Ochrana líniových stavieb

Účel líniových stavieb

Líniové stavby sú konštrukcie úprav vodných tokov, ktoré sú po dĺžke rovnobežné s tokom rieky. Tieto stavby sú často budované na existujúcich prírodných brehoch alebo ich podopierajú a obyčajne sa tiahnu na veľkú vzdialenosť. Sú určené na rôzne účely, ako sú:

  • protierózne opatrenia,
  • riadenie meandrovania tokov,
  • zachovanie normálneho prietoku koryta,
  • ochrana proti povodniam.

Pôsobenie prírodných síl vo vodných tokoch. Správnym smerovaním vodného toku sa znižujú účinky bočnej laterálnej erózie, ale silné pozdĺžne a priečne prúdy môžu naďalej narúšať brehy rieky či úpätia brehov a narúšať ich stabilitu. Riešenie na ochranu brehu rieky preto musí byť dostatočne robustné a dobre navrhnuté, aby dokázalo bojovať s týmito silami.

Strmé brehy korýt: ochrana brehu gravitačným múrom

Podoprenie strmých brehov a ochrana proti erózii. Keď je breh koryta príliš strmý a narušený eróziou, je nutné vybudovať konštrukciu na stabilizáciu brehu a na zaistenie trvalej ochrany proti erózii: často sú používané flexibilné gabionové múry z dvojzákrutových šesťhranných sietí alebo systémy vystužovania hornín Terramesh®. V týchto podmienkach je nutné použiť pružný flexibilný systém spolu s vhodnou ochranou drôtu gabionu proti korózii. Musí sa použiť silne pozinkovaný drôt s dodatočným polymérovým povlakom v súlade s platnými normami.

Plytké brehy korýt: ochrana brehu

Protierózna ochrana je potrebná aj na stabilných brehoch. Keď je breh koryta stabilný z geotechnického hľadiska, môže byť vhodné použiť jednoduché riešenie na ochranu proti erózii. Bez tejto ochrany svah môže postupne erodovať a v priebehu času sa stať strmším, až kým nestratí stabilitu.

Naše riešenia sú prispôsobené vašim potrebám. Ponúkame odstupňovanú logickú paletu techník na ochranu proti vodnej erózii, ktoré umožňujú prispôsobiť úroveň zásahu skutočnému riziku erózie: prírodné biodegradovateľné rohože BioMac®, umelé vystužené a nevystužené trojrozmerné georohože MacMat® a tradičné gabiony z dvojzákrutovej oceľovej siete a matrace Reno.

Naše riešenia pre prírodné inžinierstvo. Ponúkame aj techniky prírodného inžinierstva. Pôdne bioinžinierstvo je založené na kombinácii umelých materiálov a rastlín: umelé materiály zabezpečujú okamžitú a trvalú ochranu miesta a vytvárajú ideálne podmienky pre prirodzenú obnovu vegetácie na svahu. Korene vegetácie sú pevne ukotvené v protieróznej ochrane.

Náš viacúčelový vyspelý návrhový softvér. Naši odborníci používajú návrhový softvér Mac.R.A. 1 a Mac.R.A 2, slúžiace na navrhovanie korýt, pozdĺžnych a priečnych stavieb. Umožňuje nám rýchlo vypracovať koncepčné riešenia na vyhodnotenie potrebnej ochrany brehov (Mac.R.A. 1) alebo priečnej prehrádzky (Mac.R.A. 2). Otvorená knižnica výrobkov umožňuje spájať umelé a prírodné riešenia.

Produkty

need more information maccaferri