Officine Maccaferri
POLSKA
Kraj

Zaloguj się

Warunki i postanowienia

  1. Strony internetowe firmy

Użytkownik może nawigować po stronach, aby mieć pełne wyobrażenie o usługach oraz produktach. Użytkownik może swobodnie poruszać się po stronach lub zarejestrować się, jeśli chce uzyskać dostęp do dodatkowych informacji dotyczących działalności firmy. W przypadku rejestracji jako nowy użytkownik, istnieje możliwość zapisu do bezpłatnej usługi biuletynu elektronicznego oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy, zawierających oferty oraz promocje w zakresie zainteresowań użytkownika.

  1. Zgoda na zasady i warunki

Należy pamiętać, iż wraz z rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych, użytkownik zawiera umowę prawną     z firmą. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu oraz nie udostępniania swojego konta osobom postronnym. Informacje do których użytkownik ma dostęp są własnością firmy Officine Maccaferri S.p.A. W związku z powyższym, użytkownik nie powinien ich udostępniać lub używać do celów komercyjnych z osobami trzecimi, bez wyraźnej zgody firmy.

Firma Officine Maccaferri S.p.A zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej. Inne znaki handlowe oraz logo używane w połączeniu ze stronami internetowymi firmy, mogą być znakami handlowymi ich właścicieli.

Użytkownik wyraża zgodę na politykę prywatności firmy, która obejmuje sposób gromadzenia, używania, udostępniania oraz przechowywania danych osobowych dostarczanych przez użytkownika.

Umowa obejmuje niniejsze Zasady i warunki oraz Politykę prywatności, które mogą ulec okresowej modyfikacji przez firmę Officine Maccaferri S.p.A.

  1. Kwalifikowalność usługi

Użytkownik rejestrujący się na stronach firmy potwierdza ukończenie 18 roku życia oraz uprawnienie do zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z następującymi warunkami.

  1. Linki do innych stron

Użytkownik może znaleźć linki na stronach firmy do innych stron internetowych. Należy pamiętać, iż każda z niniejszych stron dysponuje własnymi zasadami oraz polityką prywatności. Należy uważnie zapoznać się z nimi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na innych stronach internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem stron Officine Maccaferri.

  1. Znaki handlowe oraz prawa autorskie

Znaki handlowe, logo oraz znaki usługowe wyświetlane na niniejszej stronie są zarejestrowanymi                            oraz niezarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Officine Maccaferri, jej licencjodawców, dostawców treści         lub innych osób trzecich. Wszystkie niniejsze znaki handlowe, logo oraz znaki usługowe są własnością osób do których należą. Żadna z informacji zawartych na niniejszej stronie nie może być interpretowana przez przyznanie, domniemanie, wykluczenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania znaków handlowych, logo lub znaku usługowego wyświetlanego na stronie, bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela, z wyjątkiem opisanych tu przypadków. Firma Officine Maccaferri zastrzega sobie wszelkie prawa do strony oraz jej zawartości. Niniejsza strona oraz cała jej zawartość nie ograniczająca się do tekstu, rysunków, grafiki, interfejsów oraz kodów, jak również jej układ, chroniona jest jako całokształt włoskimi prawami autorskimi. Wszystkie dane techniczne używane przez firmę Officine Maccaferri S.p.A. na potrzeby pracy projektowej, zostały pozyskane zgodnie z prawem lub były łatwo dostępne dla osób trzecich.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania ze strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że wszelkie informacje przesyłane lub odbierane przez niego podczas korzystania ze strony mogą nie być w pełni bezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na jego własne ryzyko i że nie są pobierane żadne opłaty w związku z jej użytkowaniem. Uznając powyższe postanowienia, użytkownik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Officine Maccaferri S.p.A., stowarzyszone podmioty, dostawcy lub zewnętrzni dostawcy usług nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przykładowe, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub inne szkody wynikające lub powiązane w jakikolwiek sposób z niniejszą stroną lub jakąkolwiek inną witryną, do której użytkownik uzyskuje dostęp poprzez link obecny na niniejszej stronie lub szkody wynikające z jakichkolwiek działań podjętych przez nas z rezultatem pozytywnym lub negatywnym, będących wynikiem komunikacji z nami, jak również wynikające z opóźnienia lub niemożności korzystania ze strony lub z jakiejkolwiek informacji, produktu lub usług reklamowanych lub uzyskanych za pośrednictwem strony lub szkody w wyniku usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub w jakikolwiek inny sposób wynikających z korzystania ze strony, zarówno będących rezultatem umowy, czynu niedozwolonego lub ścisłej odpowiedzialności. Niniejsze wyłączenie stosuje się, bez ograniczeń, do wszelkich szkód lub obrażeń wynikających z braku wydajności, błędu, zaniechania, przerwania, usunięcia, wad, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusów komputerowych, korupcji plików, błędów komunikacji, awarii sieci lub systemu, utraty zysków, kradzieży, zniszczeń, nieupoważnionego dostępu, zmiany, utraty lub użycia jakichkolwiek danych oraz innych strat materialnych lub niematerialnych.

  1. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że włoskie prawo reguluje w sposób wyłączny wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy oraz korzystania z niniejszej strony internetowej.

W mało prawdopodobnym przypadku powstałego sporu prawnego, zostanie on rozstrzygnięty przed Sądem w Bolonii we Włoszech.

  1. Kontakt z nami

W razie potrzeby skontaktuj się z nami:

Officine Maccaferri S.p.A.

Via Kennedy 10

40069 Zola Predosa (Bologna) Italy

 

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This