Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Zásady ochrany súkromia

V súvislosti s ochranou osobných údajov MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. opisuje metódy prijaté správcom tejto internetovej stránky s odkazom na spracovanie osobných údajov používateľov.
Toto je všeobecné oznámenie v súlade s ustanoveniami Všeobecnej ochrany údajov EÚ regulovaných 679/2016 (GDPR) a iných príslušných zákonov.

Pri používaní určitých služieb budú používateľom poskytnuté špecifické a podrobné upozornenia o ochrane osobných údajov v súlade s článkami 13 a/alebo 14 GDPR.

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracovávané v priestoroch spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Osobné údaje spracované na účely prevádzky internetovej stránky
Informačné systémy a softvérové postupy používané na prevádzku internetovej stránky získavajú počas bežného chodu niektoré osobné údaje, ktorých prenos je obsiahnutný v komunikačných protokoloch internetu.
Zahŕňa to informácia, ktoré sa nezhromažďujú za účelom spájania sa s konkrétnymi jednotlivcami, ale svojou vlastnou povahou by mohli prostredníctvom spracovania a pridruženia k údajom umožniť tretím stranám identifikovať používateľov.
Táto kategória užívateľov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na internetovú stránku a aplikáciu, URI adresu požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získanú v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešný, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a používateľmi.

Takto zhromaždené informácie by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade počítačových trestných činov, ktoré poškodzujú internetové stránky a aplikáciu.

b) Údaje priamo poskytované používateľmi
Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie údajov požadované rôznymi časťami tejto internetovej stránky a aplikácie sa používajú na účely spracovania žiadostí používateľov (vrátane, avšak bez obmedzenia na: prípady, v ktorých sú informácie alebo objasnenie je požadované napísaním na e-mailovú adresu uverejnenej na internetovej stránke a v aplikácii).
Špecifické súhrnné informácie venované konkrétnym službám na požiadanie budú poskytnuté alebo zobrazené na internetovej stránke alebo v stránkach aplikácie.

c) Cookie
Internetová stránka používa cookies a podobné technológie na zabezpečenie správnej funkcie postupov a na zdokonaľovanie skúseností s online aplikáciami.
Pre používanie súborov cookies si prosím prečítajte kompletné informácie kliknutím sem.

4. ULOŽENIE ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. prevádzkuje na požiadanie ukladania osobných údajov na menšie obdobie, ako to vyžaduje služba poskytovaná zákazníkovi, alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov. Pre každú službu vyžiadanú zákazníkom MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. poskytne osobitné upozornenie o ochrane osobných údajov s podrobnosťami o období, na ktoré budú uložené osobné údaje, alebo o kritériách používaných na určenie tohto obdobia.

5. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje sa spracovávajú na základe odlišného právneho základu spracovania v súlade s typom služby poskytnutej spoločnosťou MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.. Pre každú službu vyžiadanú zákazníkom MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. bude poskytnuté osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov s podrobnosťami o príslušnom mieste spracovania.

6. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
Funkcia internetovej stránky
Údaje pozbierané v priebehu prehliadania sa používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní internetovej stránky a na sledovanie jej správneho fungovania.

a) Právny základ pre spracovanie údajov
Legitímny záujem

Osobné údaje budú spracovávané iba v prípade potreby na prevádzku internetovej stránky a zlepšenie skúseností s online aplikáciami.

b) Obdobie uchovávania údajov
Počas zotrvania na internetovej stránke.

Po uplynutí uvedených podmienok uchovávania budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

7. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
S výnimkou údajov o prehliadaní potrebných na implementáciu IT protokolov je poskytovanie osobných údajov používateľmi bezplatné a nepovinné. Neposkytnutie takýchto údajov však zabráni vykonaniu požiadaviek, urobených alebo zamýšľaných zo strany používateľa.

8. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Osobné údaje môžu byť oznámené stranám, ktoré vystupujú ako prevádzkovatelia údajov (napríklad dozorné orgány, úrady a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje), alebo spracované v mene spoločnosti stranami určenými ako sprostredkovatelia údajov, ktorým sa poskytujú vhodné prevádzkové pokyny. Tieto strany zahŕňajú kategórie:

a) Spoločnosti patriace do Maccaferri, pracujúce ako spracovatelia údajov alebo na administratívne a účtovné účely (napr. účely súvisiace s internými, administratívnymi, finančnými a účtovnými činnosťami);

b) fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré poskytujú Spoločnosti rôzne služby (napr. dodávatelia služieb pre správu internetových stránok, ako sú systémové outsourcingy, spoločnosti poskytujúce služby pripojenia na internet atď.). Tieto strany môžu tiež pracovať ako sprostredkovatelia údajov;

c) stranám a/alebo verejným a súkromným subjektom sa údaje oznámia na účely plnenia alebo presadzovania plnenia osobitných povinností ustanovených zákonmi, predpismi a právnymi predpismi EÚ. Tieto subjekty budú fungovať ako autonómne dátové kontrolóri alebo dátové procesory.

9. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje sú spracovávané jednotlivcami s dostatočnými technickými zručnosťami, zamestnancami, spolupracovníkmi spoločnosti alebo externými stranami, ako spracovatelia a referenti, ktorí v mene spoločnosti plnia technické a organizačné úlohy na internetovej stránke.

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť presúvané mimo krajín EÚ, konkrétne:

a) Extra EÚ krajiny, ktorého stupeň ochrany údajov považuje Európska komisia za primeranú v súlade s článkom 45 smernice GDPR;

b) Extra EÚ krajiny iné aké tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2, písm. c) a d) smernice GDPR.

Kópiu vyššie uvedených záruk je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti kontrolórovi, podľa spôsobov uvedených v nasledujúcom odseku „Práva dotknutej osoby – sťažnosť orgánu dohľadu“.

11. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV – SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOHĽADU
Podľa ustanovení GDPR postaveného na základe zákonnosti spracovania a spôsobov spracovania, ak sú splnené podmienky, máte nasledujúce práva: prístup k údajom, ich opravu/vymazanie, alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo namietanie voči spracovaniu, ako aj práva na prenos údajov.
Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred týmto odstúpením od zmluvy. Subjekty údajov majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde sa uskutočnilo údajné porušenie predpisov.

12. REFERENT PRE OCHRANU ÚDAJOV
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho Referenta pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sk.maccaferri.com

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „KONTAKTUJTE NÁS“

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Sloensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
Údaje poskytnuté vyplnením formulára budú spracované Spoločnosťou na spracovanie žiadosti o informácie v tej istej spoločnosti a/alebo jej produktoch/službách.
a) Právny základ pre spracovanie údajov
Plnenie zmluvy zainteresovaných osôb
b) Obdobie uchovávania údajov
Takéto údaje sa uchovávajú až do zrušenia súhlasu alebo ukončenia vzťahu so zákazníkom.
Po uplynutí uvedených podmienok budú uchovávané dáta zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

3. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Podmienkou poskytnutia požadovaných informácií je poskytnutie údajov požadovaných vo formulári zhromažďovania údajov. Preto neposkytnutie takýchto údajov neumožní spoločnosti splniť požiadavku.

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Osobné údaje môžu byť oznámenie stranám vstupujúcich ako prevádzkovatelia údajov (napr. dozorné orgány a autority a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje) alebo spracované v mene Spoločnosti stranami určenými ako spracovatelia údajov, ktorým sa poskytujú vhodné prevádzkové pokyny. Tieto strany zahŕňajú kategórie:
a) spoločnosti poskytujúce riadiace a/alebo údržbárske služby pre webové stránky Spoločnosti;
b) spoločnosti ponúkajúce poštové služby.

5. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu.

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:

a) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.

Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Kontaktovaním Spoločnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu infok.maccaferri.com môžu dotknuté osoby požadovať od kontrolóra prístup k osobným údajom, ako aj opravu alebo zmazanie osobných údajov a taktiež sú oprávnené obmedziť spracovanie takýchto údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR a namietajú spracovanie v prípade oprávnených záujmov kontrolóra.
Okrem toho, v prípade že spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými nástrojmi, dotknuté osoby majú právo prijímať osobné údaje v štruktúre bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a prenášanom údaje na iné údaje kontrolórom bez prekážok.
Oprávnené osoby majú právo podať sťažnosť na príslušný úrad pre dohľad v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde došlo k údajnému porušeniu.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „VYHRADENÁ OBLASŤ“

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Sloensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
i. Povoľte registráciu do Vyhradenej oblasti webovej stránky, aby ste získali prístup k novinkám, informáciám a obsahu sprístupneným spoločnosťou prostredníctvom osobného účtu, ktorý spoločnosť vydala používateľom.
Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy zahŕňajúcu dotknutú osobu.
ii. Všeobecný marketing: napríklad prostredníctvom zasielania automatizovaných (napr. textových správ a e-mailov) a tradičných (napr. telefonické hovory) metód – obchodné informácie týkajúce sa služieb/produktov ponúkaných Spoločnosťou alebo oznamovanie udalostí spoločnosti a vykonávanie prieskumu trhu a štatistických analýz. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencií, zvykov, správania, záujmov dotknutých osôb s cieľom poskytnúť personalizované obchodné informácie/cielené akcie/ponuky a služby prispôsobené potrebám/preferenciám dotknutej osoby. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iv. Plnenie povinností stanovených nariadeniami a platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Právnym základom pre spracovanie údajov je potreba plniť zákonné povinnosti.
v. V prípade potreby na účely určenia, výkonu alebo obrany práv kontrolóra v súdnom konaní. Právny základ pre spracovanie údajov je legitímny záujem.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Zmluvná lehota a po jej uplynutí na základe nariadenej lehoty 10 rokov. V prípade súdneho sporu, počas celého trvania súdneho sporu, pokiaľ lehoty na podanie odvolania neuplynuli.

