Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Stratili ste heslo?

Zásady ochrany súkromia

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Sloensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. SPRAVOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Spravovanie osobných údajov na účely prevádzky internetovej stránky
Informačný systém a softvérové postupy používané na prevádzku webovej stránky nadobudnuté počas bežného chodu prevádzky, niektoré osobné údaje, ktorých prenos je skrytý v komunikačnom protokole internetu.
Ide o informácie, ktoré nie sú zhromažďované za účelom spájania s konkrétnymi jednotlivcami, ale svojou vlastnou povahou by mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi vlastnenými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov.
Táto kategória dát zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných požívateľmi, ktorí sa pripájajú k webovej stránke a aplikácii, URI adresám (identifikátor jednotného zdroja) požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódy použité na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešný, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a používateľmi.
Takto zhromaždené informácie môžu byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade počítačovej trestnej činnosti, ktorá poškodzuje webovú stránku a aplikáciu.
b) Údaje priamo poskytované používateľmi
Voliteľné, explicitné a dobrovoľné zasielanie údajov požadované rôznymi časťami tejto webovej stránky a aplikácie sa používa na účely spracovania žiadostí používateľov (vrátane, avšak bez obmedzenia na: prípady, keď sa informácie alebo objasnenie vyžaduje písomne na e-mailovú adresu uvedenú webovej stránke a aplikácii). Špecifické súhrnné informácie venované konkrétnym službám na požiadanie budú poskytnuté alebo zobrazené na webových stránkach a aplikáciách.
c) Cookie
Webová stránka využíva cookies a podobné technológie na zabezpečenie správneho fungovania postupov a na zlepšenie skúseností s online aplikáciami.
Pre používanie cookies, prečítajte si prosím kompletné informácie kliknutím sem.

3. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
Funkcia webových stránok
Údaje zozbierané počas prehliadania sa používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní webovej stránky a na sledovanie jej správneho fungovania.
a) Právny základ pre spracovanie údajov
Realizácia zmluvy týkajúcej sa subjektu údajov (používanie webovej stránky)
b) Obdobie uchovávania údajov
Počas zotrvania na webovej stránke.

Kontaktné účely
Údaje poskytnuté priamo užívateľom sa používajú na jeho žiadosti (napr. registrácia na webovej stránke alebo kontaktná žiadosť).
a) Právny základ pre spracovanie údajov
Realizácia zmluvy týkajúcej sa subjektu údajov (používanie webovej stránky)
b) Obdobie uchovávania údajov
Podľa informácií poskytnutých pri zhromažďovaní údajov
Po uplynutí uvedených podmienok budú uchovávané dáta zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

4. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
S výnimkou údajov o prehliadaní, potrebných na implementáciu IT protokolov, poskytovanie osobných údajov používateľmi je bezplatné a nepovinné. Hoci neposkytovanie týchto údajov znemožní vykonať požiadavky, ktoré používateľ urobil alebo zamýšľal.

5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Osobné údaje môžu byť oznámené stranám vystupujúcim ako prevádzkovatelia údajov (napr. dozorné orgány a autority a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje) alebo spracované v mene spoločnosti stranami určenými za sprostredkovateľov údajov, ktoré majú k dispozícii vhodné návody na obsluhu. Tieto strany zahŕňajú kategórie:
a) spoločnosti patriace do skupiny MACCAFERRI Group, ktoré pracujú ako sprostredkovatelia údajov alebo slúži na administratívne a účtovné účely (napr. účely súvisiace s internými, administratívnymi, finančnými a účtovnými činnosťami);
b) fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré poskytujú Spoločnosti rôzne služby (napr. dodávatelia služieb pre správu webových stránok, ako sú outsourcing systémov, spoločnosti poskytujúce služby pripojenia na internet atď.). Takéto strany môžu tiež pracovať ako spracovatelia údajov;
c) strany a/alebo verejné a súkromné subjekty, ktorým sa údaje oznámia na účely plnenia alebo presadzovania plnenia osobitných povinností ustanovených zákonmi, predpismi a právnymi predpismi EÚ. Tieto subjekty budú fungovať ako autonómne dátové kontrolóry alebo dátové procesory.

6. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Dáta sú spracovávané zamestnancami, spolupracovníkmi Spoločnosti alebo externými partnermi v postavení sprostredkovateľov a referentov, ktorí vykonávajú technické a organizačné úlohy na webových stránkach v mene Spoločnosti.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
a) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB– SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Kontaktovaním Spoločnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu infok.maccaferri.com môžu dotknuté osoby požadovať od kontrolóra prístup k osobným údajom, ako aj opravu alebo zmazanie osobných údajov a taktiež sú oprávnené obmedziť spracovanie takýchto údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR a namietajú spracovanie v prípade oprávnených záujmov kontrolóra.
Okrem toho, v prípade že spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými nástrojmi, dotknuté osoby majú právo prijímať osobné údaje v štruktúre bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a prenášanom údaje na iné údaje kontrolórom bez prekážok.
Oprávnené osoby majú právo podať sťažnosť na príslušný úrad pre dohľad v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde došlo k údajnému porušeniu.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „KONTAKTUJTE NÁS“

