Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Pravidlá a podmienky

  1. Naše webové stránky

Máte možnosť navigovať po našich webových stránkach, aby ste získali úplný prehľad o službách a produktoch, ktoré ponúkame. Môžete si slobodne prezerať naše webové stránky alebo sa môžete zaregistrovať ako používateľ, ak si želáte mať prístup k doplňujúcim informáciám, týkajúcim sa našej podnikateľskej činnosti. Ak si prajete zaregistrovať sa ako používateľ, získate tiež možnosť odoberať náš bezplatný informačný bulletin a ak budete s touto službou súhlasiť, budete dostávať emaily s ponukami a promočnými akciami, ktoré by vás mohli zaujímať.

  1. Súhlas s pravidlami a podmienkami

Upozorňujeme, že používaním našich webových stránok vstupujete do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami a podmienkami. Ste povinný uchovávať svoje heslo v tajnosti a svoje konto s nikým nezdieľať. Informácie, ku ktorým ste získali prístup, sú vlastníctvom Officine Maccaferri S.p.A. Nesmiete ich preto šíriť ani využívať na žiadne komerčné účely vo vzťahu k tretím stranám bez nášho súhlasu.

Officine Maccaferri S.p.A si vyhradzuje práva duševného vlastníctva. Ostatné ochranné známky a logá použité v spojitosti s našimi webovými stránkami môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Rovnako vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany súkromia, ktorými sa riadi spôsob zberu, využitia, zdieľania a uchovávania osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Tento súhlas sa týka aj týchto Pravidiel a podmienok ako aj Zásad ochrany súkromia a Officine Maccaferri S.p.A. má právo ho priebežne upravovať.

  1. Požiadavky pre poskytovanie služieb

Zaregistrovaním sa na našich webových stránkach prehlasujete, že ste dosiahli vek minimálne 18 rokov a že ste oprávnený uzavrieť túto dohodu za nasledujúcich podmienok.

  1. Internetové odkazy na iné webové stránky

Na našich webových stránkach sa môžu vyskytovať internetové odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že každá z týchto webových stránok sa riadi vlastnými pravidlami a zásadami ochrany súkromia. Pozorne si ich prečítajte. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za obsah cudzích webových stránok, ku ktorým môžete získať prístup zo stránok Officine Maccaferri.

  1. Ochranné známky a autorské práva

Ochranné známky, logá a značky služieb zobrazujúce sa na týchto webových stránkach sú registrované a neregistrované ochranné známky Officine Maccaferri, jej poskytovateľov licencií alebo poskytovateľov obsahu, prípadne iných tretích strán. Všetky tieto ochranné známky, logá a značky služieb sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Nič z toho, čo sa nachádza na týchto webových stránkach, sa nesmie považovať za nepriamy súhlas, dôvod pre uplatnenie zásady “estoppel”, prípadne akékoľvek iné povolenie alebo právo na použitie ochrannej známky, loga či značky služieb, ktoré sú zobrazené na webovej stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou prípadov uvedených v tomto texte. Officine Maccaferri si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne priznané na a k webovým stránkam a ich obsahu. Tieto webové stránky a ich obsah, vrátane ale nielen textov, výtvarného prevedenia, grafiky, rozhraní a kódovania, ako aj ich výber a úprava, sú chránené ako dielo talianskymi právnymi predpismi o ochrane autorských práv. Všetky technické informácie, ktoré spoločnosť Officine Maccaferri S.p.A. použila na vytvorenie výtvarného prevedenia, boli získané v súlade s právnymi predpismi alebo išlo o informácie voľne dostupné tretím stranám.

  1. Obmedzenie zodpovednosti

Týmto beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s prevzatím plnej zodpovednosti za používanie webových stránok. Týmto beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že akékoľvek informácie, ktorú ste uviedli alebo obdržali pri používaní webových stránok, nemusia byť bezpečné. Týmto beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že používate webové stránky na svoje vlastné riziko a že máte k týmto stránkam prístup zdarma. Týmto vyhlásením beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Officine Maccaferri S.p.A. ani jej pridružené subjekty, dodávatelia ani tretie strany – poskytovatelia obsahu, v plnom rozsahu, ktorý poskytuje rozhodné právo, nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, sankčné, exemplárne, náhodné, mimoriadne, následné alebo akékoľvek iné škody, vzniknuté v dôsledku alebo inak súvisiace s týmito webovými stránkami alebo akýmikoľvek inými webovými stránkami, ku ktorým ste získali prístup cez internetový odkaz z týchto webových stránok alebo v dôsledku akéhokoľvek konania, ktoré sme podnikli alebo nedokázali podniknúť v dôsledku komunikácie, ktorú ste nám zaslali, alebo za omeškanie či nemožnosť používania webových stránok alebo akýchkoľvek iných informácií, produktov alebo služieb, reklamovaných alebo získaných prostredníctvom webových stránok alebo za vymazanie akýchkoľvek materiálov, predložených alebo zverejnených na webových stránkach či inak spojených s použitím týchto webových stránok, či už na základe zmluvy, alebo ak ide o krivdu, priamu právnu zodpovednosť alebo iné. Toto oslobodenie od zodpovednosti sa vzťahuje bez obmedzení na všetky škody alebo úrazy vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek zlyhania funkčnosti, chyby, vynechania, prerušenia, vymazania, porúch, počítačových vírusov, poškodenia súborov, poruchy komunikačnej linky, siete alebo systému, na váš ušlý zisk, krádež, zničenie, neoprávnený prístup, úpravy, stratu alebo použitie akýchkoľvek záznamov alebo údajov, a na akékoľvek iné hmotné alebo nehmotné škody.

  1. Rozhodné právo a riešenie sporov

Súhlasíte, že všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s touto dohodou a s používaním našich webových stránok, sa riadia talianskymi právnymi predpismi.

V málo pravdepodobnom prípade sporu je príslušným súdom súd v Bologni, v Taliansku.

  1. Ako nás môžete kontaktovať

Ak by ste nás potrebovali kontaktovať, neváhajte tak urobiť:

Officine Maccaferri S.p.A.

Via Kennedy 10

40069 Zola Predosa (Bologna) Taliansko

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This