei ( de ex. furnizorii de servicii pentru administrarea Website-ului, cum ar fi externalizările de sisteme, companii
care asigură serviciile de conexiune la Internet, etc.). Aceste părți pot să lucreze de asemenea ca și Procesori de Date;
c) părțile și/sau entitățile publice și private cărora li se vor comunica datele în scopuri de a îndeplini sau executa anumite obligații furnizate de către legi, regulamente și legislația UE.

9. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU A PROCESA DATELE
Datele sunt procesate de către indivizi cu aptitudini tehnice corespunzătoare, angajați, colaboratori ai Companiei sau părți externe, în calitate lor de procesori și funcționari care îndeplinesc în numele Companiei sarcini tehnice și organizaționale pentru Website.

10. TRANSFERURI DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate în țările din afara UE, în special către:
a) Țările extra UE ale căror nivel de protecție a datelor se consideră a fi corespunzătoare de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din cadrul GDPR;
b) Țările extra UE altele decât cele la care se face referire în paragraful precedent a), după semnarea Clauzelor Contractuale Standard adoptate/aprobate de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 46, 2, literele c) și d) din cadrul GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin intemediul trimiterii unei cereri specifice către Operator, conform modalităților specificate în următorul paragraf ”Drepturile Subiectului Datelor – Reclamație la Autoritatea de Supraveghere”.

11. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR – RECLAMAȚIE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
De asemenea, vă informăm în legătură cu faptul că în temeiul prevederilor GDPR, pe baza legală a procesării și a modalităților de procesare, în cazul în care condițiile sunt îndeplinite, aveți următoarele drepturi: accesul la și rectificarea sau ștergerea datelor personale sau restricționarea procesării cu privire la datele dumneavoastră sau de a obiecta față de procesare, precum și dreptul la portarea datelor. Mai mult, aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării pe baza unui acord înainte de această retragere. Subiectele datelor au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere în statul membru în care acestea își au reședința sau în care acestea lucrează, sau în statul membru în care a avut loc presupusa încălcare.

12. AGENTUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Pentru orice întrebări cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Agentul nostru pentru Protecția Datelor, folosind următorul contact: info@ro.maccaferri.com

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR CONFORM REGULAMENTULUI UE 2016/679 (“GDPR”) – “CONTACT US”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPUL PROCESĂRII DATELOR
Datele furnizate prin completarea formularului vor fi prelucrate de Companie pentru a face față cererii de informații privind aceeași companie și/sau produsele/serviciile acesteia
a) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Executarea contractului care implică persoana vizată
b) Perioada de păstrare a datelor
Aceste date vor fi păstrate până la revocarea consimțământului sau la încetarea relației cu clientul.
După expirarea termenilor de păstrare de mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și copiere de rezervă.

3. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea datelor solicitate în formularul de colectare a datelor este obligatorie pentru a furniza informațiile solicitate, prin urmare, nefurnizarea acestor date nu va permite Companiei să îndeplinească cererea.

4. RECIPIENȚI DE DATE
Datele personale pot fi comunicate părților care acționează în calitate de controlori de date (cum ar fi organismele de supraveghere și autoritățile publice și organizațiile publice autorizate să solicite date) sau prelucrate în numele Companiei de către părțile desemnate ca prelucrători de date cărora le sunt furnizate instrucțiuni de exploatare adecvate. Aceste părți includ următoarele categorii:
a) societățile care furnizează servicii de administrare și / sau întreținere pentru site-ul Web al Companiei;
b) companiile care oferă servicii de corespondență.

5. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare adecvate

6. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângerea către autoritatea de supraveghere”.

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Prin contactarea Companiei prin e-mail trimis la adresa info@ro.maccaferri.com, persoanele vizate pot solicita controlorului să acceseze date cu caracter personal, precum și corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și sunt, de asemenea, îndreptățite să limiteze prelucrarea acestor date în cazurile prevăzute la articolul 18 din GDPR, și să se opună prelucrării în cazul intereselor legitime ale controlorului
În plus, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată cu instrumente automate, persoanele vizate au dreptul să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și să transmită datele către un alt controler de date fără obstrucție.
Persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la autoritatea competentă de supraveghere din statul membru în care își au reședința sau în care lucrează sau în statul membru în care a avut loc presupusa încălcare.

