sediment-capping
Zanieczyszczone osady denne.  Zanieczyszczone osady denne pojawiają się na dniecieków wodnych, ujść rzek i mórz w pobliżu zakładów przemysłowych. Te pozostałości podziałalności przemysłowej mogą być potencjalnie szkodliwe o ile nie zostaną odpowiedniozabezpieczone. Jedną z technik rekultywacji osadów jest bagrowanie i wymiana gruntu,jednak z techniką tą wiąże się wiele ryzyk i dużych kosztów.
Nowa technika przykrywania na miejscu. Nowa technika polega na podwodnymprzykrywaniu zanieczyszczonych osadów in situ. W metodzie tej nie ma konieczności wydobywania i unieszkodliwiania zanieczyszczonego urobku w innym miejscu. Do odizolowania zanieczyszczonych osadów od otoczenia stosuje się nieprzepuszczalnemembrany, piaski, żwiry i ochronne warstwy przeciwerozyjne.
Rozważanie odnośnie odpowiedniego rozwiązania. Dobór odpowiedniego rozwiązaniawymaga często połączenia wielu dziedzin: geotechniki, hydrodynamiki, prawa, charakterystyki osadów i znajomości sposobów wykorzystania dróg wodnych. Kompletnaanaliza powinna też uwzględniać potencjalne zmiany w transporcie przybrzeżnym i erozji w danym regionie.Nasze filtry rekultywacyjne oraz materace uszczelniające znajdują zastosowanie wprojektach związanych z rekultywacją i przykrywaniem zanieczyszczonych osadów dennych.

Produkty

need more information maccaferri