Hodnota našich výrobkov pri procese skladovania. Bezpečné skladovanie hlušiny, odpadu, výluhov a toxických látok je dôležitá súčasť banských procesov. Do nášho sortimentu riešení patria geosyntetické membrány MacLine®, geomreže MacGrid® a drenážne geokompozity MacDrain®. Využívané sú v  podloží pre lúhovanie na kopách, odparovacích nádržiach a budovaní lagún. Súčasťou záchytných hrádzí sú často vystužené horninové konštrukcie geomrežami či gabionové oporné  gravitačné konštrukcie, ktoré zachytávajú  nahromadený a skladovaný materiál.

Opora pre drenážne konštrukcie. Masívne sily v podloží pod haldami hlušiny  spôsobujú sadanie. Vysokopevnostné geomreže Paralink® zabezpečia vystuženie podložia a minimalizovanie diferenciálneho sadania podložia za účelom ochrany plynulého fungovania vybudovaných drenážnych konštrukcií.

 

need more information maccaferri