sediment-capping

Problémy so sedimentami

Vodné toky riek a ich ústia sú veľmi často znečistené sedimentami hlavne v blízkosti priemyselných oblastí. Následky tohto znečistenia môžu byť nepriaznivé , ak sa ich nepodarí zmierniť. Medzi použité techniky patria napríklad ich vyťaženie a nahradenie novým materiálom, čo je však spojené s vysokým rizikom následného znečistenia a taktiež veľmi nákladné.

Nová technika prekrytia na mieste. Ako nová technika sa používa zachytenie pevných častíc znečisteného materiálu priamo na mieste. Týmto sa eliminuje potreba vyťažiť a zlikvidovať kontaminovaný materiál odvozom na vzdialené miesto. Prekrytie znečistenej plochy alebo jej oddelenie od okolitého prostredia si vyžaduje použitie rôznych nepriepustných membrán, piesku, štrku a protieróznych vrstiev.

Rôzne faktory vhodného riešenia. Výber vhodného riešenia zahŕňa mnohé vedné odbory – určenie geotechnických, hydrodynamických, regulačných a sedimentačných charakteristík ako aj využívanie morských ciest. Táto široká analýza by mala zároveň zohľadňovať a reagovať aj na možné zmeny pobrežnej dopravy a erózie v tejto oblasti. Náš sortiment sanačných filtrov a tesniacich georohoží uľahčuje realizáciu projektov spojených s prekrytím alebo ťažbou sedimentov.

Produkty

need more information maccaferri