sub-grade-improvement

Problémy spojené s cestami a koľajovými lôžkami z nestmelených vrstiev

Podkladné vrstvy prístupové komunikácie vybudované z nestmelených materiálov môžu trpieť mnohými problémami, ktoré vedú k predčasnému opotrebovaniu komunikácie. Ide napríklad o tieto problémy:

  • oslabenie únosnosti,
  • nerovnomerné sadanie,
  • vyjazdenie koľají,
  • prístupové komunikácie cez zamokrené /nasýtené zeminy,
  • hrúbka konštrukčnej vrstvy,
  • málo únosné podložie.

Tieto vplyvy sú pozorované pri mnohých aplikáciách vrátane koľajových lôžok, lesných ciest, banských dopravných ciest, stavenísk a parkovacích plôch.

Výstužné geomreže na zlepšenie výkonových vlastností. Vhodne navrhnuté a použité výstuže uložené v nestmelených zrnitých vrstvách zlepšujú úžitkové parametre cesty alebo koľajového lôžka, predlžujú jeho životnosť a intervaly údržby. Výstužné geomreže fungujú na základe spolupôsobenia so zásypovým zrnitým materiálom, čím zlepšujú jeho vlastnosti v porovnaní so stavom, kedy nie sú vystužené.

Súčasne zvyšujú deformačný modul a únosnosť, čo vedie k vyššej odolnosti voči deformáciám a vyjazdeniu koľají. Výstužné geomreže v podkladných vrstvách zabezpečujú:

  • vhodnú oporu proti pohybu častíc v sypanine – zaklinovanie sypaniny
  • vytvorenie efektu napnutej membrány

Zvýšenie únosnosti podkladnej vrstvy pri súčasnom znížení jej hrúbky. Vystužením podkladnej vrstvy je možné znížiť jej hrúbku až o tretinu a zlepšiť únosnosť podložia.

Naše skúsenosti pomáhajú prinášať riešenia s tou najlepšou hodnotou. Pomocou nášho návrhového softvéru MacREAD dokážeme optimalizovať pomer medzi výstužným geosyntetickým materiálom (geomrežealebo geotextílie ) a hrúbkou podkladnej vrstvy pre vytvorenie riešenia s tou najvyššou pridanou hodnotou.

Produkty

need more information maccaferri