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Sloensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
Údaje poskytnuté vyplnením formulára budú spracované Spoločnosťou na spracovanie žiadosti o informácie v tej istej spoločnosti a/alebo jej produktoch/službách.
a) Právny základ pre spracovanie údajov
Plnenie zmluvy zainteresovaných osôb
b) Obdobie uchovávania údajov
Takéto údaje sa uchovávajú až do zrušenia súhlasu alebo ukončenia vzťahu so zákazníkom.
Po uplynutí uvedených podmienok budú uchovávané dáta zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

3. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Podmienkou poskytnutia požadovaných informácií je poskytnutie údajov požadovaných vo formulári zhromažďovania údajov. Preto neposkytnutie takýchto údajov neumožní spoločnosti splniť požiadavku.

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Osobné údaje môžu byť oznámenie stranám vstupujúcich ako prevádzkovatelia údajov (napr. dozorné orgány a autority a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje) alebo spracované v mene Spoločnosti stranami určenými ako spracovatelia údajov, ktorým sa poskytujú vhodné prevádzkové pokyny. Tieto strany zahŕňajú kategórie:
a) spoločnosti poskytujúce riadiace a/alebo údržbárske služby pre webové stránky Spoločnosti;
b) spoločnosti ponúkajúce poštové služby.

5. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu.

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
a) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
b) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Kontaktovaním Spoločnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu infok.maccaferri.com môžu dotknuté osoby požadovať od kontrolóra prístup k osobným údajom, ako aj opravu alebo zmazanie osobných údajov a taktiež sú oprávnené obmedziť spracovanie takýchto údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR a namietajú spracovanie v prípade oprávnených záujmov kontrolóra.
Okrem toho, v prípade že spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými nástrojmi, dotknuté osoby majú právo prijímať osobné údaje v štruktúre bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a prenášanom údaje na iné údaje kontrolórom bez prekážok.
Oprávnené osoby majú právo podať sťažnosť na príslušný úrad pre dohľad v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde došlo k údajnému porušeniu.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „VYHRADENÁ OBLASŤ“

1. SPRÁVCA ÚDAJOV
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Sloensko,
tel: +421 2 20 24 0 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
i. Povoľte registráciu do Vyhradenej oblasti webovej stránky, aby ste získali prístup k novinkám, informáciám a obsahu sprístupneným spoločnosťou prostredníctvom osobného účtu, ktorý spoločnosť vydala používateľom.
Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy zahŕňajúcu dotknutú osobu.
ii. Všeobecný marketing: napríklad prostredníctvom zasielania automatizovaných (napr. textových správ a e-mailov) a tradičných (napr. telefonické hovory) metód – obchodné informácie týkajúce sa služieb/produktov ponúkaných Spoločnosťou alebo oznamovanie udalostí spoločnosti a vykonávanie prieskumu trhu a štatistických analýz. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencií, zvykov, správania, záujmov dotknutých osôb s cieľom poskytnúť personalizované obchodné informácie/cielené akcie/ponuky a služby prispôsobené potrebám/preferenciám dotknutej osoby. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iv. Plnenie povinností stanovených nariadeniami a platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Právnym základom pre spracovanie údajov je potreba plniť zákonné povinnosti.
v. V prípade potreby na účely určenia, výkonu alebo obrany práv kontrolóra v súdnom konaní. Právny základ pre spracovanie údajov je legitímny záujem.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Zmluvná lehota a po jej uplynutí na základe nariadenej lehoty 10 rokov. V prípade súdneho sporu, počas celého trvania súdneho sporu, pokiaľ lehoty na podanie odvolania neuplynuli.

Po uplynutí vyššie uvedených termínov uchovávania budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

4. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Poskytovanie údajov označených hviezdičkou (*) v registračnom formulári je povinné pre dokončenie a plnenie zmluvy; akékoľvek odmietnutie poskytnúť vyššie uvedené údaje preto neumožňuje registráciu vo vyhradených oblastiach.

5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané externými stranami vystupujúcimi ako správcovia údajov, napr. ako autority a dozorné a kontrolné orgány a vo všeobecnosti aj verejné alebo súkromné strany oprávnené požadovať údaje.
Údaje môžu byť taktiež spracovávané aj v mene Spoločnosti externými stranami určenými ako spracovatelia údajov, poverení primeranými prevádzkovými pokynmi. Tieto subjekty sú v podstate zahrnuté do nasledujúcich kategórií:
a. spoločnosti poskytujúce IT podporu a hostiteľské spoločnosti;
b. spoločnosti poskytujúce služby riadenia a údržby webových stránok;
c. dcérske spoločnosti Spoločnosti, ak je daný súhlas.

6. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu.

