Hydroizolácia nádrží, jazier a kanálov

Mnohé funkcie hydroizolácia a obloženia

Hydroizolácia a opevnenie nádrží, jazier a korýt vodných tokov plní mnohé funkcie, či už ako nádrže na zastavenie dažďovej vody alebo na predchádzanie znečisteniu pôdy kontaminovanou vodou. Tieto zabezpečujúce konštrukcie sú používané v mnohých odvetviach trhu ako:

  • kalové nádrže v poľnohospodárstve,
  • výluhové nádrže pri banských prácach,
  • nádrže na zastavenie dažďovej vody pre diaľnice a inú infraštruktúru,
  • skladovacie nádrže v priemysle,
  • nádrže na zásobovanie vodou.

Rôzne podmienky a potreby. Požiadavky a podmienky návrhu sú rôzne v závislosti od potrieb sektora trhu. V ťažobnom priemysle je napríklad nutné zadržiavať silné chemikálie a drahé výluhy.

Integrované skúsenosti na uspokojenie potrieb klientov. Vychádzajúc z našich odborných znalostí v oblasti skládok a ochrany životného prostredia dokážeme optimalizovať riešenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám našich klientov. Geomembrány MacLine® môžu predstavovať len začiatok riešenia.

Ochranné geotextílie, konštrukcie na reguláciu vodných tokov a dokonca aj vegetačné pokryvy, s ktorými je konštrukcia citlivo zasadená do okolitého prostredia. Tento integrovaný prístup je súčasťou našej databázy vedomostí, z ktorej naši klienti čerpajú vždy, keď s nami spolupracujú.

Vo vybraných krajinách sveta sme nielen dodávateľ hydroizolačných výrobkov, ale sme aj schopní poskytovať kompletné služby vrátane podpory pri navrhovaní, dodávky materiálu, pomoci s inštaláciou alebo dokonca aj samotných inštalačných prác.

Produkty

need more information maccaferri