sub-grade-pavement

Odvodňovanie podložia pre zvýšenie únosnosti

Konštrukcia trate alebo vozovky môže byť oslabená v dôsledku prítomnosti vody, ktorá sa nachádza v nej, pod ňou či v jej blízkosti. Odvádzanie vody môže pomôcť vylepšiť úžitkové parametre koľajového lôžka alebo komunikácie.

Pochopenie rôznych potrieb. Požiadavky na funkčné vlastnosti komunikácií z nestmelených materiálov v monzúnových oblastiach v porovnaní s asfaltovými vozovkami náchylnými na premŕzanie sú iné.

Moderné riešenia pre odvodňovacie rigoly a trativody cestných a železničných komunikácií. Tradičné drenážne trativody cestných priekop vyplnené štrkovitým materiálom môžu byť odteraz nahradené modernými alternatívami: MacDrain® a MacDrain® TD. Tieto geokompozitné drenážne materiály zmenšujú objem výkopov a zásypov a s tým súvisiacich nákladov.

Výber vhodného drenážneho geokompozitu MacDrain® je závislý od týchto faktorov:

  • projektovaného umiestnenia v rámci konštrukcie vozovky,
  • materiálov, s ktorými bude v styku,
  • požadovanej drenážnej kapacity.

Trativody sú obyčajne umiestnené v blízkosti diaľnice v mieste, kde sa dažďová voda zhromažďuje v priebežnom zberači. Na miestach s výskytom podzemnej vody, ktorej hladina sa nachádza blízko povrchu, horizontálna drenážna vrstva pod telesom diaľnice dokáže z bázy odvádzať vodu, ktorá by inak mohla spôsobiť zníženie únosnosti podložia.

Naše ekonomicky efektívne a technicky vyspelé riešenia

Naša ponuka drenážnych geokompozitov MacDrain® predstavuje ekonomicky efektívnu a technicky vyspelú alternatívu k tradičným trativodom budovaným z prírodného zrnitého materiálu. MacDrain® vytvára prirodzené cesty pre prúdenie podzemnej vody v pôde v jeho blízkosti.

Naším cieľom je optimalizovať riešenie. Geotextílie alebo geomembrány pevne spojené s drenážnym jadrom z jednej alebo oboch strán zabezpečujú filtráciu, separáciu a ochranu jadra pred jeho kolmatáciou. Zabraňujú tomu, aby sa drenážne jadro upchalo jemnozrnnými časticami zeminy . Cieľom spojenia rôznych typov geotextílií s rôznymi druhmi drenážneho jadra je ponúknuť na výber ten najvhodnejší výrobok pre konkrétnu aplikáciu s cieľom optimalizovať technické a ekonomické požiadavky projektu.

Testované a kvalitné riešenia pre zlepšenie funkčných parametrov a zníženie dopadu na životné prostredie. S funkčnými parametrami overenými v laboratórnych podmienkach a výrobou podliehajúcou kontrole kvality, dokáže MacDrain® nahradiť tradičné štrkové drenážne vrstvy a trativody a zároveň ponúka rýchlejšiu montáž, merateľný výkon a úsporu nákladov na výstavbu. Zmenšenie potrebného množstva kameniva jeho prepravy na stavbu
aj v rámci staveniska navyše pomáha znižovať dopady projektu na životné prostredie.

Produkty

need more information maccaferri