Soil-Veneer-Applications

Zmierňovanie rizík spojených s nestabilnými povrchovými vrstvami

Niektoré skalné svahy majú nestabilnú povrchovú vrstvu, ktorá si často vyžaduje dodatočnú stabilizáciu. Ponúkame paletu systémov vysokopevnostných ochranných sietí, ktoré sú určené na použitie v spojení s kotvením, slúžiacim na zvýšenie stability nestabilnej povrchovej vrstvy.

Kľúčové faktory pri eliminovaní posunu nestabilnej masy. Pri týchto problémoch je dôležité, aby vybraný systém poskytoval vysokú odolnosť pri minimálnej deformácii s cieľom obmedziť posunutie nestabilnej masy skalného povrchu (obyčajne 1 až 1,5 m3). Medzi dôležité faktory patria:

  • tuhosť alebo pevnosť ochrannej siete,
  • sily prenášané na kotvy,
  • jednoduchosť inštalácie sieťového systému.

Teoretické verzus praktické faktory. Nie je možné dosiahnuť, aby systémy ochranných sietí, a to bez ohľadu na tuhosť, mohli byť použité ako skutočný „aktívny“ systém, t. j., že by systém ochranných sietí rovnomerne aktívne zadržiaval celé čelo svahu a zabránil počiatočnému posunu uvoľnenej skaly. V reálnych podmienkach je svah nerovnomerný a mobilizačné sily a počiatočný posun sú kolmé na rovinu záchytného systému, t. j. rovinu, v ktorej sieť dokáže najmenej zabrániť posunu. Až keď sa sieť začne deformovať jej schopnosť začne účinne mobilizovať. Čím tuhší (nie pevnejší) je výrobok, tým lepšie odoláva týmto vodorovným silám.

Naša ponuka produktov

Našu ponuku vysokopevnostných ochranných sietí predstavujú vysoko odolné výrobky na stabilizovanie povrchu a ochranu proti padajúcim skalám s rôznou tuhosťou, pevnosťou (až do 300 kN/m) a ochranou proti korózii.

  • Panely HEA – panely z oceľových lán s vysokou tuhosťou/pevnosťou
  • Steelgrid® HR – vysoko odolná dvojzákrutová sieť spevnená oceľovými lanami s vysokou pevnosťou v ťahu
  • Sieť na ochranu proti padajúcim skalám – dvojzákrutová sieť so šesťhrannou štruktúrou na ochranu proti padajúcim skalám

Iné dostupné riešenia. Pre problémy s celkovou stabilitu ponúkame paletu ďalších riešení (klince, kotvy atď.), ktoré dopĺňajú tieto povrchové siete.

Zachovanie najvyšších štandardov pri navrhovaní a skúšaní. Naše systémy ochranných sietí sú skonštruované a testované v súlade s najvyššími štandardmi na dosahovanie najlepších výkonových vlastností pri zachovaní rýchlosti a jednoduchosti montáže. Klient aj projektant tak získavajú optimálnu rovnováhu medzi hodnotou a technickým vyhotovením.

Výber toho najvhodnejšieho riešenia. Klientom poskytujeme podrobné technické poradenstvo pre všetky etapy projektu. Náš softvér MacRO Studio pomáha projektantom pri výbere najvhodnejšieho riešenia na stabilizáciu povrchu svahu.

Produkty

need more information maccaferri