Po uplynutí vyššie uvedených termínov uchovávania budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

4. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Poskytovanie údajov označených hviezdičkou (*) v registračnom formulári je povinné pre dokončenie a plnenie zmluvy; akékoľvek odmietnutie poskytnúť vyššie uvedené údaje preto neumožňuje registráciu vo vyhradených oblastiach.

5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané externými stranami vystupujúcimi ako správcovia údajov, napr. ako autority a dozorné a kontrolné orgány a vo všeobecnosti aj verejné alebo súkromné strany oprávnené požadovať údaje.
Údaje môžu byť taktiež spracovávané aj v mene Spoločnosti externými stranami určenými ako spracovatelia údajov, poverení primeranými prevádzkovými pokynmi. Tieto subjekty sú v podstate zahrnuté do nasledujúcich kategórií:
a. spoločnosti poskytujúce IT podporu a hostiteľské spoločnosti;
b. spoločnosti poskytujúce služby riadenia a údržby webových stránok;
c. dcérske spoločnosti Spoločnosti, ak je daný súhlas.

6. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
c) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
d) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Dotknuté osoby môžu požadovať od správcov údajov prístup k osobným údajom, mazať ich, upravovať nepresné údaje, integrovať neúplné údaje, obmedziť spracovanie v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR, rovnako ako predmet spracovania v prípadoch oprávneného záujmu správcu údajov, kontaktovaním spoločnosti e-mailom na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby majú nárok na prijímanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a tam, kde je to technicky možné, bez prekážky previesť na iného prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na marketingové a/alebo profilové účely a namietať proti spracovaniu ich údajov na marketingové účely vrátane profilovanie súvisiaceho s priamym marketingom. Ak však dotknuté osoby preferujú byť kontaktované výlučne tradičnými prostriedkami, musí mať možnosť vyjadriť svoj nesúhlas len s prijatím komunikácie automatizovanými metódami.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú svoje obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „NEWSLETTER“

1. REGULÁTOR DÁT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko, Tel: +421 2 20 24 00 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
i. Poslaná, e-mailom informačnou komunikáciou („newsletter“) osobám, ktoré to výslove požadujú, zadaním ich e-mailovej adresy do príslušného formulára na zhromažďovanie údajov. Právny základ spracovania údajov je plnenie zmluvy zaoberajúcej sa dotknutou osobou.
ii. Všeobecný marketing: napríklad prostredníctvom zasielania automatizovaných (napr. textových správ a e-mailov) a tradičných (napr. telefonické hovory) metód – obchodné informácie týkajúce sa služieb/produktov ponúkaných Spoločnosťou alebo oznamovanie udalostí spoločnosti a vykonávanie prieskumu trhu a štatistických analýz. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencií, zvykov, správania, záujmov dotknutých osôb s cieľom poskytnúť personalizované obchodné informácie/cielené akcie/ponuky a služby prispôsobené potrebám/preferenciám dotknutej osoby. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA DÁT
Zhromaždené údaje budú uchovávané až do zrušenia súhlasu („odhlásenie“ od služby newsletter).
Po uplynutí vyššie uvedených termínov budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

4. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Poskytovanie údajov označených hviezdičkou (*) v registračnom formulári je povinné pre dokončenie a plnenie zmluvy; akékoľvek odmietnutie poskytnúť vyššie uvedené údaje preto neumožňuje registráciu vo vyhradených oblastiach.

5. ODHLÁSENIE
Používateľ sa môže odhlásiť z tejto služby kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý sa nachádza v každom e-maile.

6. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané externými stranami vystupujúcimi ako správcovia údajov, napr. ako autority a dozorné a kontrolné orgány a vo všeobecnosti aj verejné alebo súkromné strany oprávnené požadovať údaje.
Údaje môžu byť taktiež spracovávané aj v mene Spoločnosti externými stranami určenými ako spracovatelia údajov, poverení primeranými prevádzkovými pokynmi. Tieto subjekty sú v podstate zahrnuté do nasledujúcich kategórií:
d. spoločnosti poskytujúce IT podporu a hostiteľské spoločnosti;
e. spoločnosti poskytujúce služby riadenia a údržby webových stránok;
f. dcérske spoločnosti Spoločnosti, ak je daný súhlas.

7. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu

8. PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
e) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
f) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Dotknuté osoby môžu požadovať od správcov údajov prístup k osobným údajom, mazať ich, upravovať nepresné údaje, integrovať neúplné údaje, obmedziť spracovanie v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR, rovnako ako predmet spracovania v prípadoch oprávneného záujmu správcu údajov, kontaktovaním spoločnosti e-mailom na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby majú nárok na prijímanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a tam, kde je to technicky možné, bez prekážky previesť na iného prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na marketingové a/alebo profilové účely a namietať proti spracovaniu ich údajov na marketingové účely vrátane profilovanie súvisiaceho s priamym marketingom. Ak však dotknuté osoby preferujú byť kontaktované výlučne tradičnými prostriedkami, musí mať možnosť vyjadriť svoj nesúhlas len s prijatím komunikácie automatizovanými metódami.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú svoje obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This