Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala obhliadku stavby na ktorej bol použitý systém Green Terramesh a  Terramesh.

Green Terramesh - Sk

Projektanti, investori a  dodávatelia z Maďarska navštívili stavbu, na ktorej boli cestné násypy realizované ako vystužené horninové konštrukcie. Ako výstužný prvok bola v týchto aplikáciách použitá flexibilná jednoosová geomreža. Použité systémy Green Terramesh a Terramesh patria rovnako do produktového portfólia spoločnosti Maccaferri.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala pre projektantov, investorov a dodávateľov z Maďarska sériu obhliadok, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. apríla, a na ktorých mali zúčastnení možnosť vidieť hneď niekoľko rôznych aplikácií, na ktorých sa Maccaferri Central Europe podieľala. Stavebné práce na niektorých objektoch už boli ukončené, na iných ešte prebiehali. Počas obhliadok sa účastníci bližšie oboznámili s jednotlivými technickými riešeniam. Prezentované boli predovšetkým: vystužené svahy, oporné konštrukcie, mostné opory a mostné krídla.

Jednou zo stavieb bol aj dokončený úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, kde sú predovšetkým použité stavebné systémy Green Terramesh a Terramesh .

Smerové vedenie trasy je priestorovo navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu záberov pozemkov, vylúčenie asanácií jestvujúcich objektov a optimalizáciu bilancie zemných prác. Z tohto dôvodu sú násypy zemného telesa rýchlostnej cesty riešené ako vystužené strmé svahy zo systému Green Terramesh. V miestach s obmedzeným záberom prípadne záplavových územiach je v päte vystužených svahov použitý systém Terramesh s drôtokamenným lícom v sklone 10:1, ktorý slúži tiež na ochranu násypu.

Účastníkom bolo predstavené v praxi použité riešenie strmého zeleného svahu. Spoločnosť Maccaferri vzhľadom na priestorové podmienky a nedostatok trvalého záberu navrhla použite prefabrikovaného bloku v líci kombinované s flexibilnou jednoosovou geomrežou Paragrid v násype. Prepojenie lícového prefabrikovaného bloku a jednoosej geomreže je zabezpečené prostredníctvom presahu na dĺžke 3 m. Spodná časť násypov je budovaná zo systému Terramesh – prefabrikovanej modulárnej konštrukcie tvorenej lícovými drôtokamennými prvkami s integrovanou výstužnou sieťou.

Rozmery lícových prvkov systému Terramesh sú: dĺžka 2,0 m x výška 1,0 m (resp. 0,5 m) x šírka koša 0,8 m, súčasťou bloku je horizontálny panel dĺžky 3,0 m. Vrchná časť konštrukcie násypu je budovaná zo systému Green Terramesh. Systém v sebe spája výstužnú funkciu, ktorá zabezpečuje stabilitu konštrukcie a zároveň pohľadovú funkciu – zazelenenie čela svahu. Blok je vyrobený z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete, ktorá v jednom celku spája výstužný panel, čelo aj vrchný panel. Základným materiálom bloku je šesťuholníkov dvojzákrutová oceľová sieť s okom typu 8×10 s ochranou Galmac (zliatina Zn-Al5% MM) a PVC.

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Viac technických informácií nájdete v referenčných stavbách.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This