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
c) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
d) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Dotknuté osoby môžu požadovať od správcov údajov prístup k osobným údajom, mazať ich, upravovať nepresné údaje, integrovať neúplné údaje, obmedziť spracovanie v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR, rovnako ako predmet spracovania v prípadoch oprávneného záujmu správcu údajov, kontaktovaním spoločnosti e-mailom na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby majú nárok na prijímanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a tam, kde je to technicky možné, bez prekážky previesť na iného prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na marketingové a/alebo profilové účely a namietať proti spracovaniu ich údajov na marketingové účely vrátane profilovanie súvisiaceho s priamym marketingom. Ak však dotknuté osoby preferujú byť kontaktované výlučne tradičnými prostriedkami, musí mať možnosť vyjadriť svoj nesúhlas len s prijatím komunikácie automatizovanými metódami.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú svoje obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679 („GDPR“) – „NEWSLETTER“

1. REGULÁTOR DÁT
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica, Slovensko, Tel: +421 2 20 24 00 56

2. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV
i. Poslaná, e-mailom informačnou komunikáciou („newsletter“) osobám, ktoré to výslove požadujú, zadaním ich e-mailovej adresy do príslušného formulára na zhromažďovanie údajov. Právny základ spracovania údajov je plnenie zmluvy zaoberajúcej sa dotknutou osobou.
ii. Všeobecný marketing: napríklad prostredníctvom zasielania automatizovaných (napr. textových správ a e-mailov) a tradičných (napr. telefonické hovory) metód – obchodné informácie týkajúce sa služieb/produktov ponúkaných Spoločnosťou alebo oznamovanie udalostí spoločnosti a vykonávanie prieskumu trhu a štatistických analýz. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.
iii. Profilový marketing: analýza preferencií, zvykov, správania, záujmov dotknutých osôb s cieľom poskytnúť personalizované obchodné informácie/cielené akcie/ponuky a služby prispôsobené potrebám/preferenciám dotknutej osoby. Súhlas je voliteľný a môže byť kedykoľvek zrušený.

3. OBDOBIE UCHOVÁVANIA DÁT
Zhromaždené údaje budú uchovávané až do zrušenia súhlasu („odhlásenie“ od služby newsletter).
Po uplynutí vyššie uvedených termínov budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

4. POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Poskytovanie údajov označených hviezdičkou (*) v registračnom formulári je povinné pre dokončenie a plnenie zmluvy; akékoľvek odmietnutie poskytnúť vyššie uvedené údaje preto neumožňuje registráciu vo vyhradených oblastiach.

5. ODHLÁSENIE
Používateľ sa môže odhlásiť z tejto služby kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý sa nachádza v každom e-maile.

6. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané externými stranami vystupujúcimi ako správcovia údajov, napr. ako autority a dozorné a kontrolné orgány a vo všeobecnosti aj verejné alebo súkromné strany oprávnené požadovať údaje.
Údaje môžu byť taktiež spracovávané aj v mene Spoločnosti externými stranami určenými ako spracovatelia údajov, poverení primeranými prevádzkovými pokynmi. Tieto subjekty sú v podstate zahrnuté do nasledujúcich kategórií:
d. spoločnosti poskytujúce IT podporu a hostiteľské spoločnosti;
e. spoločnosti poskytujúce služby riadenia a údržby webových stránok;
f. dcérske spoločnosti Spoločnosti, ak je daný súhlas.

7. STRANY OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracovávané zamestnancami oddelení spoločnosti, ktorí sú zodpovední za vykonávanie vyššie uvedených činností a boli oprávnení na spracovanie údajov a dostali vhodný návod na obsluhu

8. PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ
Údaje môžu byť prenášané mimo krajín EÚ, najmä:
e) Krajiny mimo EÚ, ktorých úroveň ochrany dát je považované za primeranú Európskou komisiou podľa článku 45 GDPR;
f) Krajiny mimo EÚ okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku a), po podpísaní štandardných zmluvných doložiek prijatých/schválených Európskou Komisiou v súlade s článkom 46, ods. 2 písm. c) a d) GDPR.
Kópiu vyššie uvedených bodov je možné získať odoslaním konkrétnej žiadosti konrolórovi, podľa spôsobov špecifikovaných v nasledujúcom odseku „Práva dotknutých osôb – sťažnosť orgánu dohľadu“.

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB – SŤAŽNOSŤ ORGNÁNU DOHĽADU
Dotknuté osoby môžu požadovať od správcov údajov prístup k osobným údajom, mazať ich, upravovať nepresné údaje, integrovať neúplné údaje, obmedziť spracovanie v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR, rovnako ako predmet spracovania v prípadoch oprávneného záujmu správcu údajov, kontaktovaním spoločnosti e-mailom na adresu info@sk.maccaferri.com
Okrem toho, dotknuté osoby majú nárok na prijímanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a tam, kde je to technicky možné, bez prekážky previesť na iného prevádzkovateľa.
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na marketingové a/alebo profilové účely a namietať proti spracovaniu ich údajov na marketingové účely vrátane profilovanie súvisiaceho s priamym marketingom. Ak však dotknuté osoby preferujú byť kontaktované výlučne tradičnými prostriedkami, musí mať možnosť vyjadriť svoj nesúhlas len s prijatím komunikácie automatizovanými metódami.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú svoje obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo v členskom štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This