Surface-Strengthning-and-Support

Zmierňovanie rizík spojených s nestabilnými povrchovými vrstvami

Určité skalné svahy majú nestabilnú povrchovú vrstvu, ktorá si často vyžaduje dodatočnú stabilizáciu. Ponúkame paletu vysoko pevných sieťových systémov, ktoré sú určené na použitie v spojení s ukotveniami na zvýšenie stability nestabilnej povrchovej vrstvy.

Kľúčové faktory pri eliminovaní posunu nestabilnej masy.  Pri týchto problémoch je dôležité, aby vybraný sieťový systém poskytoval vysokú odolnosť pri minimálnom vychýlení s cieľom obmedziť posunutie nestabilnej masy skalného povrchu (obyčajne 1 až 1,5 m3). Medzi dôležité faktory patria:

  • tuhosť alebo pevnosť lícovej siete,
  • sily prenášané na kotvy,
  • jednoduchosť inštalácie sieťového systému.

Teoretické verzus praktické faktory.  Nie je možné dosiahnuť, aby sieťové systémy, a to bez ohľadu na tuhosť, mohli byť nasadené ako skutočný „aktívny“ systém, t. j., že by sieťový systém rovnomerne aktívne zadržiaval celé čelo svahu a zabránil počiatočnému posunu uvoľnenej skaly. V reálnych podmienkach je svah nerovnomerný a mobilizačné sily a počiatočný posun sú kolmé na rovinu sieťového záchytného systému, t. j. rovinu, v ktorej sieť dokáže najmenej zabrániť posunu. Až keď sa sieť začne vychyľovať, sa jej schopnosť začne účinne mobilizovať. Čím tuhší (nie pevnejší) je výrobok, tým lepšie odoláva týmto začiatočným bočným silám.

Naša ponuka produktov

Našu ponuku vysoko pevných sieťových systémov predstavujú vysoko odolné výrobky na stabilizovanie povrchu a ochranu proti padajúcim skalám s rôznou tuhosťou, pevnosťou (až do 300 kN/m) a ochranou proti korodovaniu.

  • Panely HEA – panely z oceľových lán s vysokou tuhosťou/pevnosťou
  • Steelgrid® HR – vysoko odolná dvojzákrutová sieť spevnená oceľovými lanami s vysokou pevnosťou v ťahu
  • Sieť na ochranu proti padajúcim skalám – dvojzákrutová sieť so šesťhrannou štruktúrou na ochranu proti padajúcim skalám

Iné dostupné riešenia.  Pre problémy s celkovou stabilitu ponúkame paletu ďalších riešení (klince do pôdy, hlboké kotvy atď.), ktoré dopĺňajú tieto povrchové siete

Zachovanie najvyšších štandardov pri navrhovaní a skúšaní.  Naše sieťové systémy sú skonštruované a testované v súlade s najvyššími štandardmi na dosahovanie najlepších výkonových vlastností pri zachovaní rýchlosti a jednoduchosti montáže. Klient aj projektant tak získavajú optimálnu rovnováhu medzi hodnotou a technickým vyhotovením.

Výber toho najvhodnejšieho riešenia.  Klientom poskytujeme podrobné technické poradenstvo pre všetky etapy projektu. Náš softvér MacRO pomáha projektantom pri výbere najvhodnejšieho riešenia na stabilizáciu povrchu svahu.

Produkty

need more information maccaferri