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/679 (“GDPR”) – “ZONĂ REZERVATĂ”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPURI ALE PROCESĂRII DATELOR
i. Permiterea înregistrării în zonele rezervate ale site-ului pentru a permite accesul la știrile, informațiile și conținutul oferite de companie printr-un cont personal, emis de către companie utilizatorilor.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este executarea contractului care implică persoana vizată.
ii. Marketing generic: prin exemplificare, trimiterea prin metode automate (cum ar fi mesajele text și e-mail) și tradiționale (cum ar fi apelurile telefonice) – informații comerciale referitoare la serviciile / produsele oferite de companie sau raportarea evenimentelor companiei și realizarea cercetării de piață și a analizei statistice. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iii. Marketingul profilat: analiza preferințelor, obiceiurilor, comportamentelor, intereselor persoanei vizate pentru a furniza informații comerciale personalizate / acțiuni / oferte specifice și servicii adaptate nevoilor / preferințelor persoanei vizate. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iv. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de regulamente și de legislația națională și internațională aplicabilă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale.
v. Dacă este necesar, pentru a determina, exercita sau apăra drepturile Controlorului în procedurile judiciare. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul legitim.

3. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
Termenul contractual și, după expirare, termenul de prescripție de 10 ani. În cazul unui litigiu, pentru întreaga perioadă a litigiului, atât timp cât nu au expirat termenele de apel.
După expirarea termenilor de păstrare menționați mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și de rezervă.

4. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea de date marcate cu un asterisc (*) în formularul de înregistrare este obligatorie pentru încheierea și urmărirea contractului; orice refuz de furnizare a datelor de mai sus nu autorizează înregistrarea în zonele rezervate.

5. RECIPIENȚII DE DATE
Datele pot fi prelucrate de părți externe în calitate de controlori de date, cum ar fi, de exemplu, autoritățile și autoritățile de supraveghere și de control și, în general, părțile publice sau private care au dreptul să solicite datele.
Datele pot fi prelucrate, de asemenea, în numele Companiei, de către părți externe numite în calitate de prelucrători de date, cărora le-au fost încredințate instrucțiuni de operare adecvate. Aceste subiecte sunt în mod esențial incluse în următoarele categorii:
A. Companiile de suport IT și companiile de hosting;
b. companii care oferă servicii de gestionare și întreținere a site-urilor web.
c. filiale ale Companiei, daca este acordat consimtamantul

6. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

7. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângerea către autoritatea de supraveghere”.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Persoanele vizate pot solicita operatorului de date să-și acceseze datele personale, să le ștergă, să corecteze datele inexacte, să integreze date incomplete, să limiteze procesarea în cazurile prevăzute la art. 18 GDPR, precum și obiectul procesării în cazurile de interes legitim ale operatorului de date, contactând compania prin e-mail la adresa info@ro.maccaferri.com
Mai mult, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și se realizează prin instrumente automate, să primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transfere unui alt controler fără obstacole.

Persoanele vizate au dreptul să își retragă consimțământul în orice moment în scopul comercializării și / sau al profilării și să se opună prelucrării datelor lor în scopuri de marketing, inclusiv prin profiluri legate de marketingul direct. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată preferă să fie contactată în acest scop exclusiv prin mijloace tradiționale, aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima opoziția numai prin primirea comunicărilor prin metode automatizate.
Persoanele vizate sunt îndreptățite să depună o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din statul membru în care își au reședința obișnuită sau locul de muncă sau în statul membru în care a avut loc încălcarea pretinsă.

NOTIFICAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 2016/679 (“GDPR”) – “NEWSLETTER”

1. CONTROLUL DATELOR
Maccaferri România s.r.l., ap B11 București 014132, România, Tel: +40 21 7942220

2. SCOPURL PROCESĂRII DATELOR
i. Trimiterea prin e-mail a comunicărilor informaționale (“Newsletter”) celor care fac o cerere explicită, introducând adresa lor de e-mail în formularul corespunzător de colectare a datelor. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este executarea contractului care implică persoana vizată.
ii. Marketing generic: prin exemplificare, trimiterea prin metode automate (cum ar fi mesajele text și e-mail) și tradiționale (cum ar fi apelurile telefonice) – informații comerciale referitoare la serviciile / produsele oferite de companie sau raportarea evenimentelor companiei și realizarea cercetării de piață și a analizei statistice. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).
iii. Marketingul profilat: analiza preferințelor, obiceiurilor, comportamentelor, intereselor persoanei vizate pentru a furniza informații comerciale personalizate / acțiuni / oferte specifice și servicii adaptate nevoilor / preferințelor persoanei vizate. Consimțământul (care este opțional și poate fi retras în orice moment).

3. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
Datele colectate vor fi păstrate până la revocarea consimțământului (“dezabonare” din serviciul de newsletter)
După expirarea termenilor de păstrare menționați mai sus, datele vor fi distruse, șterse sau anonime, în conformitate cu procedurile tehnice de ștergere și de rezervă.

4. OBLIGATIVITATEA PROVIZIUNII DATELOR
Furnizarea de date marcate cu un asterisc (*) în formularul de înregistrare este obligatorie pentru încheierea și urmărirea contractului; orice refuz de furnizare a datelor de mai sus nu autorizează abonarea la serviciul de newsletter.

5. DEZABONARE
Utilizatorul poate să renunțe la acest serviciu făcând clic pe linkul “dezabonare” prezent în fiecare e-mail.

6. RECIPIENȚI DE DATE
Datele pot fi prelucrate de părți externe în calitate de controlori de date, cum ar fi, de exemplu, autoritățile și autoritățile de supraveghere și de control și, în general, părțile publice sau private care au dreptul să solicite datele.
Datele pot fi prelucrate, de asemenea, în numele Companiei, de către părți externe numite în calitate de prelucrători de date, cărora le-au fost încredințate instrucțiuni de operare adecvate. Aceste subiecte sunt în mod esențial incluse în următoarele categorii:
A. Companiile de suport IT și companiile de hosting;
b. companii care oferă servicii de gestionare și întreținere a site-urilor web.
c. filiale ale Companiei, daca este acordat consimtamantul

7. PĂRȚILE AUTORIZATE PENTRU PROCESAREA DATELOR
Datele pot fi prelucrate de către angajații din departamentele companiei care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților descrise mai sus și au fost autorizați să proceseze datele și au primit instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

8. TRANSFERURILE DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UE
Datele pot fi transferate către țări din afara UE, în special pentru:
a) Țările Extra UE al căror nivel de protecție a datelor este considerat adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
b) Țările Extra UE, altele decât cele menționate la paragraful precedent a), după semnarea clauzelor contractuale standard adoptate / aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c) și d) din GDPR.
O copie a garanțiilor menționate mai sus poate fi obținută prin trimiterea unei cereri specifice controlorului, conform modalităților specificate în paragraful următor “Drepturile persoanelor vizate – Plângere către autoritatea de supraveghere”.

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE – PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Persoanele vizate pot solicita operatorului de date să-și acceseze datele personale, să le ștergă, să corecteze datele inexacte, să integreze date incomplete, să limiteze procesarea în cazurile prevăzute la art. 18 GDPR, precum și obiectul procesării în cazurile de interes legitim ale operatorului de date, contactând compania prin e-mail la adresa info@ro.maccaferri.com
Mai mult, persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau contract și se realizează prin instrumente automate, să primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil pe computer și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transfere unui alt controler fără obstacole.
Persoanele vizate au dreptul să își retragă consimțământul în orice moment în scopul comercializării și / sau al profilării și să se opună prelucrării datelor lor în scopuri de marketing, inclusiv prin profiluri legate de marketingul direct. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată preferă să fie contactată în acest scop exclusiv prin mijloace tradiționale, aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima opoziția numai prin primirea comunicărilor prin metode automatizate.
Persoanele vizate sunt îndreptățite să depună o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din statul membru în care își au reședința obișnuită sau locul de muncă sau în statul membru în care a avut loc încălcarea pretinsă.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2021 P.IVA IT 02145540379

Share This