Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Geotechnické riešenia spoločnosti Maccaferri boli použité pri výstavbe nového úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

geotechnical-solutions

V polovici júna bol slávnostne otvorený 15 km dlhý nový úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Ide o jeden z kľúčových úsekov diaľnice spájajúcej Poľsko, Českú republiku a Slovensko. Ako dodávateľ geotechnických riešení sme sa podieľali na výstavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité s dodávkou širokého spektra gravitačných oporných a vystužených horninových konštrukcií.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe s.r.o., bola vybraná ako jeden z hlavných dodávateľov a riešiteľov vystužených násypov, oporných a zárubných múrov, mostných opôr a krídiel geotechnických konštrukcií. Medzi hlavné použité konštrukčné systémy patria:

  • systém vystuženej horninovej konštrukcie so zeleným lícom v sklone 65° Green Terramesh®, aplikovaný na strmých svahoch diaľnice D3 a prístupových komunikáciách k diaľnici,
  • systém vystuženej horninovej konštrukcie s gabionovým lícom Terramesh® ako finálna úprava  portálov tunelov Svrčinovec a Poľana,
  • oporné múry zo systému vystuženej horninovej konštrukcie s betónovým lícom MacRes® v sklone 90° pri mostných objektoch v križovatke Svrčinovec.

Strmé svahy zo systému Green Terramesh®

Strmé svahy na cestných komunikáciách v miestach s obmedzenými trvalými zábermi na objektoch SO 158-00, 159-00, 821-00 a 823-00 sú vybudované ako vystužené horninové konštrukcie so zeleným lícom v sklone 70⁰ s maximálnou výškou 9,8 m. Konštrukcie sú navrhnuté ako jednoetážové.

Funkciu výstuhy a zároveň lícového prvku  plní prefabrikovaný výstužný modulárny blok Green Terramesh® v sklone líca 65⁰, ktorý je v lícnej časti vyplnený humóznym materiálom a následné zatrávnený.

Lícový prvok je následne v nadväznosti na statické posúdenie konštrukcie funkčne doplnený o primárne výstužné geomreže ParaGrid® 80/05 s maximálnou dĺžkou 8 m a s dlhodobou ťahovou pevnosťou 48,0 kN/m.

Blok Green Terramesh® tvorený zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8×10, s priemerom drôtu 2,7 mm, je vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 120 rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31, chránený povrchovou úpravou drôtu Galmac (Zn+Al) + PVC polymérnou ochranou.

terramesh  Green terramesh

Portály tunelov Svrčinovec a Poľana zo systému Terramesh®

Konečné terénne úpravy portálov oboch tunelov Svrčinovec a Poľana sú riešené kombináciou gabionového zárubného gravitačného múru a vystuženej horninovej zemnej konštrukcie s gabionovým lícom – systém Terramesh®. Pri východnom tuneli Poľana nadväzuje na východný portál zárubný kotvený múr s gabionovým obkladom šírky 0,5m. Portálové časti tunelov kolmé na os diaľnice sú tvorené vystuženými blokmi Terramesh®.

Lícový prvok s dĺžkou výstuhy 3,0 m je následne v nadväznosti na statické posúdenie konštrukcie funkčne doplnený o primárne výstužné geomreže ParaGrid 65/05 s maximálnou dĺžkou 8m a s dlhodobou ťahovou pevnosťou 39,8 kN/m.

Blok Terramesh® tvorený zo šesťuholníkovej dvojzákrutovejj oceľovej siete typu 8×10, s priemerom drôtu 2,7 mm, je vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 120 rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31, chránený povrchovou úpravou drôtu Galmac (Zn+Al) + PVC polymérnou ochranou.

Gabionový obklad je tvorený gabionovými košmi z dvojzákrutovej siete typu 6×8, s priemerom drôtu 2,7mm s povrchovou ochranou Galmac + PVC.

Výška oporných múrov dosahuje maximálnu výšku 12 m.

reatining-wall retaining-wall

Mostné opory a krídla zo systému MacRes®

Oporné múry sa nachádzajú v osi diaľnice D3, medzi oporami, resp. ako krídla mostných objektov 273-10, 273-20, 281-39 a 281-41. Oporné múry sú vzhľadom na zložité geologické a morfologické prostredia tvorené dvomi časťami.

  • spodná konštrukcia je tvorená kotveným ŽB prahom na veľkopriemerových pilótach,
  • horná časť je tvorená systémom MacRes® – vystuženou horninovou konštrukciou z betónových pohľadových prefabrikátov triedy C30/37 hrúbky 14 cm zväčša o rozmere panela 1,5×1,5m s vystužením formou horizontálnych vysoko-adhéznych polymerických geopásov ParaWeb®. Spoj medzi geopásmi a lícovými panelmi je vytvorený prostredníctvom špeciálneho polymérneho úchytu MacLoop®.

Múry sú jednostupňové so sklonom líca 90°, bez nadnásypu, maximálnej výšky 6,2 m. V korune múru je umiestnená monolitická ŽB rímsa navrhnutá na prenos síl od nárazu do zábradlového zvodidla. Počet úchytov v panelov a pevnosť a dĺžka výstužných geopásov ParaWeb® je navrhnutá na základe statického výpočtu samostatne pre jednotlivé oporné múry.

 Paralink macres

Náš prínos pri výstavbe diaľnice D3 potvrdzuje našu úlohu technického partnera na zložitých projektoch. Dokážeme dodať vysokokvalitné výrobky z nášho širokého sortimentu a zároveň máme aj globálne odborné znalosti a miestne poznatky potrebné pri projektovaní zložitých technických riešení.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice je združenie spoločností Doprastav, a.s., Metrostav SK a.s., Váhostav – SK, a.s. a  STRABAG, s.r.o. Hlavným projektantom je spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., hlavným riešiteľom tunelových objektov a portálových časti spoločnosť  Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This